Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Referat marts 2024

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

Mandag den 18. marts 2024 kl. 16:00-18.30

Mødereferat

Tilstede: Mette Wilgaard, Kim Skindbjerg, Magnus Rothmann, Laksiya Linganathan, Anne Marie Kanstrup, Liva Høybye, Lasse Taagaard Jensen, Søren Wormslev, Søren Hindsholm, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

Afbud: Søren Valggreen

Partner og statsautoriseret revisor ved PwC Line Borregaard deltager for at medvirke til punkt 2, hvor økonomichef Jeannette Svendsen også kommer. Årsrapporten udsender PwC med mail til alle.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af årsberetning og -regnskab for 2023.
Revisor og partner ved PwC Line Borregaard deltager i dette punkt. Under forudsætning af årsregnskabets godkendelse bemyndiger bestyrelsen økonomichef Jeannette Svendsen til at signere og indberette regnskabet til UVM, se venligst bilagene 1 og 2 fra PwC med årsrapport og revisionsprotokollat.
Bestyrelsen bedes tage stilling til årsberetning og -regnskab og give de nødvendige bemyndigelser.

Revisor takkede indledningsvist for et godt samarbejde endnu et år.
Revisionen er gennemført uden anmærkninger. Det vil sige med en blank påtegning.
Regnskabet udviser ca. 1. mio. i overskud. Dette er mere end de ca. 650.000, der var budgetteret, hvilket må siges at være tilfredsstillende.
Statstilskud og andre indtægter er steget ca. i samme takt som udgifterne. Dvs. udgifterne er tilpasset således, at der løbende er sørget for balance mellem indtægter og udgifter.
En del af forklaringen på det større overskud skal findes i en stigende renteindtægt. Denne indtægt er mulig, da skolen har en del likvide midler, som genererer en renteindtægt. Denne renteindtægt mere end udligner stigningen i renteudgifter, som skolen har til dens lån. Desuden er der en større indtægt fra SPS end forudsat i budgettet. Det er traditionelt svært at forudsige helt præcist, hvordan SPS-indtægter lander. Endelig har skolen modtaget et større beløb fra censorudligningen end forudsat i budgettet for 2023. Som for SPS er det også svært at forudsige helt præcist.
De likvide beholdninger er noget mindre, men det skyldes en teknisk mellemregning mellem UVM og skolen (finansloven var ikke på plads) i forhold til regnskabet 2022.
Skolens egenkapital er vokset med overskuddet for 2023, hvilket er rigtigt positivt. Desuden styrkes skolens likviditet tilsvarende. Dog er likviditeten reduceret samlet, da der som planlagt er gennemført en større renovering i 2023.

Revisortjeklisten er udfyldt med udelukkende krydser i ”Ingen kritiske bemærkninger”. Sidste års bemærkninger er der taget hånd om og fulgt op på.
Skolens administrative rutiner mht. betalingssystemer etc. er opbygget tilfredsstillende.
Skolens likviditetsberedskab (2 måneders løn) er forbedret. Skolen har ca. 15 mio. til dækning af dette.

På et benchmark med 36 sammenlignelige skoler er vi nogenlunde på gennemsnittet, hvad angår samlet statstilskud og undervisningens gennemførsel. Dvs. skolen har prioriteret midlerne til undervisningens gennemførsel. Skolen er noget billigere og mere effektiv på drift (ca. 74%) og ledelse (ca. 73%) i dette benchmark.
Skolens overskudsgrad er inde i en positiv udvikling. Dog er skolens soliditetsgrad stadig lav i forhold til benchmarket.

Skolens bestyrelse roste ledelsen for den gode økonomistyring. Søren Hindsholm spurgte revisor om skolens svageste punkt? Hertil svarede Line Borregaard, at det er vigtigt at fastholde fokus på altid at tilpasse og tage højde for de ændringer, der sker.

Bestyrelsen godkendte herefter det samlede regnskab og bemyndiger hermed Jeannette Svendsen til at indsende regnskabet til ministeriet.

3. Referatet og opfølgning efter mødet den 12. december 2023.

Intet at bemærke til referatet.

Meddelelser.
Forældrekonsultation er afholdt for alle 1.g-elever, ca. hver fjerde elev kommer. Vi diskuterer i kollegiet om grundlaget er til fortsat at fastholde arrangementet? Søren Hindsholm har den holdning, at vi skal fastholde dette, da det betyder noget for dem, der faktisk benytter sig af muligheden.

