Information til nye elever

Referat december 2023

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

 

Tirsdag den 12. december 2023 kl. 16:00-18.30

 Mødereferat

 

Tilstede: Mette Wilgaard, Kim Skindbjerg, Magnus Rothmann, Laksiya Linganathan, Anne Marie Kanstrup, Liva Høybye, Morten Klessen (deltager som suppleant for Søren Valggreen), Lasse Taagaard Jensen, Søren Wormslev, Søren Hindsholm, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

 

Afbud: Søren Vahlgren

 

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger. Dog vil Søren Hindsholm kort gennemgå status for handlingsplanen under meddelelser.

 

 1. Referatet af mødet den 12. oktober 2023 og opfølgning.

Intet

 

 1. Meddelelser

Søren Hindsholm bød velkommen til Morten Klessen, som afløser Søren Vahlgren, der er på barselsorlov. Endvidere orienterede han om den særlige henvendelse, som alle i bestyrelsen fik om varmen på skolen. Det viste sig at være en ung mand uden formel tilknytning til gymnasiet, som skrev ud til hele bestyrelsen. Mette Wilgaard og Søren Hindsholm talte om det, og som I så, svarede Søren Hindsholm ham. Tilbuddet om et personligt møde på skolen plejer at skabe en mere rolig stemning. Søren Hindsholm vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for, at I ikke selv begynder at svare, det gør det sværere for Mette Wilgaard og ham.

Søren Hindsholm oplyste, at vi holder 20 grader i lokalerne og hvis nogen mener, der er mindre, kan de hente et termometer; i nogle lokaler hvor vi ofte får henvendelser fra er der opsat faste termometre. Hvis temperaturen så er for lav, sætter vi den op. Da termometret sidder det koldeste sted i lokalet, er den faktiske temperatur ofte op til 2 grader over de 20. Driftsleder Søren Borup vurderer, at en temperaturforøgelse på 1 grad vil koste omkring 70.000 kr. årligt. Måske er det også værd at nævne, at vi vil øge vores CO2-udledning med ca. 9,5 ton, hvis vi lader temperaturen stige med 1 grad.

Mette Wilgaard spurgte til, hvordan lærere og elever oplever temperaturer på skolen? Både Lasse Jensen og Marie Juul Bjerre mener, at temperaturerne er rimelige. Dog er hallen meget kold. Magnus Rothman og Laksiya Linganathan mener ikke, at det er for varmt på skolen og på den anden side er det heller ikke for koldt. Kun om morgenen kan det være koldt.

 

Vi talte om ferieplan sidste bestyrelsesmøde. Både elever og medarbejdere ønskede med et flertal på over 70% (for begge grupper) den traditionelle ferieplan, så det bliver sådan. Alt er ved det gamle, men alligevel bedre: Nu har vi bevidst valgt, hvad vi vil og alle har set, at vi kan vælge at gøre noget anderledes. Søren Hindsholm bemærkede, at det er tankevækkende, at lærerkollegiet nogle gange giver udtryk for, at de står med en uacceptabel stress-byrde i det daglige. Nu har de haft en mulighed for at træffe et valg, som potentielt kunne mindske denne byrde og den har de ikke udnyttet.

BUVM har udsendt anbefalinger til, hvorledes skolen skal udforme sin skærmpolitik. Det, som vi allerede gør på skolen, lever i høj grad op til disse anbefalinger. Vi afleverer f.eks. mobiler ved undervisningens begyndelse og vi har sat spærring op for adgang til diverse uhensigtsmæssige sider (streaming, handel etc.) fra skolens system.

Åben Skole lørdag den 25. november forløb godt. Det blev en god og anderledes dag for eleverne på skolen og der kom også en del gæster. Især hf3-ansøgere kom i stort tal, men vi vil gerne have, at der kommer endnu flere gæster til alle vores uddannelsestilbud.

Vi er snart færdige med de lokale lønforhandlinger. Det er gået fint.

