Fridage/tjenestefrihed. SU-aftale

SU-aftale om fridage

KEL/SHI
Den 16. maj 2017
Indhold
1       Sædvanlige fridage
2       Specielle fridage
3       Helligdage
4       Halve fridage
5       Ekstraordinær frihed
5.1    Festligheder
5.2    Sygdom og lignende
5.3    Dødsfald og begravelse
5.4    Diverse
5.5    Kollegial ordning
6       Særlige feriedage
7       Øvrige forhold

Denne aftale handler om de dage hvor ansatte har frihed, normalt med løn,
men se dog under halve fridage, 1. maj.
SU har på baggrund af bestemmelserne i statens aftaler og overenskomster
og ud fra gældende praksis fastlagt disse regler om fridage:

1 Sædvanlige fridage
Sædvanlige fridage er lørdage og søndage.

2 Specielle fridage
Den 24. og den 31. december er fridage for TAP-gruppen.

3 Helligdage
1. og 2. juledag, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag.

4 Halve fridage
Alle medarbejdere kan søge om fri d. 1. maj fra kl. 12. Man skal søge senest én uge før, og man får fri hvis det er foreneligt med hensynet til skolens
funktioner. Jf. Personalestyrelsens vejledning har man fri uden løn medmindre
der er en anden praksis for bestemte grupper. Hér er praksis at TAP-gruppens
medlemmer får frihed med løn når et medlem søger og får fri.

5 Ekstraordinær frihed

5.1 Festligheder
En dag ved
1. Ved eget 25 eller 40 års jubilæum.
2. Ved egen 50, 60 eller 70 års fødselsdag
3. Ved eget bryllup, sølvbryllup og guldbryllup

5.2 Sygdom og lignende
Frihed i rimelig fornødent omfang ved
1. Nødvendige læge- og tandlæge- og specialistkonsultationer, også for mindre børn, hvor sådanne kun kan nde sted i arbejdstiden.
2. Ægtefælles, samlevers, barns, forældres eller anden nær slægtnings alvorlige sygdom.

5.3 Dødsfald og begravelse
1. Ved ægtefælles død og begravelse og ved nær slægtnings død og begravelse (ved nære slægtninge forstås personer i ret op- og nedstigende linie):
Frihed i rimeligt omfang (normalt en uge i alt under hensyntagen til evt.
rejsetid).
2. Ved anden nær families død og begravelse (svigerforældre, svigerbørn,
broder og søster, svoger og svigerinde, nevø og niece): Frihed i rimeligt
omfang (normalt tre dage i alt under hensyn til evt. rejsetid).
3. Ved medarbejders begravelse. Passende repræsentation aftales i det enkelte tilfælde. Fornøden frihed på begravelsesdagen.

5.4 Diverse

1. Flytning 1 dag på flyttedagen

5.5 Kollegial ordning
Kollegial ordning indebærer at den lærer der ønsker en frihed efter denne ordning, allerede ved indgivelsen af ansøgningen skriftligt fremlægger den kollegiale vikarløsning, dvs. hvor en kollega tager lektionen. Ansøgningsfristen er normalt 3 uger.
Man har ikke krav på at ledelsen producerer løsningerne i forbindelse med
kollegial ordning.
Hvis enkelte læreres brug af den kollegiale ordning får et omfang så det går
ud over kontinuiteten i undervisningen eller samarbejdet med klassens andre
lærere, kan rektor nægte kollegial ordning i konkrete tilfælde.
Man kan ikke benytte sig af kollegial ordning i eksamensperioden.

6 Særlige feriedage
Særlige feriedage administreres efter ferieloven og gældende overenskomster. I rejseugen er det sværere for lærere at få særlige feriedage end normalt, og i eksamensperioden kan lærere normalt ikke få særlige feriedage. I øvrigt gælder det at der normalt ikke kan være mere end fem lærere væk samme dag.
Hvis en medarbejder ikke har anmodet om alle sine særlige feriedage senest
inden d. 1. januar, placeres de feriedage der er tilbage, i vinterferien. Hvis en medarbejder siden får brug for dem af tvingende grunde, f.eks. barns sygdom eller samtaler med barnets skole, kan medarbejderen dog efterfølgende søge om at få en eller flere dage fra vinterferien flyttet.
Det kan det indgå i SU’s årlige drøftelse af næste års budget om der er
økonomisk råderum til at udbetale særlige feriedage næste finansår.

7 Øvrige forhold
Der ydes arbejdstidsbestemte tillæg efter gældende overenskomster. Hvis ansatte på skolen har ret til fridage ifølge gældende overenskomst, bevares denne ret.
Denne aftale gælder med forbehold for ændringer som ny lovgivning eller
nye eller ændrede overenskomster giver anledning til.
Aftalen træder i kraft 1. juni 2017 og kan opsiges skriftligt af begge parter
med tre måneders varsel. Samtidig bortfalder andre aftaler på området.