Information til nye elever

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik

Nørresundby Gymnasium & Hf

8. december 2021

Whistleblower-ordningens hensigt

NGHF har etableret en whistleblowerordning som kan benyttes af alle nuværende og tidligere medarbejdere. Hensigten med ordningen er at alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og andre alvorlige forhold kommer frem i lyset. Det sker ved der stilles en kanal i form af en whistleblowerordning til rådighed så tidligere og nuværende medarbejdere kan indberette om disse forhold uden frygt for negative konsekvenser. Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige kanaler — rektor, nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant — man bruger når man påpeger kritisable eller utilfredsstillende forhold.

 

Whistleblower-enheden og dens opgaver

Vi har derfor udpeget en whistleblower-enhed som er en intern, upartisk gruppe med har ansvar for at modtage og følge op på indberetninger.

Enheden består af AM-gruppens medarbejder-repræsentanter, og den har disse opgaver:

•      Modtage indberetninger.

•      Give bekræftelse på modtagelse.

•      Have kontakt med whistlebloweren.

•      Følge op på indberetninger.

•      Undersøge og afdække de forhold der indberettes om.

•    Udarbejde en redegørelse til rektor eller bestyrelsesformanden hvis indberet­ningen omfatter rektor.

•      Give feedback til whistlebloweren.

•      Sikre fortrolighed om identiteten på berørte.

•      Forhindre uautoriseret adgang til oplysningerne.

•      Afvise indberetninger der ikke er omfattet af loven.

Henvendelser til whistleblower-enheden skal være skriftlige, men man kan bede om en samtale med et medlem af enheden hvis man overvejer eller kommer med en indberetning.

Alle i whistleblower-enheden har skærpet tavshedspligt og skal sikre at hverken whistlebloweren eller andre berørte personer — herunder påklagede — får afsløret deres identitet.

Whistleblower-enheden opbevarer sagernes akter i et sikkerhedsskab som kun enheden har adgang til. Alle akter der modtages eller udarbejdes på elektronisk form, udskrives, lægges på sagen i skabet og slettes derefter i it-systemet.

Når en sag er afsluttet, makulerer enheden sagens akter. Hvis sagen fører til en disciplinær sanktion fra rektors eller bestyrelsesformandens side, lægges de relevante sagsakter på de berørte personers P-sag.

Whistleblower-sagers gang er beskrevet i NGHF’s retningslinjer for behandlingen af indberetninger, som skal sikre at lovens krav følges.

Proceduren for hvordan man indberetter, er beskrevet i NGHF’s proceduere for indberetning til whistleblower-ordningen, som ligger på www.nghf.dk.

Gymnasierne offentliggør årligt oplysninger om den generelle aktivitet i ordnin­gen af statistiske hensyn.