 

 

Søren Hindsholm orienterede desuden om Handlingsplanens status:

Plagiat-arbejdsgruppen har nu fået bidrag fra alle faggrupper og forbereder en orientering til eleverne inden hf’s SSO og stx’ SRP. Emnet er aktuelt, BUVM forbereder en redegørelse.

Anne Marie Kanstrup fortalte i forlængelse heraf om det arbejde, som universitet er i gang med. På den ene side skal de nye muligheder med brug af f.eks. generativ AI omfavnes og udnyttes og på den anden side skal de også sikre sig mod misbrug og snyd. Mange studerende er i tvivl om grænsedragningen mellem hjælp og snyd. Derfor er der også blevet arbejdet med tydelig information til dem. Hun henviste til universitetets side om netop dette problem: https://www.studerende.aau.dk/praktisk/it/generativ-ai-pa-aau

Sprogkoordinatoren er i gang med sin uddannelse, men bliver måske forsinket. Sprogstrategien forberedes og Søren Hindsholm holdt et møde med koordinatoren, hvor hun tog imod tilbuddet om strategi fra i hvert fald et andet gymnasium.

Klimainteressen er ikke stor, men nu har vi sat elevrådet på sagen. Elevrådet vil gerne på hyttetur og bad om idéer fra ledelsen, så de kunne have så godt et indhold, at de vil få lov til hytteturen. Derfor har vi foreslået, at de tog klimainitiativer med på deres program. Vi har lovet mindst tre klimainitiativer.

I SU har ledelsen fremlagt forenklingsspørgsmål og nu samler AMU bidrag sammen. Det er svært, jf. afstemningen om ferieplan.

Styrket elevverden. Vi har holdt et møde med Lone Schriver fra Aalborg Kommune. De har en del materialer fra andre kommuner og vil gerne udvikle noget. Det forbereder vi til næste år. Så har PSU et godt forslag om at have forlængede frikvarterer oftere til interessegrupper. Det er svært at holde eleverne i længere tid ad gangen på skolen.

Vi har fået fat i de andre Aalborg-gymnasier og de vil gerne være med i et fælles møde for festforeningerne med råd om kommunikation og workshops med erfaringsudveksling. Vi er kommet videre med elevrådets formandskab om dagsordner, og elevrådet får sit eget lokale nu.

 

Bestyrelsen tog efter en kort drøftelse orienteringen til efterretning.

 

 

 

 1. Orientering om regnskabs- og budgettals aktuelle status med skøn om årets resultat, se venligst bilag 1.

Bestyrelsen bedes tage rektors orientering til efterretning.

 Søren Hindsholm tog udgangspunkt i bilaget om Kvartalsopfølgning 3. kvartal 2023. Det ser bedre ud end forventet og vi forventer et overskud på en kvart million for 2023. De fleste gymnasier har underskud disse år.

De besparelser, vi lavede i indeværende finansår, var meget effektive. Desuden har vi været heldige med vores energipriser. Her har vi sparet rigtig mange penge. Vi får dog ikke de godt og vel 600.000 kr., vi budgetterede med i overskud. Dette skal vi have i gennemsnit set over en årrække.

Årsagen til et mindre overskud end forventet er færre elever, både fordi vi gik ned på 6 klasser, og fordi lidt flere elever end forventet faldt fra.  Lønudgifterne er blevet højere på grund af fratrædelser, der koster feriepenge og vikarer til at dække sygdom.

Økonomichefen styrer meget præcist, så penge holdes i kassen så længe som muligt og det giver større renteindtægter. Alt i alt står vi bedre ved 2023’s slutning end vi forventede, da vi bremsede op for udgifterne midt på året.

 Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning.

