Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Lønpolitik

Lønpolitik (PDF) herunder lokalløn, funktionstillæg og kvalifikationstillæg

Lønpolitik for Nørresundby Gymnasium og HF
Bestyrelsen
17. august 2009
Indhold
1 Lønpolitikkens formål
2 Lønpolitikkens dele
2.1 Lokale løntillæg
2.2 Funktionsløn til lærere
2.3 Kvalifikationsløn til lærere
2.4 Funktionsløn til TAP’er
2.5 Kvalifikationsløn til TAP’er
2.6 Løn til ledelsen
3 Forhandlingsforløb og aftaleindgåelse
4 Overgangsordning
5 Bilag 1: Pædagogikumbekendtgørelsen
5.1 Fra §Ÿ 1
5.2 Fra ٤ 5

1 Lønpolitikkens formål
Lønpolitikken skal bidrage til at skolen når sine mål som de er udtrykt i skolens Mission, vision, mål, strategi og dens Handlingsplaner, og den skal fremme rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af dem der allerede arbejder på skolen. Både medarbejdere og ledelse skal se løn i den større udgiftssammenhæng således at alle er bevidste om at løn kun er ét middel blandt flere til at nå skolens mål og skabe en god arbejdsplads; andre vigtige områder er f.eks. kompetenceudvikling, tidssvarende hjælpemidler og materialer og lokaler og omgivelser der giver et godt arbejdsmiljø.
Tildeling af alle lokale løntillæg forudsætter at der dækning for dem i skolens økonomi; man kan således ikke påberåbe sig ret til tillæg. Den lokale løndannelse skal ske inden for rammerne af institutionens økonomi. Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre at der er midler til rådighed til lokal løndannelse.

2 Lønpolitikkens dele
I alle hovedoverenskomster er der indbygget faste lønstigninger, men de er forskellige fra overenskomst til overenskomst. Herudover forhandles der lokale tillæg på skolen.
Hvis ikke bestemte medarbejdergrupper skal sakke bagud i lønudviklingen, er det nødvendigt at der ved de lokale forhandlinger tages hensyn hertil.

2.1 Lokale løntillæg
Der er to typer lokale løntillæg: Funktionsløn og kvalifikationsløn. Funktionsløn ophører når funktionen ophører, mens kvalifikationsløn normalt er varig. Alle løntillæg aftales i henhold til gældende overenskomster. Når der tildeles lokale løntillæg, har bidrag til skolens Mission, vision, strategi og mål og dens Handlingsplaner særlig betydning.

2.2 Funktionsløn til lærere

 • PR-formand
 • Tovholdere
 • Faggrupperepræsentanter
 • Studievejledere
 • Kursusvejledere
 • Skemalæggere
 • Løsning af særlige opgaver der bidrager til opfyldelse af skolens Vision, mål,
  strategi og handleplaner

Funktionslønnen kan gives sammen med timer til opgaven eller som selve opgavens
honorering, eller timer og funktionsløn kan kombineres.

2.3 Kvalikationsløn til lærere
Grundlønnen og pædagogikumstillægget fra hovedoverenskomsten med GL gives
bl.a. for de kvalifikationer og kompetencer som anføres i Pædagogikumbekendtgø-
relsens § 1 og 5, se bilag 1.
Bredt tillæg, som man normalt opnår efter 7-10 år, er udtryk for at man har opnået dyberegående erfaring med og stor sikkerhed i Pædagogikumbekendtgørelsens områder, evt. har gjort forsøg inden for dem og således udviklet sin undervisning.
Det brede tillæg er på 18.300 kr. (niveau 31.3.2000).
Herefter er der mulighed for at opnå op til tre af tillæggene I-IV. Det forventes at medarbejdere med 15 års anciennitet normalt har opnået to til tre af disse tillæg:

I Pædagogisk tillæg gives for:

 • Ekstraordinær god undervisning.
 • Deltagelse i pædagogisk arbejdet, f.eks. indførelse af nye undervisnings- og
  evalueringsformer.
 • Indsats i arbejdet med særlig faglig og pædagogisk dygtiggørelse og udvikling, såvel internt som eksternt.
 • Indsats i aktiviteter knyttet til opgavekommission, de faglige efteruddannelseskurser,
  midtvejskurser samt som forfatter til lærebøger.
 • Vejledning og supervision af uddannelseskandidater.

II Skolekulturtillæg gives for:

 • Elevaktiviteter i tilknytning til undervisning og fritid, f.eks. elevstudierejser og elevekskursioner, musical, revy og skolekomedie, idrætsstævner, faglige elevkonkurrencer o.lign.
 • Indsats som igangsætter, kulturskaber, inspirator og generelt kollegialt
  og socialt fællesskabende.
 • Indsats i arbejdet med at støtte elev/kursistaktiviteter til fremme af skolemiljø og ungdomsudvikling i såvel undervisning som fritid.