4. Orientering om skolens ansøgertal og forventede klassedannelse til næste år.
NGHF har fået 218 ansøgere til alment gymnasium (svarer til næsten 8 klasser, en fremgang på over 40 % i forhold til 2023) og 95 til toårigt hf og hf3 (treårigt hf for elever med psykiske diagnoser). Vores kapacitet på hf passer fint, men på alment gymnasium er vores kapacitet kun 168 elever. Rektor vil på mødet orientere om gymnasiets initiativer, herunder bestyrelsesformandens henvendelse til STUK i Børne- og Undervisningsministeriet om at hæve vores kapacitet til 196 pladser på alment gymnasium, svarende til 7 klasser.
Bestyrelsen bedes drøfte og tage rektors orientering til efterretning.

Søren Hindsholm kommenterede det samlede resultat. På HF2 og HF3 har vi ca. hvad vi behøver, på det almene gymnasium har søgningen været over al forventning, fra 158 til 218! Vi må optage 168 og det er selvfølgelig en udfordring. Mette Wilgaard og Søren Hindsholm har naturligvis talt en del om det, med inddragelse af især Søren Valgreen. Mette Wilgaard har skrevet til STUK i BUVM med anmodning om en midlertidig hævelse af vores kapacitet og hende svarer STUK sidst i april. Søren Hindsholm har talt og skrevet med chefkonsulent Louise Wagner i Region Nordjylland (RN): Vi beder om at få en klasse ekstra. Det er Søren Hindsholms vurdering, at vi kan være optimistiske. Ellers skal BUVM og RN flytte ca. 50 elever og mange af dem vil have os som nærmeste gymnasium. Og ministeren vil gerne have, at mange får opfyldt deres 1. ønske. Endelig vil det være i strid med de politiske ønsker, hvis ikke F-studieretningen genereres.

I forbindelse med orienteringen uddelte Søren Hindsholm en tabel med søgetallene for alle skoler i regionen.
Der er 16 ansøgere, der konkret har skrevet en mail til skolen om deres interesse for F-retningen. Men vi regner med, at der er en større del af skolens samlede ansøgere, som gerne vil dette.
Kim Skindbjerg spurgte til vores kendskab til ansøgernes interesse for F-retningen? Dette ved vi vel ikke? Hertil svarede Søren Hindsholm, at det er korrekt men vi har en stærk formodning, når vi ser på søgemønstrene.
Søren Hindsholm vurderede også, at det gode søgetal har bidraget til at løfte stemningen på skolen. Umiddelbart vil 7 klasser betyde, at der ikke skal ske afskedigelser, som der ellers blev varskoet om i januar, hvis vi endte på 6 klasser.

Bestyrelsen tog efter denne drøftelse orienteringen til efterretning.

5. Beslutningsforslag: Bestyrelsen beder ledelsen om at udarbejde et nyt budget når gymnasiet kender sin endelige kapacitet og dermed taxameter-indtægter for næste skoleår.
Sagsfremstilling: På decembermødet sidste år bemyndigede bestyrelsen ledelsen til at bringe indtægter og lønudgifter i balance, om nødvendigt også ved afskedigelser. Forudsætningerne for denne beslutning er ændrede nu hvor NGHF muligvis får lov til at optage en klasse mere. Derfor er der brug for en grundigere budgetrevision så snart vi ved hvor mange elever vi får lov til at optage til august i år.

Mette Wilgaard og Søren Hindsholm følger hele tiden sagen. Den øgede søgning vil gøre afskedigelser unødvendige.

Ledelsen foreslår, at vi afventer indtil sommermødet med et nyt budget. Dette tilsluttede bestyrelsen sig.

6. F-studieretningen.
Sagsfremstilling: NGHF har udbudt denne særlige studieretning i samarbejde med Forsvaret efter Preben Bang Henriksen bragte ideen videre. Både offentlighedens og ansøgernes reaktion har været over al forventning, formodentlig fordi ideen er god, og fordi Søren Wormslev gav en fremragende rådgivning om lanceringen af tilbuddet. Rektor vil orientere om planlægningen med Forsvaret, som også er yderst velvilligt.
Beslutningsforslag: Bestyrelsen tager rektors orientering til efterretning og bemyndiger NGHF til at søge fondsmidler til udvikling af F-studieretningen.

