Information til nye elever

Aftale om arbejdsmiljø-arbejdet

Aftale om arbejdsmiljø-samarbejdet på Nørresundby

Gymnasium & HF

oktober 2012

 

A  Arbejdsmiljøorganisationen

1. På Nørresundby Gymnasium & HF (NGHF) er følgende arbejdsområder repræsenteret:
a.  TAP-området (teknisk-administrativt personale: Kontor-, biblioteks- it- og servicemedarbejdere samt kantinepersonale)
b.  Lærergruppe A med særlige sikkerhedsforhold (ke, fy, bi, ge, kreafag, id)
c.   Lærergruppe B (øvrige faggrupper)

 

2.  Det er aftalt, at arbejdsmiljøorganisationen på NGHF fungerer således:
a.  TAP-gruppen vælger en arbejdsmiljørepræsentant, som sammen med driftslederen udgør områdets arbejdsmiljøgruppe (TAP-AMG)
b.  Lærergruppe A vælger en arbejdsmiljørepræsentant, som sammen med miljø-inspektor udgør områdets arbejdsmiljøgruppe (LÆR-AMG/A)
c.   Lærergruppe B vælger en arbejdsmiljørepræsentant, som sammen med miljø-inspektor udgør områdets arbejdsmiljøgruppe (LÆR-AMG/B)
d.  Skolens arbejdsmiljøudvalg (AMU) består af de 3 arbejdsmiljørepræsentanter, skolens driftsleder samt ledelsens repræsentant, miljøinspektor, som er udvalgets formand.
e.  2 elevrepræsentanter deltager uden stemmeret i AMU’s møder, jf. pkt. 1.4.
f.    AMU kan invitere relevante gæster til at deltage uden stemmeret i udvalgsmøderne.

 

3.  Alle valg foretages i oktober måned i lige år og gælder for to år, og de nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter tiltræder ved årsskiftet.

 

4.  I overensstemmelse med ”Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø” vælger elevrådet hvert år to elevrepræsentanter til arbejdsmiljøudvalget i overensstemmelse med elevrådets vedtægter. Ledelsen sikrer at det sker.

 

5.  Der holdes møder i arbejdsmiljøudvalget én gang i hvert semester og i øvrigt efter aftale.

 

6.  AMU’s formand indkalder og udarbejder dagsorden samt referat. Møderne påføres skolens semesterplan.

Der skal indkaldes til ekstraordinært møde, hvis blot én af AMU’s medlemmer ønsker det.

 

 

B  Ansvarsområder
1.  Generelt er det alle medarbejderes ansvar at bemærke og melde sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer til arbejdsmiljøgrupperne. Det kan konkret være følgende i uprioriteret rækkefølge:
a.  Oprydning/rengøring.
b.  Indeklima (temperatur, luftfugtighed, ventilation, træk, lys- og lydforhold, statisk elektricitet). c.                 Sikkerhed og miljøforhold i særlige undervisningslokaler (kemi, fysik, biologi, idræt, m.m.)
d.  Ergonomiske forhold (arbejdsstillinger f.eks. i kontorer, værksteder, lærerarbejdspladser, kantinen, m.m.).
e.  Risiko ved brug af materiel (f.eks. strømførende) og maskiner.
f.    Psykisk miljø (arbejdspres, tidspres, samarbejde med ledelse, kolleger og elever, mobning).

2.  Det er arbejdsmiljøudvalgets (AMU) ansvar:
a.  at samle informationer om arbejdspladsens sundheds- og sikkerhedsforhold samt tilskynde at forholdene er, som de skal være. AMU skal sørge for at medarbejdere og især nye medarbejdere bliver informeret om de overordnede og konkrete bestemmelser, der er fastsat til fremme af sikkerhed og sundhed.
b.  Med henblik på forebyggelse, skal AMU inddrages i planlægningen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet, f.eks. i forbindelse med indkøb af nye maskiner/tekniske hjælpemidler, nybyggeri samt ændring i arbejdsprocesserne.

3.  Det er formandens ansvar at tage initiativ til at AMU varetager AMU’s konkrete opgaver, og at skolens arbejdsmiljøarbejde foregår efter gældende regler.

 

C  Arbejdsmiljøudvalgets konkrete opgaver

1.  APV (Arbejdspladsvurdering for ansatte vedr. fysiske og psykiske påvirkninger).

For alle skolens arbejdsområder (TAP og lærerne) udarbejder arbejdsmiljøudvalget på ledelsens initiativ en skriftlig arbejdspladsvurdering af et passende omfang. Bemærk at arbejdsmiljøloven ikke har krav til omfang eller metode. Blot skal metoden kunne opfange de problemer, der opleves på arbejdspladsen, og den må gerne medvirke til at forøge medarbejdernes generelle fokus på arbejdsmiljøet. Loven kræver dog at arbejdspladsvurderingen som minimum skal indeholde:
a.  En kortlægning af arbejdsmiljøforholdene, herunder inddragelse af sygefravær. b.  En beskrivelse og vurdering af evt. problemer.
c.   En handlingsplan for løsning af problemerne.
d.  En beskrivelse af retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen.

Hvis der sker ændringer i de forhold, som APV’en er udarbejdet på grundlag af, skal der laves en ny, dog mindst hver 3. år.

APV’en skal opbevares tilgængelig på skolen. F.eks. på skolens website.

 

2.  UMV (Undervisningsmiljøvurdering for elever)

Miljø-inspektor skal tage initiativ til, at der mindst hvert 3. år udarbejdes skriftlige undervisningsmiljøvurderinger vedr. skolens fysiske, psykiske og æstetiske arbejdsmiljø. UMV’en skal mindst indeholde:
a.  Kortlægning af arbejdsmiljøforholdene. b.  Beskrivelse og vurdering af dem.
c.   Handlingsplan for løsning af problemerne.
d.  Retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen.

Vurderingerne skal være tilgængelige for eleverne og andre interesserede, f.eks. på skolens website. Som støtte for Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø er oprettet Dansk Center for Undervisningsmiljø (www.dcum.dk)

 

3.  Årlig arbejdsmiljødrøftelse

På hvert forårsmøde behandles følgende punkter:
a.  Tilrettelæggelse af indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år. b.  Fastlæggelse af hvordan samarbejdet skal foregå.
c.   Vurdering af om det foregående års mål er nået.
d.  Fastlæggelse af mål for det kommende års samarbejde.

 

4.  Brandøvelse

Hver 3. år inden udgangen af september skal AMU i samarbejde med skolens ledelse afholde en brandøvelse, således at både elever og skolens personale er klar over, hvordan de hver især skal forholde sig i tilfælde af brand. Seneste brandøvelse afholdtes oktober 2010.

 

5.  AMU undersøger arbejdsulykker, tilløb til ulykker, sundhedsskader m.m. og anmelder dem på rette sted via skolens ledelse. AMU kommer med konkrete forslag til forebyggelse af lignende ulykker.

 

6.  AMU har ansvaret for kontakt til og samarbejde med relevante miljømyndigheder og – institutioner.

 

Vedtaget af skolens samarbejdsudvalg

29. oktober 2008

Revideret i oktober 2012 af AMU