Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Referat oktober 2020

Alle dokumenter fra mødet den 6. oktober 2020

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

 

Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 15:30-18 i F20/F21

 

Mødereferat

 

Tilstede: Anders Thorup, Kim Skindbjerg, Preben Olund Kirkegaard, Lasse Taagaard Jensen, Helle Frederiksen, Axel Aaes Christensen, Julie Rosenberg, Søren Hindsholm, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

 Afbud: Mette Wilgaard

Inden mødet gik i gang bød Anders Thorup velkommen til de to nye elevmedlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne udefra præsenterede kort sig selv.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger

 

 

 1. Opfølgning på sidste møde og meddelelser.

Søren Hindsholm fulgte kort op på en kommentar om QTI. Dette emne kommer med i dette skoleår, selvom det ikke fremgår direkte af Handlingsplanen. Ellers ingen kommentarer til sidste mødes referat.

Bemærkninger fra senere på mødet: Søren Hindsholm foreslog at tage QTI med i PSU for at lave en model for, hvordan QTI fortsat kan indgå som et evalueringsværktøj for lærerne. Julie Rosenberg fortalte om, hvordan de blev evalueret på holdene og om hvor vigtigt det er. Preben Olund Kirkegaard bemærkede, at det ikke handler om, hvordan data er fremkommet men om hvordan man arbejder videre med det. Altså hvordan man vurderer effekten af egen undervisning og kan handle på det. Det kan hæve kvaliteten af undervisningen. Axel Aaes Christensen fremførte, at formativ evaluering kræver en form for standardisering, hvis det skal bruges effektivt. Julie Rosenberg vurderer at begge dele bør bruges i forhold til evaluering af både eleverne og undervisningen. Niels Magnus Christensen understregede, at det er vigtigt at sondre mellem formativ evaluering, som retter sig mod eleverne og deres læring, hvorimod QTI retter sig mod læreren. Vi arbejder med begge dele på skolen og QTI kan altid anvendes i stedet for den traditionelle holdevaluering, som alle skal lave regelmæssigt.

 

 1. Orientering om budget- og regnskabstals aktuelle status og første drøftelse af budget 2021 på grundlag af Finanslovsforslaget, se venligst bilagene 01 og 02.

Den aktuelle status for 2020 ser fin ud. Det underskud vi regnede med i budgettet bliver lidt mindre end forudsagt. Vi har fået færre penge til tilskud, men også brugt færre penge. Desuden er balancen lidt bedre end tallene umiddelbart tilsiger det. Måske får skolen ekstra administrations-taxametertilskud fra GS på grund af nogle ændringer i beregningsgrundlaget. Dette er endnu ikke indregnet i 2020.  Dette vil selvsagt forbedre skolens balance. Det er vigtigt at begrænse underskuddet mest muligt, fordi vi skal have likviditet til at tilbagebetale skolens lån.

Desuden ser det ud til, at 2021 også kan gennemføres uden at egenkapitalen bliver negativ og at der ikke skal ske en yderligere tilpasning af personalet bortset fra den naturlige afgang ved skoleårsskiftet 21/22.

Målet i 2022 er et overskud på ca. 600.000 kr. Dette tal vil betyde, at vi ikke udhuler skolens likviditet på sigt.

Bestyrelsen tog denne korte orientering til efterretning.

 

 

 1. Beslutning af skolens kapacitet for skoleåret 2021-22 og orientering om situationen for elevfordeling i Region Nordjylland de kommende år.

Ledelsen foreslår 8 stx-, 3 hf- og 2 hf3-klasser.

Sagsfremstilling: NGHF har i mange år haft 8 klasser som stx-kapacitet og holdt fast i det. I år havde vi ansøgere til 7 stx, 2 hf og 2 hf3-klasser. I maj pålagde UVM skolen et et-årigt kapacitetsloft på 7 stx-klasser. Det fik dog ingen praktisk betydning fordi vi kun havde ansøgere til 7 klasser. Næste år sker optaget efter de gamle regler, måske igen med kapacitetsnedsættelser. Regeringen har varslet ændringer i hele optagesystemet og elevfordelingen, og den, Danske Regioner og Danske Gymnasier diskuterer forskellige modeller: Gymnasiedistrikter, kapacitetsstyring med maksimum eller minimum, taxametre der flytter penge fra store til små skoler. Og måske flere andre. Fordi situationen lige nu er så flydende, er det ledelsens vurdering, at vi holder fast ved det kendte og ser hvad der sker. Rektor sidder i Danske Gymnasiers arbejdsgruppe på området og orienterer om Danske Gymnasiers forslag og sine forventninger til forløbet den kommende tid.

