Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

Kommissorium for Praktisk Udvalg – PRAK

Udvalgets formål er at være lærer/elev/ledelse-forum for drøftelser af en række praktiske forhold som vedrører skolens drift. Specifikt den del af driften som rækker direkte ind i varetagelsen af den daglige undervisning. Dette dækker over en række områder:

  1. Undervisningsmidler – budget: Den vigtigste opgave er at tage stilling til de enkelte faggruppers ansøgning om undervisningsmidler, midler til undervisningsbøger, ressource til biblioteket o.a. og prioriteringen mellem dem. Indstillingen godkendes normalt i forlængelse heraf af rektor eller dennes repræsentant. Efterfølgende meldes den ud til skolens mange samlingsbestyrere som herefter, hver for sig, er budgetansvarlige.
  1. Status for bygninger og inventar: Skolens driftsleder deltager i det første møde hvert år. Her orienterer han kort, med vægten på relevans for undervisningen, om status for bygninger og inventar og hvilke indsatsområder der er i den nærmeste fremtid. Han kan ligeledes ønske emner taget op og drøftet.
  1. Status for IT: Skolens datatekniker udarbejder en kort skriftlig status som drøftes på mødet. Der kan i forlængelse heraf diskuteres nye tiltag.
  1. Status for AV-midler: Skolens AV-ansvarlige udarbejder en kort skriftlig status som drøftes på mødet. Der kan i forlængelse heraf diskuteres nye tiltag.

 

Medlemmer af PRAK er:
PRAK-formand og –sekretær, direkte valg i PR
Fagblokkene vælger hver et medlem
To elevrådsrepræsentanter
Ledelsesrepræsentant og driftsleder

 

Antallet af møder:
To årlige møder

Januar/februar: hovedmødet hvor der fordeles undervisningsmidler. På dette møde skal der ligeledes drøftes status jf. ovenstående.PRAK-formand er indkalder og skal sørge for dagsorden og oplæg til fordelingsnøgle i samarbejde med udvalgets sekretær. Formanden skal ligeledes sørge for at indhente ønsker til undervisningsmidler samt status jf. ovenstående.

November: Mødet afvikles kun, hvis der er behov for det. PRAK-formand tager i samarbejde med ledelsesrepræsentanten stilling til dette. Motiveringen for indkaldelse kan være budgetoverskridelser, fordeling af et overskud eller hvis nogle af de ovennævnte aktører ønsker emner drøftet i PRAK-forummet.

 

 

NCH, juni 2013