Hvem sidder i udvalg og arbejdsgrupper?

Kasper Holm, webredaktør • 12-06-2018

 

På valg: Medlemmer
Evt. formand fremhævet
Ledelses-repr.
Repræsentanter valgt af personalet
Bestyrelsesrepræsentanter
Læs bestyrelsens forretningsorden her.
Valgt for 4 år – sidste valg forår 2018 LJE,
MBJ (uden stemmeret)
Samarbejdsudvalget (SU)
Samarbejdsudvalget er forum for dialog mellem ledelse og medarbejdere, herunder alle personalegrupper. Arbejdsområder for SU er f.eks. udarbejdelse af personalepolitiker, arbejdsmiljø, budget og kompetenceudvikling. SU har ca. 4 årlige møder og referater offentliggøres i FC under udvalg. Læs skolens personalepolitiker herunder SU’s forretningsorden her.
Valg i august:Lærere ulige årTAP lige år MVI, MKA, TPE, LNO, KEL, AEN, (MAK) SHI, NCH, SBO
Arbejdsmiljø-udvalget (AMU)
Har til formål at at samle informationer om arbejdspladsens sundheds- og sikkerhedsforhold samt tilskynde at forholdene er, som de skal være. Konkret tager AMU sig af udarbejdelse af APV (Arbejdspladsvurdering for ansatte vedrørende fysiske og psykiske påvirkninger) samt UMV (Undervisningsmiljøvurdering for eleverne).
Lige år i oktober MKA lærergr A
JST lærergr B
AEN tap
NCH, SBO
Arbejdsgrupper udpeget af ledelsen:
Festvagt LJE NCH
Fredagscafé SBO NCH
Fødselsdagsfestgruppen MVI, MKA, JMU NCH
Månedssamlinger SWE AAN
Sidste-skoledags-gruppen TSC, MVE, AOL NCH
Starfish-gruppen AAN
BST

Pædagogisk Råd og udvalg valgt af Pædagogisk råd:
Pædagogisk råd (PR)
PR er forum for debatter og høringer af alle pædagogiske anliggender. PR er rådgivende for rektor i pædagogiske spørgsmål og skal forestå valg af lærerrepræsentanter til Pæd og Prak. Der afholdes møder 3-4 gange årligt, og dagsordener/referater offentliggøres på FC i konf. “Råd og udvalg”.
Født medlem-mer Alle fastansat­te lærere, årsvikarer, ansatte i uddannelsesstillinger og rektor
Pædagogisk råds forretningsudvalg (FU) Født medlemmer. MVI, MKA, TSC, JPE, KEL
Pædagogisk råds formand Ulige år. MVI
Pædagogisk råds sekretær Lige år. MKA
PSU
Pædagogisk samarbejdsudvalg
PÆD- udvalg¹
Underudvalg til PR som debatterer skolens pædagogiske rammer, og kommer med idéer til temaer for pædagogisk udviklingsarbejde. Meget af det videre arbejde hermed foregår i arbejdsgrupper med deltagelse af pæd’s medlemmer.
Har ikke høringsret (denne ligger hos PR) men kan tage stilling til sager det er upraktisk at lægge ud til høring.
IHE
(1) ANL, PKJ
(2) CFI, VCR
(3) KME, SSV
(4) SWE, TSC
(5) GLU, KHJ
(6) TDA
(7) HTV
BST, AHO
PÆD-udvalg, formand
PÆD-udvalg. sekretær
Lige år
Uige år
TSC
PBO
PRAK-udvalg¹
Udvalg under PR som er med til at prioritere midler til undervisning som f.eks. AV udstyr og inventar.
Har ikke høringsret (denne ligger hos PR) men kan tage stilling til sager det er upraktisk at lægge ud til høring.
JPE
(1) MVE
(2) MPO
(3) MSO
(4) SFL
(5) OMO
(6) JMU
(7) AJE
NCH, SBO
PRAK-formand
PRAK-sekretær
Ulige år
Lige år
JPE
LJE
Venneforeningen. Lige år AJE, AOL 

 

¹ Tallene i parentes fortæller hvilken faggruppeblok den pågældende repræsenterer:

 

1 Da På valg i ulige år
3 Inf, ma
5 Fr, sp, ty
7 Bi, bt, ke
9 Bk, dr, me, mu
11 Id, ps
2 Hi På valg i lige år
4 Fy, ng
6 En
8 Fi, gr, la, re, ol
10 Eø, inn, sa

 

 

Nørresundby Gymnasium logo