Søren Hindsholm orienterede kort om det arbejde, der pågår for at lave nye regler på fordelingsområdet. Det er meget komplekst. UVM barsler med en model, som kan være baseret på klynger, distrikter, algoritmer eller en kombination af disse. Det ved man ikke endnu. F.eks. er det meget kontroversielt, om HHX og HTX skal med i sådanne modeller, hvilket de ikke er nu. Det er nok svært at forestille sig, at der ikke bliver taget særligt hensyn til små skoler. I Nordjylland er der lige nu overkapacitet på skolerne. I en ny model vil der højest sandsynligt blive tale om en tilpasning af disse kapaciteter. Kim Skindbjerg spurgte, om ikke der vil blive lyttet til Danske Gymnasier (DG). Søren Hindsholm, som er en del af arbejdsgruppen under DG, svarede, at de allerede har været til en række møder med ministeriet. Julie Rosenberg bemærkede, at hun var til brobygning på Fjerritslev Gymnasium i en hel uge. Alligevel valgte hun og mange af hendes klassekammerater fra Åbybro at tage ind til byen – Aalborg og Nørresundby.

Noget af det der måske bliver gjort op med, er de særlige profiler, som nogle skoler har.

Axel Aaes Christensen bemærkede, at det er vigtigt med at holde liv i de små samfund rundt omkring og fastholde de tilbud, der gør at folk bliver boende.

Bestyrelsen bakkede op om forslaget til kapacitet for NGHF.

 

 

 1. Beslutning om udbud af studieretninger og hf-pakker for elever der begynder august 2021.

Ledelsen foreslår, at udbuddet af studieretninger fastholdes uændret efter at bestyrelsen på sidste møde udvidede tilbuddet af studieretninger til også at omfatte MU-MA.

Bestyrelsen bakkede op om dette forslag i håbet om at tiltrække matematisk orienterede musikelever.

 

 1. Gennemgang af ressourceregnskabet for skoleåret 2019-20, se venligst bilag 03.

Søren Hindsholm gennemgik vigtige indikatorer i årets regnskab.

s. 4: I forhold til handleplanen mangler der lidt om evalueringen at IT-strategi.
s. 5: Boks 4 viser at der er kommet flere lærere pr. klasse i gennemsnit henover årene.
s. 6: Udviklingen viser, at eleverne bliver mere og mere glade for GF henover årene.
s. 7: Eksamensresultatet er bedre i 2020, end det har været i mange år. Det skyldes måske delvist, at en stor del af karaktererne var årskaraktererne, der blev til eksamenskarakterer ifbm. Covid 19. Dog stiger karaktererne for store opgaver markant. Dette kan måske forklares delvist med, at formatet for eksamen er ændret og at der nu indgår en mundtlig dimension.
s. 8 og 9: Karakterer for de forskellige fag ser i forlængelse af gennemsnittet godt ud. Igen her kan kun en del af stigningen forklares med Covid 19. Det er også en god årgang. F.eks. fik HF3 meget høje karakterer for matematik B, hvilket var med til at trække snittet op.
s.10: Elevernes brugertilfredshed ser ud som på andre skoler
s. 11: Lærernes professionelle kapital er meget høj. Dog ligger den oplevede kvalitet sammen med anerkendelse relativt lavt. Dette er åbenbart et grundvilkår for folk som arbejder med mennesker.
s. 12: Fuldførelsesprocenten ser godt ud. Særlig når man ser på den ift. klassenorm. Fraværet er faldet generelt.
s. 13: Det skriftlige fravær er højere, men dette hænger sammen vores nye afleveringsprocedure for skriftlige opgaver.
s. 14: Det ser fint ud. For HF er andelen der tager en uddannelse efter HF voksende.
s. 15: Sygefraværet er lavt for lærerne. Det har det været i mange år og det er rigtig flot.

 1. Beslutning om godkendelse af formandskabets forhandlingsresultater om resultatlønskontrakter (opgørelsen af kontrakten fra sidste år og forslaget til den nye kontrakt for 2020-21). Se venligst bilagene 04 og 05. Dette punkt behandles uden rektors og vicerektors tilstedeværelse.

Opgørelsen for 19-20 og den kommende for 20-21 blev godkendt af en samlet bestyrelse.

 

 1. Orientering om arbejdet med en finansiel strategi og lønpolitik for ledelsen (rektor).

Sagsfremstilling: Ved mødet med revisor om årsregnskabet anbefalede revisor, at NGHF udarbejdede en lønpolitik for ledelsen og en finansiel strategi. Bestyrelsesformanden og rektor har aftalt med vores revisor PwC, at Henning Ventzelsen gennemgår vores økonomi og udarbejder et forslag til finansiel strategi og giver råd om lønpolitik for ledelsen.

