Information til nye elever

Indkøbspolitik

Overordnet formål med indkøbspolitikken

Formålet med indkøbspolitikken er at sikre:

At alle indkøb foretages på den for Nørresundby Gymnasium & HF’s (NGHF) mest effektive og økonomisk fordelagtige måde, for derved at frigøre ressourcer til gavn for skolens formål

At alle indkøb sker i henhold til gældende lovgivning og udbudsdirektiver, og at skolen i forhold til leverandører fremstår som en redelig samarbejdspartner

 

Indkøbspolitiske mål

NGHF’s indkøbsmålsætning er:

At der gennem effektive indkøb og indkøbsprocesser skabes et økonomisk råderum, der kan anvendes til gavn for NGHF’s kerneaktiviteter

At NGHF indkøber efter princippet om “Rette kvalitet til formålet til bedst mulige pris.”

At NGHF, foruden pris og kvalitet, inddrager servicevilkår, driftsomkostninger, leveringssikkerhed og leveringsbetingelser i beslutningen

At skolen anvender så få leverandører, som det er økonomisk hensigtsmæssigt på de enkelte indkøbsområder

At skolen, i det omfang det er muligt, giver det lokale erhvervsliv chancen for at byde på skolens indkøb.

At skolen i videst mulig omfang anvender centrale rammeaftaler eller selvstændige udbud

At NGHF gennem sine indkøb medvirker til at reducere ressourceforbrug og miljøbelastning

 

Organisering

NGHF organiserer i videst mulig omfang sine indkøb som indkøb på rammeaftaler. Indkøbene foretages af medarbejdere der organisatorisk er placeret i de enkelte afdelinger/faggrupper.

Den lokale indkøber har sammen med den bevillingsansvarlige ansvaret for, at indkøbene sker i overensstemmelse med indkøbspolitikken og ved anvendelse af de indgåede aftaler

De centrale rammeaftaler indgås af skolens økonomichef og driftsleder. Disse har ansvaret for, at vedligeholde og udvikle indkøbspolitikken, at tilrettelægge og gennemføre udbud samt sikre, at de indkøbspolitiske mål realiseres i indkøbsaftalerne

Den dispositionsberettigede samt dennes beløbsgrænse og proceduren for godkendelse af indkøb og betaling er beskrevet i skolens regnskabsinstruks

 

Medarbejderes ansvar i forbindelse med indkøb

NGHF’s ansatte skal iagttage de almindelige habilitetsregler i forbindelse med indkøb. For at undgå tvivl om sammenblanding af interesser, må indkøbsansvarlige ikke indkøbe til private formål hos NGHF’s leverandører på aftaler indgået af NGHF eller til bedre priser og/eller handelsvilkår, end NGHF kan opnå. Det påhviler den indkøbsansvarlige at orientere rektor om alle evt. kundegoder i forbindelse med indkøb. Bonuspoint hos flyselskaber og hoteller m.v. opnået i forbindelse med tjenesterejser tilfalder NGHF.