Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Referat maj 2020

Alle dokumenter fra mødet den 4.maj

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

 

Mandag den 4. maj 2020 kl. 15:30-18 på lærerværelset

 

Mødereferat

 

Tilstede: Anders Thorup, Kim Skindbjerg, Mette Wilgaard, Preben Olund Kirkegaard, Lasse Taagaard Jensen, Helle Frederiksen, Søren Hindsholm, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

Fraværende: Nicklas B. L. Aastrup, Jeppe Olenius Grøn

 Partner og statsautoriseret revisor ved PwC Line Borregaard deltog for at medvirke til punkt 2. Årsrapporten udsender PwC med mail til alle; hvis nogen ønsker en udskrevet kopi, er de velkomne til at kontakte skolens kontor, 98 17 28 33.

 

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

 

  1. Godkendelse af årsberetning og -regnskab for 2019. Revisor og partner ved PwC Line Borregaard deltager i dette punkt. Under forudsætning af årsregnskabets godkendelse bemyndiger bestyrelsen økonomichef Allan Tinning til at signere og indberette regnskabet til UVM, se venligst bilagene 1 og 2 PwC (vedhæftede)

Line Borregaard gennemgik regnskabet i hovedtræk. PWC afgiver en såkaldt blank revisionspåtegning, som betyder, at der ikke er anledning til bemærkninger. Hun pointerede, at PWC opfatter skolens økonomistyring som god og at de har et forbilledligt samarbejde med skolens økonomiansvarlige.

Omkostningerne til løn og drift er ikke faldet så meget som taxameterindtægterne, så derfor er der tale om et underskud på 519.000 kr., men dette er helt bevidst og der arbejdes med at få balance i dette senest i løbet af skoleåret 2021-2022.

Skolens likviditet for 2019 ser godt ud. Elevkonti er indregnet for første gang efter krav fra UVM. Desuden kom UVM til at udbetale for meget tilskud ultimo 2019. Dette korrigeres der dog for i 2020.

Skolens egenkapital er faldet svarende ca. til det regnskabsmæssige underskud.

Samtidig skal det nævnes, at skolen i 2020 får et provenú på ca. 12,8 mio. som resultat af den låneomlægning, som blev besluttet på det sidste bestyrelsesmøde. Dette provenú skal anvendes til nødvendige renoveringer samt feriepengeforpligtigelsen. Dette vil selvfølgelig betyde en del for regnskabet for 2020 samt forbedre skolens likviditet både på kort og lang sigt.

Anders Thorup bemærkede, at skolens ledelse og bestyrelsen har været dygtige til at styre skolen gennem kapacitetstilpasninger uden at lave drastiske tiltag og at underskuddet faktisk blev mindre end forudsat i budgettet for 2019.

Line gennemgik ligeledes skolens forretningsgange og konstaterede, at de er betryggende.

PWC anbefaler, at der udarbejdes en lønpolitik på cheflønsområdet i tråd med UVMs cirkulære om samme. Desuden anbefaler de også, at der udarbejdes en finansiel strategi.

Omkostninger pr. årselev er faldet set over en årrække. Det tager tid at tilpasse ift. et faldende elevtal, så tallene viser, at ledelsen har været gode til at tilpasse lærerkorpset og øvrige aktiviteter løbende.

Fremadrettet skal skolen fortsat have fokus på en positiv udvikling af egenkapitalen.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og bemyndigede i forlængelse af denne gennemgang Allan Tinning til at signere og indberette regnskabet til UVM.

 

  1. Referatet og opfølgning efter mødet den 17. december 2019.

Referatet blev godkendt. Søren Hindsholm bemærkede, at medarbejderne havde forståelse for ledelsens ønske om at omlægge skolens lån. Således skabes der likviditet til at renovere og klare feriepengeforpligtigelsen samtidig med, at nedgangen i klasser klares med naturlig afgang. Det vil sige, at det ikke bliver nødvendigt at regulere lærerkorpset, selvom der kun bliver optaget 7 STX-klasser.

 

  1. Meddelelser

Ingen udover allerede nævnte.

 

  1. Orientering om skolens ansøgertal og forventede klassedannelse til næste år.

Skolens kapacitet er fastsat til 7 klasser jf. regionens beslutning. Vi får tilført 9 elever udefra. Således bliver vi 7 fulde STX-klasser, 2 almindelige HF2 klasser samt 2 HF3 klasser.