Søren Hindsholm indledte med at takke for især Søren Wormslevs professionelle hjælp til lancering af nyheden om vores nye udbud. Vi nåede ud som en landsdækkende nyhed. Der kom også straks nyttige reaktioner, for eksempel fra DI’s kontor for forsvarsindustri, jf. AAU’s rolle som nævnt på sidste møde, vores gymnasiepræst, der også er feltpræst, meldte sig også straks.

Lasse Jensen orienterede kort om forløbet. Lasse Jensen og Søren Hindsholm var til et møde på Svanemøllen kaserne og her blev der opnået enighed om et udbud og ikke mindst et samarbejde.
Da der var Åbent Hus i januar, var der en lille stand på skolen. Her var der ikke mange, der ytrede interesse, men da vi afholdte et særligt arrangement den følgende fredag, kun for F-retningen, var der stor interesse. Det var meget positivt.
I tiden efter er der holdt møder med de forskellige værn om, hvilke muligheder for fælles aktiviteter man kan forestille sig. Desuden er der holdt møder med de lærere, som gerne vil undervise på retningen.
Lærerne skal besøge alle tre værn inden sommerferien, ligesom eleverne skal besøge dem hen over de tre år, de skal gå her.
Anne Marie Kanstrup gjorde opmærksom på, at de har en del relevante uddannelser med fokus på forsvarsindustrien. De vil gerne have besøg af F-retningen.

Søren Hindsholm uddybede, at møderne med Forsvaret har været positive og progressive. Vi har nedsat en planlægningsgruppe med major Dennis Hansen, kommandørkaptajn Morten Hvilshøj, major Morten Valentin, konsulent Daniel Bachmann, FAK, Lasse Jensen og Søren Hindsholm. Vi har holdt det første møde, hvor vi lærte hinanden at kende og delte opgaver ud. Forsvaret laver en plan, hvor de fordeler besøg og undervisning hos dem. Vores lærere vil omvendt beskrive de faglige forløb i fagene. Dem vil FAK gerne orienteres om.

Samtidig forfølger vi også et andet spor, hvor hver lærer beskriver særlige behov (materialer, aktiviteter, tid) med henblik på en ansøgning NGHF vil sende til A.P. Møllers Fonde.

Bestyrelsen bemyndiger Søren Hindsholm til at søge A.P Møllers Fonde.

7. Status på handlingsplan 2023-24 og orientering om arbejdet med en ny handlingsplan så ledelsen kan få bestyrelsens foreløbige ønsker med i sit forslag til handlingsplan for 2024-25; den fremlægges på bestyrelsesmødet til juni. I øvrigt skal bestyrelse og ledelse være opmærksom på at vi til næste år (2025) skal se på vores vision, mål og strategi. Det er et arbejde der kræver forberedelse.