III Organisationsudviklingstillæg gives for:

 • Indsats i arbejdet inden for de faglige foreninger.
 • Indsats i arbejdet med at fastholde og udbygge skolens omdømme i nærmiljøet, i arbejdet med kontakter til institutioner og virksomheder.
 • Indsats i arbejdet inden for skolens centrale organer, f.eks. Samarbejdsudvalg
  og Skolens Bestyrelse.
 • Indsats i lærersamarbejdet inden for skolens såvel permanente som tempor
  ære udvalg, herunder Pædagogisk Råd.
 • Indsats i arbejdet med tilsyn af skolens samlinger, herunder it-udstyr.
 • Indsats i arbejdet med skolens administrative funktioner.
 • Indsats i arbejdet med at opfylde skolens mål og visioner.

IV Tillæg med særlig begrundelse på 15.000 kr. (niveau 31.1.2000): Tillægget kan ydes hvis den enkelte lærer nyder en særlig respekt på hele skolen, blandt kollegaer, i ledelsen og administrationen, og hos eleverne samt har leveret en for skolen usædvanlig indsats.
Hvis lærere der får dette tillæg, har tre af de ovennævnte tillæg på 7.500 kr., sker der modregning i det ene af dem.


V Undervisningskompetence i form af ekstra bifag/sidefag som skolen bruger, eller for en ph.d. eller for en masteruddannelse som rektor vurderer har relevant faglig eller pædagogisk karakter. Der kan kun tildeles et tillæg af denne art.
Tillægget er på 15.000 kr. (niveau 31.3.2000).

VI Tillæg for en kontinuerlig og faglig pædagogisk indsats på Nørresundby Gymnasium
& HF. Tillægget tildeles efter 20 års stedlig anciennitet på Nørresundby Gymnasium & HF og træder i kraft den 1. april 2008. Ansatte som har det tidligere 17 års tillæg, kan ikke komme i betragtning. Tillægget er på 12.000 kr. (niveau 31.03.2000).

2.4 Funktionsløn til TAP’er
Løsning af særlige opgaver der bidrager til opfyldelse af skolens Vision, mission, mål, strategi og Handlingsplaner.

2.5 Kvalikationsløn til TAP’er
Løntillæg til TAP’er udmønstes som løntrin eller penge.
I TAP-tillæg gives for:

 • Ekstraordinær god opgaveløsning.
 • Særlige kvalifikationer erhvervet ved øvelse eller efteruddannelse.
 • Indsats i arbejdet med indførelse af nye arbejdsrutiner.
 • Indsats i arbejdet med særlig faglig dygtiggørelse og udvikling, såvel internt som eksternt.
 • Vejledning og supervision af elever eller kolleger, herunder kolleger ansat i særlige ordninger, under oplæring.

II Skolekulturtillæg gives for:

 •  Indsats som igangsætter, kulturskaber, inspirator og generelt kollegialt og socialt fællesskabende.
 • Indsats i arbejdet med at fastholde og udbygge skolens omdømme i nærmiljøet, i arbejdet med kontakter til institutioner og virksomheder.
 • Indsats i arbejdet med at støtte elevaktiviteter i tilknytning til undervisning
  og fritid.

III Organisationsudviklingstillæg gives for:

 • Indsats i arbejdet inden for de faglige foreninger.
 • Indsats i arbejdet inden for skolens centrale organer, f.eks. Samarbejdsudvalg
  og Skolens Bestyrelse.
 • Indsats i samarbejdet inden for skolens såvel permanente som temporære
  udvalg.
 • Indsats i arbejdet med skolens samlinger, herunder it-udstyr.
 • Indsats i arbejdet med skolens administrative funktioner.
 • Indsats i arbejdet med at opfylde skolens mål og visioner.

IV Tillæg med særlig begrundelse. Tillægget kan ydes hvis den enkelte TAP’er nyder en særlig respekt på hele skolen, blandt kollegaer, i ledelsen og administrationen, og hos eleverne samt har leveret en for skolen usædvanlig indsats.

V Tillæg for en kontinuerlig og faglig indsats på Nørresundby Gymnasium & HF.
Tillægget tildeles efter 20 års stedlig anciennitet på Nørresundby Gymnasium & HF og træder i kraft den 1. april 2008.

2.6 Løn til ledelsen
Ledelsen forhandler løntillæg med bestyrelsen, som kan bemyndige rektor til at drøfte løn med de øvrige ledere og indgå aftaler med dem og deres organisation.
Medlemmer af ledelsen kan få resultatløn, engangsvederlag, funktionstillæg og kvalifikationstillæg.

