IT-målsætning

Kasper Holm, webredaktør • 23-09-2014

1     It-strategi

Nørresundby Gymnasium og HF’s it-strategi skal hjælpe skolen til at nå målene i uddannelseslove og -bekendtgørelser og i skolens egen målsætning; målene fra skolens målsætning udmøntes hvert år mere konkret i skolens handlingsplaner.

It-strategien omfatter skolens kerneydelser, dvs. undervisning,  vejledning og eksamination af stx- og hf-elever, hvorimod den administrative brug af it behandles særskilt.

 

1.1     Baggrund

I dag er situationen således at eleverne er dygtige til at bruge en pc og de almindelige programmer som en web-browser, mailprogrammer, kontorpakker og kontaktfladen til en mobil afspiller. De bruger meget tid på interaktive tjenester (web 2.0) som facebook og blogs, og mange er endvidere vant  til forskellige spil. Bestemt  sider på  internettet har en priviligeret status som f.eks. Wikipedia og Google. De kender normalt ikke specielle programmer  som lyd-, billed- og filmbehandlingsprogrammer eller specifikke fagprogrammer. Det ser ud til at den almindelige pc’s programmer og tekniske udstyr får medierne til at konvergere, dvs. at det samme udstyr kan behandle tekster, billeder, lyd og film. Det medfører at brugen af it fjerner skellene mellem forskellige medieformer.

Derfor er udgangspunktet at skolens elever vil bruge it i undervisningen som en del af den almindelige digitale kultur og de medier eleverne kender. It føjer sig naturligt  ind som det mest alsidige værktøj blandt rækken af læringsværktøjer for den enkelte elev idet pc’en er en interaktiv formidler af tekst, lyd og billede.

Elevernes informationskompetence er dårlig, dvs. de har svært ved at søge klogt og vurdere om de oplysninger  de finder, er tilforladelige, og det kræver selvdisciplin at bruge pc’ens muligheder.

For pc’en er en personlig computer med multifunktionel  teknologi tillader den en anderledes, mere individuel og differentieret  undervisning og læring.

 

2    Vision

Skolen anvender it integreret i undervisning og læring så  elevernes får en høj it-kompetence, og så de når højere mål end de ellers kunne, fordi it giver metoder der i nogle situation er giver større udbytte, og fordi it organiserer undervisningen så den passer bedre til den enkelte elev.

 

3    Mål

Målene for skolens anvendelse af it er disse:

 • It skal bruges til at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetener og deres bevidsthed og læreprocesser, jf. skolens vision, således at elever behersker alle it-kædens led både individuelt og i samarbejde:  basale it-teknikker informationssøgninginformationsbearbejdning og -vurdering meningsdannelse præsentation.
 • It skal medtænkes og inddrages hvis det er en fordel, hver gang skolen planlægger gennemførelsen handlingsplanens enkelte punkter.
 • It skal medvirke til at give dygtige elever særlige muligheder og til at støtte elever der har svært ved at nå undervisningens mål, jf. skolens mål for eleverne.
 • Lærernes it-kompetence skal sætte dem i stand til at vælge bevidst mellem undervisningsmetoder med en indsigt i it’s muligheder så de inddrager it når det er en fordel.

 

4    Strategi

I femårsperioden 2010–15 nås målene således:

 • Alle faggrupper diskuterer både tekniske og pædagogiske it-behov i foråret 2011 og melder dem videre til den it-ansvarlige uddannelsesleder (NCH) hvorefter PU og ledelsen prioriterer og planlægger den konkrete indsats med efteruddannelse og it-investeringer.
 • Hvert år overvejes brugen af it til hvert af handlingsplanens punkter, og it inddrages hvor det vurderes at være en gevinst.
 • De 2.500 kr. som skolen kan kræve hver elev selv betaler til undervisningsmidler, bruges fra august 2011 således at elever der ikke har en bærbar pc, skal købe en lille bærbar pc. Skolen sørger for elektroniske ordbøger og lommeregner uden udgift for eleven. Datalokalerne i E8–9 nedlægges i 2011.
 • Hvert skoleår skal mindst en klasse deltage i forsøg hvor faglige og pædagogiske it-teknikker indgår.
 • Der afholdes et pædagogisk arrangement i efteråret 2011 med emnet: Hvordan bruger vi it som multifunktionel teknologi til at differentiere undervisningen?
 • Elevernes udbytte af virtuel undervisning evalueres af ledelsen i foråret 2011, og på baggrund af resultaterne aftales den nødvendige indsats af PU og rektor. Herefter evalueres udbyttet af virtuel undervisning igen i efteråret 2012.
 • En gruppe nedsat af Pædagogisk R˚ad og ledelsen med rektor som formand skaber overblik over hvilket udstyr eleverne selv har og bruger, s˚a gruppen kan give anbefalinger om hvordan det kan være den tekniske og praktiske kerne i skolens it-faglige og -pædagogiske arbejde. Arbejdet skal være afsluttet til maj 2011.
 • It-vejlederne og studievejlederne inddrager emnet it-disciplin i deres vejledning af eleverne; it-disciplin er elevers evne til at bruge it konstruktivt  hvor det styrker læringen, og slukke  for it hvor det formindsker udbyttet af arbejdet.
 • Inden udgangen af 2011 skal der være projektor og lydanlæg i alle almindelige undervisningslokaler.

Bestyrelsen december 2009

Nørresundby Gymnasium logo