På sigt bliver der lavet en ny fordelingsmodel, men den kender vi ikke endnu. Det kan gå begge veje og være til ulempe eller fordel for os.

Preben Olund Kirkegaard spurgte til, hvorledes demografien udvikler sig i området? Her i byen ser det relativt godt ud, men i de små kommuner rundt i regionen ser det ikke godt ud, når man fremskriver ungdomsårgangene.

Det er svært at ændre på de grundlæggende søgemønstre i regionen. Renommé og f.eks. tilbud om globale linjer kan betyde meget for den enkelte elev.

 

  1. Orientering om det samlede Corona-forløb på NGHF fra klasser der var på studierejse i Italien til skoleårsafslutning 2020.

Søren Hindsholm orienterede om forløbet. Han vil gerne sige tak til bestyrelsen for støtten undervejs.

I starten mens vores elever var på studietur, var der en del turbulens og både rektor, bestyrelsen samt medlemmer af ledelsen modtog advarsler og trussellignende henvendelser fra forskellige mennesker. En af henvendelserne til rektor og et bestyrelsesmedlem blev politianmeldt, men sagen er ikke gået videre.

Lærerne er gået helhjertet og meget dygtigt ind i det virtuelle arbejde. I relation til arbejdstiden er det sikret, at lærerne kan registrere 7,4 timer pr. dag selvom man måske har været nødt til at bruge tid på at passe egne børn. Eleverne har arbejdet meget, de har savnet hinanden og føler sig alene. Nogle elever har også opdaget, hvor ”lidt” de kan.

Skolens ledelse har været nødt til lave en garanti for at kantinen kan fortsætte, da den er hårdt ramt af de manglende elever og arrangementer.

HF3 har været et særligt problem, men mentorerne har arbejdet meget med at fastholde og hjælpe dem. Alle årgangene for HF3 får nu fysisk undervisning.

Eksamensafviklingen er efterhånden på plads. Vi har endvidere aftalt en ”huebegivenhed” med STX. De får en kuvert med deres karakterer i de to skriftlige fag, som de har været oppe i, på et tidspunkt i de sidste tre eksamensdage. Dimissionen ved vi ikke noget om endnu. Det kommer an på, hvor mange vi må være til den tid.

 

  1. Evaluering af 2019’s arbejde i bestyrelse. Se venligst bilag 3 nedenfor.

Anders Thorup orienterede om at evalueringen er obligatorisk og den kan antage mange forskellige formater. Han efterlyste i den sammenhæng kommentarer til de enkelte overskrifter jf. bilag 3. Mette Wilgaard er glad for kommenterede dagsordenspunkter. Der må også gerne medtages forslag til punkter eller ledelsens holdning til diverse aspekter.  Dette tager Søren Hindsholm og Anders Thorup med, når de skal udarbejde dagsordenen til næste møde.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med arbejdet i bestyrelsen herunder formandens ledelse af møderne.

 

  1. Skolens ledelse foreslår som emne for temamødet i juni ”Hvad har vi lært af den lange periode med skolelukning, virtuel undervisning og langsom åbning af skolen?”

Søren Hindsholm redegjorde for dette punkt i forlængelse af en kort omtale af den handlingsplan, som skal vedtages på sommermødet. Forslagene til handlingsplan er foreløbig: Formativ evaluering med mindre forbrug af undervisningstid, undervisning der tager mindre tid at forberede, FNs verdensmål, opsamling af erfaringer fra den store omlægning af undervisningen til virtuel undervisning i den sidste tid. Der er rigtig gode erfaringer, som kan tages med videre. Preben Olund Kirkegaard understregede dog, at der er tale om nødundervisning og ikke ”rigtig” undervisning, ligesom møderne på GoogleMeet ikke kan erstatte rigtige møder.

Desuden vil vi gerne arbejde med ”Åbent Hus” med elever på en lørdag i november for kommende ansøgere. Dertil kommer en række tekniske og elevrelaterede punkter.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til tema om virtuel undervisning på junimødet.

 

  1. Eventuelt

Intet.

 

Referent: Niels Magnus Christensen