Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Forsømmelser. Skriftlige afleveringer på NGHF – til lærerne

I dette dokument finder du en beskrivelse af regler angående skriftlige afleveringer og forsømmelser med fokus på lærernes opgaver i forhold til dette.

Lærerne opretter 2 gange årligt semestrets afleveringer i Lectio. Dette koordineres på klassemøde under ledelse af klasselæreren. Klasselæreren vender opgaveplanen med klassen.

Opgavebeskrivelser på opgaver med 3 elevtimer eller mere skal udmeldes af læreren med minimum 2 ugers frist.

Eleverne skal overholde afleveringsfristen, med mindre der forud er aftalt en helt særlig aftale mellem læreren og den enkelte elev – eller der er tale om sygdom. Der kan maksimalt laves aftale om én aflevering. Det vil sige, man kan ikke skylde læreren mere end denne ene aftalte aflevering. Ved sygdom afleverer du afleveringen som normalt, hvis det er muligt. Aftale om fysisk aflevering laves pr. mail. Hvis sygdom gør, at du ikke kan få lavet afleveringen, aftaler du med din lærer inden afleveringsfristen, hvornår din aflevering kan afleveres. Ved længerevarende sygdom skal du kontakte din studievejleder.

Læreren registrerer de afleverede afleveringer som ”Afleveret – 0% fravær” senest 48 timer efter afleveringsfristen. De elever, der ikke har afleveret, registreres som ”Ikke afleveret” og kan gives karakteren -3.

Eleven kan efterfølgende ikke aflevere afleveringen.

Det er lærerens opgave at underrette studievejlederne, hvis en elev kommer bagud med sine afleveringer.

Karakteren -3 indgår i vurderingen af elevens standpunkt, men ikke beregnet som et gennemsnit af givne karakterer, men som en vurdering af i hvor høj grad eleven har vist beherskelse af fagets mål.
Overordnet gælder reglen, at man normalt maksimalt må have 10% samlet skriftligt fravær og 15% i enkelt fag, men der tages hensyn til mængden af afholdt elevtid i fagene. BST og studievejlederne følger løbende fraværet.

I forbindelse med LF, eller når rektor/BST og studievejlederne finder det nødvendigt, kan eleverne sættes i lektieværksted for at få hjælp til at strukturere og aflevere fremtidige opgaver.
Rektor/BST kan også i særlige tilfælde besluttes, at nogle opgaver ikke skal afleveres. Dette kan ske ved sygdom, eller hvis andre omstændigheder byder, at vi ikke lægger et øget pres på en allerede presset elev. Dette markeres i så tilfælde som ”skal ikke afleveres” i Lectio. Disse opgaver indgår ikke i karaktergivningen

Se mere om snyd i skriftlige opgaver.