 

 1. Vedtagelse af Budget 2024

Sagsfremstilling: Rektor vil gennemgå hovedpunkter fra budgetforslaget. Vi har lavet et budget med det overskud, som PwC råder os til for at vi kan sikre gymnasiets likviditet og levedygtighed i fremtiden. De tidligere besparelser på bøger, kompetenceudvikling og bygning er ført tilbage, og der er afsat penge til medarbejderseminar og ny hjemmeside. Lønmidler er pristal- og stigningsreguleret. Rammerne for lokalløn (0,5 % af lønsummen) og resultatløn er uændrede. Budgettet forudsætter at vi i 2024 får samme optag som i år (6 stx-, 2 hf2- og 2hf3-klasser); det er en fortsat aktivitetsnedgang fra i år, og den medfører at der skal være 2,3 stillinger på grund af færre elever, hvortil kommer lidt under 0,8 stilling efter sygeorlov. Nedgangen på 3,1 stilling er ikke en effektivisering, men kun en tilpasning af antallet af medarbejdere til færre opgaver. 1,4 stilling er allerede fundet ved naturlig afgang.

 Bestyrelsen bedes forholde sig til budgettet og derpå vedtage et budget for 2024, herunder bemyndige ledelsen til ved aftaler og om nødvendigt ved afskedigelser at skabe balance mellem aktivitet og stillinger for skoleåret 2024-25. Se venligst bilag 2.

 Søren Hindsholm gennemgik vedlagte slides fra personalemødet om budgettet:

Vi regner med, at dette budget holder bedre end 2023-budgettet, fordi vi nu ved, at antal medarbejdere skal tilpasses et optag på 6 stx-klasser. Til og med 2023 satsede vi jo på at bevare 7 stx-klasser som optag. Det kostede for det første noget i et par år med klasser, der ikke var helt fyldte og for det andet krævede det en betydelig tilpasning, som også kostede noget i foråret og sommeren 2023. Men nu ved vi, det skal komme og Niels Magnus Christensen og Søren Hindsholm laver en tidlig plan for næste skoleår, så vi kan varsle opsigelser i god tid og derved spare penge.

 Anne Marie Kanstrup spurgte til, om tallene er sammenlignelige med andre skoler? Hertil svarede Søren Hindsholm, at det er de. De fleste ligger på niveau med os, men vi er dog relativt dyre på lærerløn pga. lærernes aldersprofil. Morten Klessen spurgte, om dette indvirker på skolens ansættelsespolitik? Søren Hindsholm understregede kraftigt, at det gør det ikke – man må selvfølgelig ikke aldersdiskriminere.

Hvordan ser det ud på sigt? Jeannette Svendsen har lavet en fremskrivning af skolens budget. I dette indgår der også en demografisk prognose. Umiddelbart falder andelen af unge i Aalborg Kommune. Så alt andet lige går vi ned i antallet af klasser. Men der er også mange andre faktorer, der spiller ind. De politiske omgivelser har meget fokus på, hvordan man f.eks. øger andelen af STEM-studerende og dette kan komme os til gode. Anne Marie Kanstrup replicerede hertil, at der ikke er for mange på STX i region Nordjylland. Det er der til gengæld i region Hovedstaden. Det er vigtig at få talt STX op igen, så vi får flere på gymnasiet i Nordjylland.

Morten Klessen bemærkede, at fokus på de små gymnasier også kan betyde noget. Vil de små overleve i fremtiden? Dette vil også påvirke vores skole.

 Bestyrelsen godkendte efter denne drøftelse forslaget til budget for 2024. Desuden bemyndiger bestyrelsen ledelsen til at foretage de nødvendige kapacitetstilpasninger.

 

 1. Gennemgang og drøftelse af ressourceregnskabet for sidste skoleår.


Sagsfremstilling: Ledelsen samler for hvert skoleår resultater og data som supplerer det finansielle årsregnskab for finansåret, det såkaldte ressourceregnskab, se venligst bilag 3. Ressourceregnskabet giver et indblik i skolens faglige og pædagogiske arbejde og skolen som arbejdsplads. Uddannelsesleder Allan Andersen vil gennemgå ressourceregnskabet.
Bestyrelsen bedes drøfte ressourceregnskabet og afgøre hvilke initiativer det kan give anledning til.

 Allan Andersen gennemgik i hovedtræk ressourceregnskabet. Se vedlagte slides.

 Mette Wilgaard spurgte til det relativt høje elevfravær? Er der nogen årsager til dette? Ledelsen er på besøg i klasserne for tiden og de spørger ind til det. Dette er der dog ikke samlet op på endnu.