Bestyrelsen vedtog, at PWC udarbejder en finansiel strategi samt en lønpolitik for ledelsen (rektor). Det er vigtigt at være opmærksom forskellige muligheder og risici.

En finansiel strategi er en gennemgang af driften og vores lån, som kan give mest mulig manøvrerum i fremtiden. En lønpolitik for ledelsen (rektor) er lovpligtig.

 

 1. Beslutning om tilslutning til Aalborg Kommunes fælles rygepolitik for ungdomsuddannelser, se venligst bilag 05.Sagsfremstilling: Aalborg Kommune har en fælles rusmiddelpolitik for alle ungdomsuddannelser. Efter en lang og grundig forberedelse foreligger nu den endelige fælles rygepolitik. Den har været forelagt i SU og elevrådet er for længere tid siden orienteret om, at den var på vej men den mangler at blive præsenteret for elevrådet i sin endelig form. Alle ledelserne af ungdomsuddannelser i Aalborg støtter politikken.

 

Aalborg Kommune går meget op i dette. Julie Rosenberg spurgte til hvordan i praksis? Hvad med snus? Det er meget svært at håndhæve og snus er et voksende problem på skolen. Flere og flere bruger det.

Uanset hvad må der måtte være af indsigelser, må det perfekte ikke blive en stopklods for den gode intention, der ligger i forbuddet, bemærkede Søren Hindsholm.

Axel Aaes Christensen synes, det er rigtig godt, at der bliver et forbud. Men samtidig fornemmer man at mange elever begynder med snus. Det er bredt accepteret blandt eleverne.

Niels Magnus Christensen bemærkede, at det måske skulle kortlægges blandt eleverne. Hvor stort er problemet? Vi tager det op med elevrådet.

Julie Rosenberg foreslog, at skolen måske oplyser mere om det. Måske via fælles forelæsninger om snusens følgevirkninger.

 

 1. Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftale med Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK)

Sagsfremstilling: Da vi begyndte på hf3-undervisning, lejede vi mentorer af vores genbo VUK, som har stor faglig ekspertise på området. Efterhånden har begge institutioner erfaret, at det er upraktisk at leje mentorer, fordi det kan give uklare ledelsesrelationer. Derfor har vi i god forståelse med VUK nu selv ansat vores mentorer. Men vi kan ikke få den samme faglige bredde som VUK, og derfor ønsker vi at indgå en samarbejdsaftale, der hjælper os med at have hf3, og som giver os mulighed for at udnytte at de to institutioner ligger så tæt på hinanden, se venligst bilag 06. Forslaget er godkendt af Aalborg Kommune, som ejer VUK.

Bestyrelsen tilsluttede sig denne aftale. Søren Hindsholm orienterede kort om baggrunden for aftalen og i denne sammenhæng også om ansættelsen af en mentor således at de nu er tre, der alle er tilknyttet HF3 som pædagoger.

 

 1. Orientering om skolens forebyggelse af COVID-19-smitte, antal smittede elever og medarbejdere og skolens procedurer når nogen er konstateret smittede.

Søren Hindsholm orienterede kort om, hvorledes det er forløbet på skolen, hvor vi havde en del elever fra samme klasse samt en fra personalet, der blev testet positive. Vi har også været rundt på skolen og forklare dem om smitteopsporing m.m. Desuden har vi opdelt klasserne i familier med faste pladser, således at de bliver eksponeret så lidt som muligt. Desuden henstiller vi til, at man holder færre og mere begrænsede fester i fritiden. Både Axel og Julie kunne berette, at det er deres fornemmelse, at det også er det, der sker i virkeligheden. I forhold til lærerne er der selvfølgelig meget forskel på, hvordan man tackler det og derfor er det vigtigt at være både imødekommende og fast på samme tid. Men det er en svær balance, fordi der er meget frygt omkring Covid19.

Der kommer nok en udgift, fordi studieturene er aflyst. I de tilfælde hvor rejseselskabet ikke refunderer, kan skolen gå ind og dække.

Bestyrelsen besluttede sig for at dække for elevers tab ved aflyste studierejser.

Lige nu har vi ikke nogen, der er registreret positive med Covid 19.

 

 1. Orientering om ekspert-gruppens forslag til ny karakterskala.

Søren Hindsholm orienterede om 0-2-4-6-8-10-12-skalaen og dens tilblivelse. -3 er væk og 7 erstattes med 6 og 8, således springet op til karakteren 4 og ned fra karakteren 10 bliver mindre.

Der er også nogle andre modeller i spil – dem kan man læse mere om andetsteds – men dette forslag er det billigste og mest genkendelige, der tager udgangspunkt i noget man kender og reparerer på de fejl, den nuværende har. Nu forhandler partierne om en ny skala.

  

 1. Eventuelt.

Intet

 

Referent

Niels Magnus Christensen