Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

SU, Forretningsorden for. SU-aftale

Forretningsorden for SU på Nørresundby Gymnasium & HF
KEL/SHI
1. januar 2016
Indhold
1 Samarbejdsudvalgets rammer og opgave
2 Sammensætning
3 Forretningsorden for SU
   3.1 Antal møder og forberedelsen af møder
   3.1.1 Kontaktmøder med grupper der ikke har egen repræsentant i SU
   3.2 Selve mødet
   3.3 Efter mødet
4 Personalemøder
5 Øvrige bestemmelser
   5.1 Underudvalg
   5.2 Gæster

1 Samarbejdsudvalgets rammer og opgave
Samarbejdsudvalget (SU) sammensættes og arbejder efter de til enhver tid gældende aftaler mellem Moderniseringsstyrelsen og organisationerne på statens område.
   SUs opgave er at fremme et godt samarbejde så skolen kan nå sine mål og være en god arbejdsplads inden for de rammer som love og regler, arbejdsmarkedets aftaler og bestyrelsens beslutninger sætter.
   Ledelsen har ansvaret for at arbejdspladsen udvikler sig og lever op til omgivelsernes krav og forventninger. Ledelse og medarbejdere skal i samarbejde føre arbejdspladsens strategi og mål ud i livet. Udvalgets medarbejderrepræsentanter tager i samarbejdet udgangspunkt i medarbejdergruppernes fælles interesser om arbejdspladsens forhold.
   Samarbejdet har som forudsætning at ledelse udøves i dialog med medarbejderne på en motiverende, udviklende og tidssvarende måde, samt at medarbejderne aktivt bidrager til et fremadrettet samarbejde om arbejdspladsens udvikling.

2 Sammensætning
Samarbejdsudvalget sammensættes således at der er fire ledelsesrepræsentanter og seks medarbejderrepræsentanter. De to grupper udpeger selv deres repræsentanter.
   På medarbejdersiden deltager et medlem valgt af TAP-gruppen, GL’s TR, Pædagogisk Råds formand, en lærer fra sikkerhedsgruppen, og to lærere valgt af lærerkollegiet.
   På ledelsessiden deltager rektor, vicerektor, sekretariats- og driftslederen.
   Rektor er født formand.  Medarbejderne vælger ved første møde i efterårssemestret
næstformanden blandt dem som er SU-medlemmer i deres egenskab af tillidsrepræsentanter for personalegrupper på skolen.

3 Forretningsorden for SU
3.1 Antal møder og forberedelsen af møder
Der holdes tre almindelige SU-møder i hvert semester, som annonceres i semesterplanen; møderne placeres normalt så ingen medlemmer skal flytte lektioner
eller gøre dem virtuelle, og så de slutter senest kl. 17.
   Herudover kan formanden indkalde til ekstraordinære møder når en pludselig opstået situation kræver det. Disse møder har  normalt kun det punkt på dagsordenen som har givet anledning til mødet, og de kan eventuelt placeres i middagspausen.
   Formand og næstformand udarbejder dagsordenen og udsender den senest ugedagen før mødedatoen sammen med eventuelle bilag. Medlemmer kan få punkter på dagsordenen ved henvendelse til formand eller næstformand.
   Dagsordenen udsendes elektronisk, og dens udsendelse bekendtgøres i konferencen ‘Fra ledelsen til medarbejdere’ så alle interesserede kan læse dagsordenen. Dagsordenen har altid punkterne ‘meddelelser’ til gensidig information og ‘godkendelse af sidste mødes referat’. I øvrigt tilstræbes det at dagsordenen har få, men centrale punkter efter det årshjul som SU hvert år aftaler på sit første møde i efterårssemestret.


3.1.1 Kontaktmøder med grupper der ikke har egen repræsentant i SU
Inden hvert almindeligt møde, men efter udsendelsen af dagsordenen, holder næstformanden et møde med mellemledergruppen, og TAP-medlemmet med de TAP-grupper som vedkommende ikke repræsenterer direkte, herunder kantinens personale. Ved disse møder indhenter næstformand og TAP-medlem oplysninger og synspunkter om dagsordenens punkter.
   Formøderne har normalt en varighed af højst en time og placeres så de ikke forstyrrer undervisningen eller andre vigtige arbejdsopgaver.


3.2 Selve mødet
Hvis der pga. afbud deltager færre end tre medarbejderrepræsentanter eller færre end to ledelsesrepræsentanter, kan mødet ikke afholdes, og formandsskabet skal hurtigst muligt finde en ny mødedato for et møde med samme dagsorden som det aflyste.
   Formanden er ordstyrer og sørger for at mødet afvikles i en god tone og på en struktureret måde så der drages en konklusion efter hvert dagsordenspunkt.
Rektor udnævner en af skolens sekretærer som SU-sekretær. Denne sekretær refererer mødet. Referatet gengiver konklusionerne og væsentlige synspunkter fra drøftelserne.
   Debatten er åben og kan frit refereres medmindre formanden inden et punkt har oplyst at det er fortroligt.


3.3 Efter mødet
Formand og næstformand læser og godkender SU-sekretærens referat. Herefter udsendes det.
   Det er medarbejdersidens SU-medlemmers særlige pligt at bidrage til en bred og præcis orientering om SU’s arbejde. Hvis et medlem kommer i tvivl om hvad der blev oplyst eller besluttet på et SU-møde, skal det få opklaret sagen.

4 Personalemøder
SU kan aftale at arrangere personalemøder når SU vurderer at det tjener samarbejdet og informationsniveauet på skolen at alle medarbejdere samles. Formandsskabet udarbejder disse møders program og leder dem, evt. med hjælp fra andre SU-medlemmer.

5 Øvrige bestemmelser
   5.1 Underudvalg
SU kan nedsætte underudvalg med sine egne medlemmer, medarbejdere på skolen, elever eller personer uden for skolen. Et underudvalg skal have et kommissorium med fastlæggelse af opgave. Når udvalget har afsluttet sit arbejde ifølge kommissoriet, nedlægges det. Ligesom SU kan nedsætte underudvalg, kan SU også nedlægge dem. Alle faste underudvalg skal nedsættes på ny og have forlænget deres kommissorium ved første SU-møde efter sommerferien.

   5.2 Gæster
Formandsskabet kan vælge at invitere gæster til at deltage i behandlingen af bestemte punkter på dagsordenen med taleret, men uden stemmeret.

Aftalen træder i kraft 1. januar 2016 og kan opsiges skriftligt af begge parter med tre måneders varsel.