Søren gennemgik kort status for arbejdet med Handlingsplanen:
• Plagiat-arbejdsgruppen har nu fået bidrag fra alle faggrupper og forbereder en orientering til eleverne inden hf’s SSO og stx’ SRP. Gruppen har nu resultatet af en generel undersøgelse af, hvorfor elever plagierer og dette generelle billede er de nu ved at uddybe med fokusgruppe interviews. Så har de et materiale til næste PR-møde, så vi på grundlag af det kan tage nogle initiativer.
• Sprogkoordinatoren er i gang med sin uddannelse, men bliver måske forsinket. Sprogstrategien forberedes og Søren Hindsholm holdt et møde med koordinatoren, hvor de drøftede strategi inspireret af et andet gymnasium. Sprogstrategien er derfor nu næsten færdig og vil blive præsenteret her til sommermødet.
• Klimainteressen er generelt ikke stor på NGHF, men nu har vi sat elevrådet på sagen. Elevrådet ville nemlig gerne på hyttetur og bad om idéer, så de kunne have så godt et indhold, at de skulle have lov. Vi foreslog derfor klimainitiativer. Elevrådet har efterfølgende holdt døgnmøde i en spejderhytte ved Vestbjerg. De havde dog også svært ved at finde noget rigtig godt (virtuelle dage, ladere til elbiler, skraldemodul, sluk for varmt vand i bruserne, urtehave, bedre affaldssortering, mindre papir—mere digitalt). Ledelsen er nu i tænkeboks. Vi må forberede noget sammen med lærere og elever og TAP frem til næste klimadag i september. En energi-ø? Transport? Studierejser? Madvaner?
• I SU har ledelsen fremlagt forenklingsspørgsmål og nu samler AMU bidrag sammen. Det er svært, jf. afstemningen om ferieplan. SU har nu arbejdet med forslag fra medarbejderne.
• Styrket elevverden. Vi har holdt et møde med Lone Schriver fra Aalborg Kommune. De har en del materialer fra andre kommuner og vil gerne udvikle noget. Det forbereder vi til næste år. Så har PSU et forslag om at have forlængede frikvarterer oftere til interessegrupper. Det er svært at holde eleverne i længere tid ad gangen på skolen. Vi har fået fat i de andre Aalborg-gymnasier og de ville gerne være med i et fælles møde for festforeningerne med råd om kommunikation og workshops med erfaringsudveksling. Mødet har været afholdt her på NGHF med stor succes. Katedralskolen og Hasseris Gymnasium (Aalborghus kunne ikke deltage) deltog. Vi er kommet videre med elevrådets formandskab om dagsordner etc. og elevrådet har fået sit eget lokale, som det er ved at indrette. Der er indkøbt ude-bordtennisborde og eleverne spiller meget bold i frikvartererne. Vi planlægger dage med et langt frikvarter næste skoleår til faglige og sociale aktiviteter og møder: Strikkeklub, nyt liv til gamle pc’er med Linux, Arduino (minicomputer-programmering), brætspil, særlige sprog, forberedelse af interesserejser og så videre. Der er ansat en elevkoordinator, som kan være med til at udvikle og fastholde elevaktiviteter, som ligger ved siden af undervisningen.

Mette Wilgaard mindede om bestyrelsens ønske om, at nogle af elementerne i næste års handleplan er målbare størrelser.
Bestyrelsen havde en række forslag til, hvad der skal med. Forsvarsstudieretningen, arbejdet med AI ikke kun ud fra et plagiatperspektiv, men også hvordan man er elev/studerende i en verden med AI.
Anne Marie Kanstrup pointerede, at der ikke er noget, der erstatter faglighed. Ellers er det ikke muligt at kontrollere det, som en Chat-BGT spytter ud.
Søren Wormslev spurgte om, hvad der udmeldes fra UVM angående chat-BGT på gymnasieområdet? Søren Hindsholm svarede, at UVM er afventende. Der er ikke ændret noget i eksamensbekendtgørelsen.
Vi skal også ind i en proces med at se på skolens vision (i 2025). Ledelsen laver et forslag til en proces. Her skal eleverne også inddrages: Hvordan får vi eleverne med på vores HVORFOR? Hvordan kan vi metakommunikere og gå i dialog med eleverne om dette. Hvordan gør vi det løbende hen over de år, de er på skolen?
Dette tema tages op på senere bestyrelsesmøder.

8. Fastlæggelse af mødeplan for næste skoleår.
Bestyrelsen lægger sin mødeplan for næste skoleår på forårsmødet. Disse datoer foreslås:
Mandag den 7. oktober 2024 kl. 16-18:30; tirsdag den 17. december 2024 kl. 16-18:30 efterfulgt af julemiddag; onsdag den 19. marts 2025 kl. 16-18:30 og onsdag den 11. juni 2025 kl. 16-18:30 efterfulgt af en let servering.

Mandag den 7. oktober ændres til mandag den 30. september.
Onsdag den 11. juni ændres til tirsdag den 10. juni 2025.

9. Orientering om planlægningen af sommermødets indhold.
Bestyrelsens møde i juni plejer at være et temamøde med deltagelse af elever og personale. Ledelsen fastlægger indholdet efter bestyrelsens ønske. Ledelsens foreløbige plan er emnerne trivsel og/eller kunstig intelligens’ påvirkning af undervisning og prøver. Bestyrelsen bedes kommentere forslagene og give ledelsen idéer til det videre arbejde. Andre forslag er også mulige.

Ingen yderligere kommentarer hertil.

10. Eventuelt.

Intet.

Referent Niels Magnus Christensen