3 Forhandlingsforløb og aftaleindgåelse
Skolens ledelse og organisationerne fremskaffer i samarbejde baggrundsmateriale inden
forhandlingerne, f.eks. oplysninger om lønnens fordeling på medarbejdergrupper, hver medarbejdergruppes lønfremgang ved generel lønvækst og særlige tillæg siden sidste forhandling, lønstatistik for de enkelte grupper, skolens økonomiske situation m.m.
   Drøftelser af løntillæg kan ske mellem den enkelte medarbejder og skolens ledelsen hvorimod aftaler om løntillæg kun kan indgås af rektor (på grundlag af bestyrelsens
bemyndigelse) og den forhandlingsberettigede organisation.
   De årlige forhandlinger finder sted i efterårssemestret med det mål at forhandlingerne
er afsluttet inden udgangen af kalenderåret, og tillæggene udmøntes per 1. januar det følgende år. Inden forhandlingen fremsætter ledelsen og de forhandlingsberettigede
organisationer skriftlige forslag til hinanden.
   Ved nyansættelser kan der aftales og udmøntes løn i forbindelse med tiltræden.
   Aftalerne er skriftlige og angiver  ikrafttrædelsesdato, evt. ophørsdato og begrundelse.
Funktions- og kvalifikationsløn er pensionsgivende, mens dette ikke gælder engangsvederlag og resultatløn.
   Når forhandlingsrunden er færdig, giver rektor eller en mellemleder medarbejdere der har fået tildelt løn, information om løntillægget, herunder art, størrelse og begrundelse. Resultatet offentliggøres herefter på skolens intranet.
   Afhængigt af overenskomsten er der normalt mulighed for at bringe uenighed om et løntillæg ind for Undervisningsministeriet og Personalestyrelsen. Hvis der ikke opnås enighed her, udmøntes det omstridte løntillæg ikke.

4 Overgangsordning
Denne lønpolitik ændrer ikke ved de varige løntillæg der er udmøntet under tidligere aftaler, hverken i nedadgående eller opadgående retning. Der er ikke ved aftalens indgåelse nogen ret til straks at få de beskrevne tillæg. De  udfyldes med midler og uddeles i takt med at skolens økonomi tillader det jf. afsnit 1, s. 1.

5 Bilag 1: Pædagogikumbekendtgørelsen
5.1 Fra § 1
Kandidaten skal

 1. beherske fagets kerneområder, grundlæggende teorier, terminologi og arbejdsmetoder,
 2. have overblik over og indsigt i fagets discipliner,
 3. være fortrolig med fagets hjælpemidler, herunder have erfaring med tidssvarende
  anvendelse af informationsteknologi i faglig sammenhæng,
 4. kunne vurdere faglige fremstillinger, herunder læremidler,
 5. kunne formulere, bearbejde og perspektivere fagets problemstillinger med henblik
  på formidling skriftligt og mundtligt,
 6. kunne tilegne sig nye emneområder efter behov og i takt med fagets udvikling
  samt
 7. have tilstrækkelige kundskaber og færdigheder i dansk sprog.

5.2 Fra Ÿ 5
Målet med pædagogikum er, at kandidaten opnår:

1. Undervisningsfærdighed, herunder indsigt og færdighed i at

 1. planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen med inddragelse af læremidler,
  it, av-midler, studiecentre og udadrettede aktiviteter,
 2. anvende forskellige fagdidaktiske principper og forskellige undervisnings- og
  arbejdsformer,
 3. indkredse elevernes forudsætninger og forventninger til undervisningen,
 4. understøtte elevernes forskellige læringsstrategier,
 5. samarbejde med eleverne om tilrettelæggelsen af det mundtlige og skriftlige
  arbejde i faget,
 6. planlægge og gennemføre forskellige evaluerings- og prøveformer,
 7. indgå i vejlednings- og supervisionsprocesser,
 8. samarbejde med andre lærere om undervisningen i de enkelte fag, på tværs af fagene og i relation til skolen som helhed for at styrke sammenhængen og progressionen for eleverne og
 9. planlægge, gennemføre og evaluere faglige og pædagogiske udviklingsaktiviteter
  i fagene og i forhold til skolens samlede aktiviteter og målsætning.

2. Viden om stx og hf som skoleformer, herunder om

 1. regelgrundlaget for arbejdet som lærer og om beslutningsprocesserne på et gymnasium, studenterkursus, hf-kursus og VUC og
 2. pædagogisk udvikling samt skole- og organisationsudvikling..

3. Viden om teoretisk pædagogik (almenpædagogik og fagdidaktik), herunder evne til kritisk refleksion over egen undervisningspraksis og dennes sammenhæng med teoretisk-pædagogiske overvejelser.

4. Indsigt i uddannelsernes samspil med det omgivende samfund