Søren Wormslev spurgte til forskellen på trivsel på HF og STX. Er dette bekymrende? Marie Juul svarede hertil, at HF-elever oftere, end det er tilfældet med STX-elever, har ”noget” med i bagagen, som også smitter af på deres trivsel. Magnus Rothman mente, at eleverne oftest er fraværende fra valgfag, fordi klassekammeraterne fra stamklassen måske ikke går på holdet. Derfor er det nogle gange nemmere at droppe disse timer, som ligger yderligt i skemaet. 

Morten Klessen kunne berette efter at have haft fire børn igennem NGHF, at engagementet falder efter 1g, hvad angår både fravær og afleveringer.

Kim Skindberg spurgte om, hvor stort et problem elevers feriefravær er på skolen? Altså elever der udenfor skolens lukkedage alligevel tager på ferie? Det er et stort problem. Eleverne får fravær under alle omstændigheder og for nogle kan dette medvirke til at skabe et problem.

Mette Wilgaard understregede, at det er vigtigt, at eleverne gøres bevidste om sammenhængen mellem fravær og hvordan de klarer sig fagligt.

Laksiya Linganathan vurderede, at nogle elever nogle gange fravælger fag, som de klarer sig godt i.

Søren Hindsholm overvejer at tage flere samtaler med eleverne, når de begynder at komme op i fraværet for på den måde måske at forebygge uheldige tendenser.

Liva Høybye mener, at der gerne må være mere fokus på den forskel, der er på trivslen for HF sammenlignet med tallene på landsplan. Hvordan kan det være? Det bør der være fokus på. Dette er ledelsen opmærksom på og de vil tage det op med skolens HF-gruppe.

 Efter denne drøftelse tog bestyrelsen gennemgangen til efterretning.

 

  

 1. Orientering om status for arbejdet med at etablere en studieretning med særligt sigte på karriere i Forsvaret og bemyndigelse til NGHF om at udbyde en F-studieretning.


Sagsfremstilling: Ledelsen og en arbejdsgruppe med interesserede lærere er gået videre med arbejdet for at oprette en særlig studieretning i samarbejde med Forsvaret, jf. orientering på bestyrelsesmødet den 12. oktober i år. Arbejdet har gjort gode fremskridt, og Forsvarsakademiet (FAK) har kvitteret positivt for det notat, se venligst bilag 4, som rektor sendte den 28.11.2023. FAK oplyser at de tre enheder Air Transport Wing, Trænregimentet i Hvorup og Flådens 1. Eskadre ønsker at indgå i et samarbejde med NGHF, og FAK støtter NGHF’s ønske om et møde på chefniveau med disse tre enheder, blot skal mødet afvente Forsvarskommandoens godkendelse.
Bestyrelsen bedes tage rektors redegørelse til efterretning med efterfølgende stillingtagen til om bestyrelsen kan bemyndige NGHF til at udbyde F-studieretningen til start august 2024 eller 2025 hvis den kan oprettes sådan som beskrevet i notatet uden afgørende ændringer.

 Søren Hindsholm redegjorde for arbejdet. Anne Marie Kanstrup oplyste at universiteterne også har et samarbejde med Forsvaret, som koordineres af AAU.

 Bestyrelsen bemyndigede NGHF til at udbyde F-retningen til start august 2024 eller 2025.

 

 

 1. Orientering om de politiske signaler om stx’ og hf’s fremtid

Sagsfremstilling: Regeringsgrundlaget og senest børne- og undervisningsministerens tale på Danske Gymnasiers årsmøde angiver nogle retninger ud i fremtiden for vores uddannelser: Stx med færre elever og stærkere fokus på lange videregående uddannelser og hf med flere elever og et bredere sigte end som nu professionsuddannelserne.

Bestyrelsen bedes tage rektors orientering til efterretning og drøfte hvilke konsekvenser dens indhold kan have for NGHF.

