Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

De store opgaver (DHO-LSO-SSO)

De store opgaver (DHO-LSO-SSO)

Som en del af dit HF-forløb skal du lave 3 større opgaver. De skal ses i en sammenhæng, da de 2 første forbereder dig på at lave din større skriftlige opgave (SSO) i 4. semester. Karakteren for den tæller på dit eksamens-bevis.
Brug derfor opgaverne i 2. og 3. semester til øve dig, så du er helt klar til SSO. Du samler dit arbejde med opgaverne i en portfolio i GoogleDocs, som dine vejledere også kommunikerer i.

1. opgave – 2.semester
Om historieopgaven står der (fra læreplanen):
”I undervisningen skal der individuelt udarbejdes en historieopgave på mindst fem normalsider a 2400 enheder (antal anslag inkl. mellemrum). Læreren sætter rammen for opgaven.”
Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med dansk med vægt på fordybelse i et relevant emne samt elevernes udtryksfærdig-heder. Historiefaget har her særligt fokus på de formelle krav til faglig opgaveskrivning og materialesøgning.

Placering: Februar (Uge 7), 1.hf
Der bruges 7 lektioner i hvert fag og nogle lektioner til informations-søgning. Derudover skal du afsætte tid hjemme til at lave opgaven færdig.
Din historielærer vil hjælpe dig med at oprette en Portfolio Store opgaver DHO-LSO-SSO i Google Docs, som du skal dele med din historie- og dansklærer. Her sætter du din opgaveformulering ind og evt. punkter du aftaler med din vejleder. Din historie- og dansklærer vil sætte din evaluering og dine fokuspunkter til LSO ind her.

2. opgave – 3.semester
Lille Skriftlig opgave (LSO) er en opgave som bygger videre på det du lærte i DHO. Du skal repetere det du lærte der om formen på store opgaver og så skal du have styr på det du mangler; fx om argumentation og kildebrug. I SSO-læreplanen står der fx at censorerne skal vurdere:
• elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale
• faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.

Opgavens omdrejningspunkt er et af de værker, som ligger i læreplanen for dansk og afleveres som en aflevering i faget.
Placering: Oktober, 2.hf
Du får 3 dage til opgaven, hvor du skal møde på skolen ved opgave-dagenes start og til vejledning i løbet af dagene.
Sæt din opgave formulering ind i din Portfolio og tjek dine fokuspunkter. Tal med din vejleder om dem. Din evaluering og dine fokuspunkter til SSO sættes ind her.

3. opgave – 4.semester
Større skriftlig opgave (SSO) er den store opgave, du skal skrive, som tæller på dit eksamensbevis.
Om opgaven står der:
Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et eller to fag. Skrives opgaven i ét fag, skal eleven enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i to fag, skal eleven følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Eleven skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, eleven har eller har fulgt i fagene.

Det vil sige, du må skrive opgave i alle de fag du har eller har haft, men et af fagene skal du have på mindst B-niveau.
Omfanget af opgaven er 10-15 sider egentlig tekst. Én side svarer til 2.400 tegn incl. mellemrum. Resumé, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, grafer, tabeller samt evt. illustrationer og tekstbilag indregnes ikke i sidetallet, heller ikke når de er placeret i tekst.

Opgaven er en proces, som varer hele 4.semester, så du starter allerede med de indledende øvelser i januar. Du skal have bestemt fag, afgrænset emne, søgt materiale, læst materialet og diskuteret emnet grundigt med dine vejledere inden opgaveugen i begyndelsen af april. Ingen kan skrive en god opgave, hvis ikke man er klar INDEN opgave ugen. Vejleder laver din opgaveformulering. Hvis du vil have en opgave inden for det, du synes, er spændende, kræver det god forberedelse og kommunikation med vejlederne. Sørg for at dele din Portfolio med vejleder og diskuter fokuspunkterne, så du ikke laver de samme fejl igen.

Portfolio
Efter hvert forløb skal du skrive lidt om, hvilke tanker du gør dig om forløbet, og hvad du har fundet ud af. Det skal samles i en portfolio. Dine teamlærere og din studievejleder kan læse med, og dine teamlærere hjælper dig med at få den startet i GoogleDocs.

God fornøjelse!