Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Politik om krænkelser

KEL/SHI

9.     juni 2021

Indhold

1       Definition
1.1      Eksempler

2       Forebyggelse
2.1      NGHFs kultur og værdier
2.2      NGHFs opmærksomhed
2.3      NGHFs holdning

3       Retningslinjer for   sagsbehandling

4       Bilag: Konkret håndtering

 

1           Definition

Ved krænkende handlinger forstås i denne politik at en eller flere personer på NGHF groft eller flere gange udsætter en eller flere andre ansatte eller elever for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd. Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte.
Almindelig udøvelse af lærerarbejdet, kollegial vejledning og ledelsesopga­ver og drøftelse af disse ting er ikke i sig selv krænkende handlinger.

1.1      Eksempler

Krænkende handlinger kan for eksempel være:

•      Forsøg på social udstødelse
•      Uønskede berøringer eller opfordringer til seksuelt samkvem
•      Uvedkommende bemærkninger og forespørgsler om seksuelle emner
•      Visning af pornografisk materiale
•      Truende og højrøstet adfærd

 

2          Forebyggelse

2.1          NGHFs kultur og værdier

På et gymnasium der skal danne og uddanne unge mennesker, er respekt for andre mennesker en grundlæggende værdi. Denne værdi og lovgivningens krav til et sundt og trygt arbejds- og studiemiljø pålægger os alle aldrig at udsætte andre for mobning, seksuel chikane eller nedværdigende adfærd.
Alle har en pligt til at forebygge og afhjælpe mobning, chikane og nedværdi­gende handling; alle der leder, herunder lærere der udfører deres lærergerning, har en særlig pligt.

 

2.2          NGHFs opmærksomhed

Krænkelser er et af emnerne når vi undersøger vores arbejdsmiljø og kulturen på vores skole som det sker i APV og undervisningsmiljøundersøgelser.

 

2.3          NGHFs holdning

Hvis nogen mener de alligevel mobbes, chikaneres eller behandles nedværdi­gende, vil skolen undersøge sagen og så vidt muligt løse problemet.

 

3          Retningslinjer for sagsbehandling

I udgangspunktet vil skolen altid lytte til en henvendelse om en sådan sag og sætte sig ind i den. Herefter er det skolen der undersøger sagen og vurderer om der er tale om mobning, chikane eller nedværdigende adfærd.
Rektor behandler sagen. Hvis rektor er indklaget, vil vicerektor sammen med næstformanden i SU kontakte skolens bestyrelsesformand for at lade ham og vicerektor udføre de ledelsesopgaver der er omtalt i det følgende.
Det vil altid være en del af undersøgelsen at tale med klageren for at afklare hvordan han eller hun selv opfatter sagen, om klageren ønsker en meget diskret behandling, for eksempel en samtale med den indklagede sammen med en leder, eller det forløb der er beskrevet i bilaget nedenfor. Det er dog ledelsen der afgør og har ansvaret for det videre sagsforløb.
Ledelsen vil tidligt i forløbet overveje om klageren skal tilbydes bistand, og om den indklagede — ved grovere anklager — bør fritages midlertidigt fra tjeneste.
Den indklagede har også krav på en fair behandling. Derfor skal klageren beskrive forløbet således at den indklagede har mulighed for at forsvare sig.
Ledelsen skal sikre sig at begge parter har tilbud om en bisidder, og her er det oplagt først at tænke på nogle fra de involveredes faglige organisationer hvis de ønsker det.
Begge parter skal være forberedte på at ledelsen normalt vil prøve at finde vidner.
Hvis ledelsen vurderer at den skal foretage videre skridt for at opklare sagen, vil den orientere begge parter om det.
Når ledelsen har afsluttet sin undersøgelse, vil den orientere begge parter om resultatet, herunder om der herefter rejses en sag der kan få personalerets­lige konsekvenser, eller der sker en anmeldelse til politiet. En personalesag vil blive behandlet efter de sædvanlige regler herfor.
Den normale konkrete håndtering er beskrevet i bilaget til denne politik, men den kan afviges når hensynet til de implicerede taler for det.

 

4          Bilag: Konkret håndtering

1.    Oplevelse af krænkelse eller viden om krænkelse

•    Hvis man selv har oplevet en krænkelse eller at andre blev krænket, kan man være i tvivl om hvad man skal gøre
•    Man kan altid få en anonym samtale og et råd af sin organisations TR eller kontor; elever kan også bruge deres studievejleder
•    Man kan også altid få en samtale og råd af rektor eller en anden fra ledelsen
•    Ledelse kan være tvunget til at reagere på alvorligere anklager u­anset elevens eller medarbejderens egne ønsker

2.     Klage over krænkelse

•    Vurdering af klagens karakter: Er der overhovedet tale om en kræn­kelse?
•      Hvor alvorligt er det?
•      Hvor hurtigt skal der reageres?
•      Skal den indklagede sendes hjem?
•      Er der behov for særlig bistand til klageren?

3.     Forelæggelse for den indklagede

•    Tjenstlig samtale med bisidder/samtale med elev under inddragelse af forældremyndighedsindehaver
•      Forbud mod selvinkriminering
•      Skal klagen sendes til den indklagede inden mødet?
•    Grundig forberedelse af struktur for mødet og de spørgsmål der skal stilles
•      Udførligt referat

4.     Yderligere undersøgelse

•    Hvad kan lægges til grund — er der behov for yderligere undersø­gelser?
•      Hvilken form for undersøgelse?
•      Høring af vidner — medarbejdere eller elever?
•      Hvordan sikres diskretion og hensyn til indklagede i undersøgelsen?
•      Hvordan håndteres ønsker om anonymitet?

5.     Indhentelse af bemærkninger fra parterne

• Er der indkommet nye oplysninger om fakta der skal forelægges for klager og indklagede?

6.     Afgørelse

•    Er der grundlag for en sanktion over for den indklagede og i så fald hvilken?
•      I hvilket omfang skal der orienteres?

7.     Efterbehandling

•      Hvordan sikres fornuftige relationer efter sagen?
•      Er der behov for at personer adskilles?
•      Er der behov for ekstern bistand?

Bilaget er inspireret af materiale fra advokatfirmaet Damkjær Lauritzen