Valg af medarbejder til bestyrelsen. SU-aftale

Medarbejderne vælger hvert fjerde år to medlemmer til bestyrelsen. Det medlem, som opnår flest stemmer, har stemmeret i bestyrelsen. Ved stemmelighed trækker rektor lod i to medarbejdervalgte SU-medlemmers nærvær. Hvis et medarbejdervalgt medlem fratræder sin stilling på skolen, erstattes dette medlem ved suppleringsvalg til den ledige post. Dette nyvalgte medlem er på valg ved næste ordinære valg. Valgbare er alle fastansatte medarbejdere og stemmeberettigede er alle medarbejdere (undtagen rektor og vicerektor). Hver medarbejder kan ved valget stemme på højst to kandidater.

Vedtaget på SU-møde
den 13. decenmber 2006

Decmber 2009