Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Adfærd på skolens område

Ordensreglerne lægger op til almindelig tolerance og til elevernes erfaring af, at de er led i en større helhed, som de nyder godt af, og som de har indflydelse på og medansvar for.
Elevers udøvelse af chikane og mobning mod andre elever strider således mod skolens målsætning og er derfor ikke acceptabelt.

 1. Rusmidler.
  Skolens regler for elevers brug af rusmidler er bekendtgjort i ”Skolens politik vedrørende rusmidler”, der findes på skolens hjemmeside og som opslag i aulaen.
 2. Bibliotek.
  Reglerne for brug af biblioteket er bekendtgjort på skolens hjemmeside og ved opslag på biblioteket.
 3. Lån af lærebøger o.a.
  Udleverede bøger skal straks ved modtagelsen forsynes med navn og klasse. Der må ikke skrives i bøgerne.
  Eleven er selv forpligtet til at se efter om der er overensstemmelse mellem udleverede bøger og listen i Lectio. Se detaljer her.
  Lån af andet: I andre tilfælde hvor eleven benytter/låner skolens ting (f.eks. lån af kemikitler) skal det lånte behandles med omhu og erstattes ved bortkomst og bevidst ødelæggelse.
 4. Cykler og knallerter
  – skal parkeres i cykelkælderen.
 5. Rygning
  – er ikke tilladt på skolens område.
 6. Mad og drikkevarer
  – skal i spisefrikvartererne indtages i kantinen.
  – må ikke nydes i undervisningslokaler med mindre det er en del af en fælles aktivitet i klassen og efter aftale med læreren.
 7. Kantineorden.
  Hver klasse har pligt til oprydning og selvafrydning omkring klassens 2 borde. Af hensyn til rengøringspersonalet skal stole i kantinen altid hænges op efter brug, og for at give plads til afrydning efter spisefrikvartererne skal kantinen forlades 5 minutter, før der ringes til time.
 8. Oprydning i klasselokaler efter undervisning.
  Efter hver lektion skal stolene i klasselokalerne hænges op og lokalet skal i det hele taget efterlades, således at rengøringspersonalet kan komme til at gøre rent.
  Møbelopstillingen i lokalerne må kun ændres efter anvisning fra lærere og pedeller, der er ansvarlige for reetablering af lokalet efter brug i henhold til inventaroversigten.
 9. Brug af grønnegårdene.
  I fyringssæsonen (oktober-april) må kun ”Andegården” benyttes, og vinduer, flugtlemme og døre i lokalerne må kun kortvarigt benyttes til udluftning, da det mekaniske varme- og ventilationssystem herved hindres i at fungere.
 10. Ophold ved skolens hovedindgang.
  Trappen og repos’en oven for trappen ved hovedindgangen må ikke benyttes til ophold.
 11. Mobiltelefoner og andet elektronisk modtage- og sendeudstyr, der forstyrrer undervisningen, skal være afbrudt i undervisningslokalerne, hvis læreren ikke inddrager disse i undervisningen.
  Sendeudstyr integreret i pc’en må kun bruges ved prøver og eksamen, hvor det er en del af eksamensformen, og øvrigt udstyr der muliggør kommunikation med omverdenen må ikke medbringes ved prøver og eksamen.
 12. Alle skader, der påføres bygninger og inventar, skal straks meddeles kontoret.
 13. Overtrædelse af skolens Studie- og Ordensregler, herunder bilagene vedr. rusmidler, bibliotek og it-udstyr samt bogudlån, kan medføre erstatningsansvar og efter rektors skøn bortvisning fra undervisningen i kortere eller længere tid, i særlige tilfælde bortvisning fra skolen.