Information til nye elever

Formalia for store opgaver

Et resumé på dansk

 • En sammenfatning af opgaven på 10-15 nødvendigt (10 – 15 linier).


Indholdsfortegnelse

 • Skal angive hoved- og underafsnit med sidetal.
 • Sørg for at den er overskuelig og svarer til de faktiske sidetal.
 • Skriv overskrifterne til venstre og sidetallet højrestillet.

Indledning/Introduktion

 • Her skal du præsentere dit emne, forklare hvilke spørgsmål du vil undersøge og beskrive din fremgangsmåde. Din indledning skal også fungere som en appetitvækker.

 

Hovedteksten/brødteksten

 • Her ligger selve behandlingen af spørgsmålene. Denne del skal opfylde og besvare det eller de i opgaveformuleringen stillede krav eller spørgsmål. Sørg for at lave kapitler og underafsnit på forhånd. Det letter arbejdet og gør opgaven mere læservenlig.

 

Afslutning/Konklusion

 • Skal kort sammenfatte de problemer, der er blevet berørt, og præsentere de slutninger eller resultater, du er nået til.

 

Noter – kan stå bagest eller nederst på hver side.

 • Der skal i noterne gøres rede for, hvor alle citater og henvisninger stammer fra. Det gøres lettest ved fortløbende nummerering af noterne i opgaveteksten, hvorefter selve noterne skrives undervejs på et særligt ark. I tekstbehandling kan du selvfølgelig bruge notefunktionen.
 • Noter kan også være kommentarer, f.eks. til det du selv skriver eller til et citat.
 • Der kan gælde specielle regler i forskellige fag. Din faglærer vil orientere dig om dem.

 

Litteraturliste

 • Skal omfatte alt materiale, der er anvendt til besvarelse af opgaven, opført i alfabetisk orden efter forfatterens eller udgiverens efternavn.

 

Længde

 • Opgaven skal have en længde der svarer til 15-20 normalsider for SRP og 10-15 normalsider for SSO. En normalside svarer til 2400 anslag pr. side (bogstaver og tegn inklusiv mellemrum).
 • Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer/tabeller og lignende regnes ikke med i opgavens længde. Opgavelængden er  altså KUN opgavens brødtekst inklusiv resumé.
 • I opgaver hvor der indgår en del symboler (matematik, musik og lign) kan din vejleder forklare dig, hvordan disse skal/ikke skal medregnes i opgavens længde.

 

Andre krav til opgaven

 • I opgaver i fremmedsprog er det et krav, at dele af materialet skal være på de(t) fremmede sprog. Som udgangspunkt skal opgaven dog altid altid udformes på dansk.