 Vores ejere synes vi er for store, de vil have større faglige krav på alment gymnasium. Hf må derimod gerne vokse. Ser man på prognosen for de unge, er det heller ikke for godt. Vi må altså gøre noget for at blive bedre og bredere og tiltrække flere. Hf kan blive vækstområdet.

Dette skal nok ikke gennemføres lige nu, men når en F-studieretning er ved at være klar, kan vi se frem mod næste opgave, og det kunne være at udvikle hf-uddannelsen i en variant, som også kunne være et tilbud til dem, som hpx var tiltænkt. Hpx bliver højest sandsynligt ikke til noget. Det er ikke muligt at fjerne 10. klasse fra de kommunale budgetter. Derfor er der ingen finansiering. Dette åbner måske for et hf-spor, der minder mere om hpx. F.eks. fag på et lavere niveau til en række assistent-uddannelser. Fordelen her er, at eleverne kommer ind i et velfungerende socialt miljø. Dette er en vigtig parameter, når man skal tiltrække unge.

Mette Wilgaard mener, at er det er vigtig diskussion og at det kunne være en mulighed for skolen.

Marie Juul fortalte om den allerede eksisterende hf. Her er der en praktik-dimension, som i den grad forsøger at sluse eleverne i en professionsretning.

UU-vejledere guider for tiden meget i retning af erhvervsuddannelser. Det er svært at gøre op med.

Søren Hindsholm fortalte f.eks. om, at i Aalborg kommune er der både taget politiske og organisatoriske skridt til, at der skal være fuld fokus på erhvervsuddannelser og ikke på ungdomsuddannelser som f.eks. STX. Derfor arbejder gymnasierne i området der blandt andet på en alternativ uddannelsesmesse. Det ser nemlig umiddelbart ud til, at vi ikke er velkomne til den uddannelsesmesse som kommunen står bag i Aalborghallen hvert efterår.

Hvad der sker i denne sag, vil bestyrelsen selvfølgelig høre om når vi ved mere.

           

 

 

 1. Godkendelse af revideret regnskabsinstruks

 Sagsfremstilling: Regnskabsinstruksen skal revideres fordi vi har ændret nogle procedurer og forretningsgange. Økonomichefen har i vedhæftede bilag, se venligst bilag 7, noteret hvor i en over 30 sider lange instruks der er sket ændringer.

Bestyrelsen bedes tage stilling til den revidere regnskabsinstruks og godkende en revideret instruks.

Bestyrelsen godkendte den reviderede regnskabsinstruks. Mette Wilgaard underskrev instruksen

 

 

 1. Orientering om hvordan grundforløbet og valget af studieretninger gik.

Sagsfremstilling: Før efterårsferien valgte elever i 1.g studieretninger og blev placeret i nye klasser, som de skal gå i de næste to et halvt år. Elevernes valg har både uddannelsespolitisk betydning (støtter vi tilgangen til sprog og STEM – Science Technology Engineering Mathematics?) og konsekvenser for hvilke stillinger skolen skal have.
Vicerektor vil gennemgå elevernes valg og oprettelsen af klasser.

Bestyrelsen bedes tage vicerektors orientering til efterretning.
Niels Magnus Christensen gennemgik vedlagte slides svarende til dem, han gennemgik for skolens lærere på PR-møde i efteråret. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

 

 

 1. Drøftelse af udkast til beretning for skoleåret.

Vi plejer at lade rektor gå referaterne igennem og uddrage de væsentligste emner heraf med tilføjelse af aktuelle uddannelsespolitiske emner.

Anne Mette Kanstrup understregede, at Nørresundby Gymnasium arbejder med mange forskellige skoleformer og at der foregår mange ting. Tag f.eks. F-retningen og samarbejdet med naboinstitutioner. Det, mener hun, skal fremhæves i beretningen. Søren Wormslev synes at pointen med de regionale uddannelsesbehov ift. de nationale behov, som Anne Marie Kanstrup fremførte tidligere, er vigtige aspekter at få med.

 

 

 

 1. Evenuelt

 

 

 

Referent

Niels Magnus Christensen