Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Handlingsplan 23-24

Handlingsplan 2023-24

Bestyrelsen
14. juni 2023

1. Indledning

Hvert år vedtager bestyrelsen en Handlingsplan. Handlingsplanen har 4-6 områder som NGHF arbejder særligt med det eller de næste skoleår. Inden bestyrelsen vedtager Hand­lingsplanen, er forslaget til Handlingsplan blevet drøftet med elever og medarbejdere ved møder (SU, elevrådsmøder, Pædagogisk Råd, Pædagogisk Samarbejdsudvalg, rundbords­samtaler).

 

2. Handlingsplanen i punkter

 1. Skriftligt arbejde er et læringsrum
 2. Udarbejdelse af sprogstrategi
 3. Dannelse af bæredygtighedsgruppe med elever og medarbejdere
 4. Fortsat forenkling af arbejdsdagen — mindre travlhed og stress
 5. Styrket elev-verden

 

3. Uddybende forklaring til punkterne

3.1 Skriftligt arbejde er et læringsrum

Nogle gange finder elever opgaver på nettet, fra venner eller andre steder. Eller de bruger Google Translate eller ChatGPT. Det er hverken tilladt eller lærerigt at løse opgaver på den måde. Det ved elever sikkert godt, og de gør det nok fordi de har travlt eller håber på en bedre årskarakter. Vi skal undersøge årsagerne til snyd grundigere, og vi skal hjælpe eleverne til nogle strategier så de bruger opgaver til at lære af, ikke til at snyde med.

Samtidig skal vi forberede os på at disse værktøjer vil blive brugt mere og mere i samfundet, og gymnasial undervisning skal også uddanne elever til at bruge dem på en forstandig måde. Emnet er behandlet i Gymnasieforskning 27.12. 2022 ss. 10-13.

Arbejdet vil omfatte:

 • Nedsættelse af en arbejdsgruppe som analyserer området og giver nogle anbefalinger.
 • Klargøring mellem fagene og over for elever af hvad plagiat er
 • Årsager til plagiat
 • Initiativer mod plagiat

Mål

Målene for det skriftlige arbejde som læringsrum er:

 1. Der er ved skoleårets start nedsat en arbejdsgruppe som analyserer området og giver nogle anbefalinger.
 2. Inden jul har fagene klargjort hvad plagiat er i hvert fag.
 3. Inden 2.h og 3.g skriver de store opgaver (SSO og SRP), kender de klargøringen fra fagene.
 4. På et PR-møde fremlægger arbejdsgruppen sin vurdering af årsagerne til plagiat.
 5. PSU har på grundlag af arbejdsgruppen taget initiativer mod plagiat inden vinter­ferien.

3.2 Udarbejdelse af Sprogstrategi

Hvordan gør vi elever mere interesserede i sprog og dygtigere til sprog, og hvordan kan sprogene samarbejde bedre? Arbejdet vil omfatte:

 • Udpegning og uddannelse af en sprogkoordinator.
 • Sproggruppens og ledelsens udarbejdelse af en sprogstrategi: sprog som kulturfag, udvikling af sprogfagene og samarbejde mellem sprogfagene, sprogfag og digitale midler, årshjul for sprogaktivteter på skolen, forslag til forsøgsarbejder med sprogfag

Mål

 1. Der er udpeget en sprogkoordinator inden skoleårets begyndelse.
 2. Ledelsen afklarer med den nuværende sproggruppe om den skal udvides.
 3. Der afholdes international sprogdag den 26.9.2023.
 4. Der foreligger en sprogstrategi til bestyrelsesmødet i marts.

3.3 Dannelse af bæredygtighedsgruppe med elever og medarbej­dere

Elever, medarbejdere og ledelsen går sammen i en gruppe der både skal styrke bæredygtige skoledrift og undervisning i bæredygtighed. Arbejdet vil omfatte

 • Hvad har NGHF allerede gjort for at begrænse sit klimatryk?
 • Hvad skal NGHF gøre det næste og de næste år (dvs. en bæredygtighedspolitik)?
 • Hvordan kan NGHF kan hjælpe alle på skolen til at leve mere bæredygtigt? Herunder konkrete initiativer som tøjbyttedag, klogere indkøb, bedre studierejser (rejseform og indkøb på rejserne), lavere energiforbrug til, på og fra skolen.

Mål

 1. Inden 1. september er der nedsat en arbejdsgruppe efter åbent opslag.
 2. Inden efterårsferien har arbejdsgruppen med hjælp fra ledelsen i et notat samlet hvad NGHF allerede har gjort for at begrænse sit klimatryk.
 3. Gruppen færdiggør sammen med ledelsen programmet for gymnasiernes klimadag den 22.9.2023, og dagen gennemføres.
 4. Arbejdsgruppen vælger og gennemfører mindst tre initiativer som for eksempel tøj­byttedag, klogere indkøb, bedre studierejser (rejseform og indkøb på rejserne), lavere energiforbrug til, på og fra skolen.

3.4 Fortsat forenkling af arbejdsdagen — mindre travlhed og stress

Lærere har længere ferier og længere arbejdsuger end normalt på arbejdsmarkedet. I 2022 23 har vi undersøgt hvor mange der havde meget travlt i perioder. I 2023-24 går vi videre for at finde forenklinger og hjælpe de lærere der har brug for det, med at tilrettelægge arbejdet så presset bliver mindre. Arbejdet vil omfatte:

 • Møde med SU og Arbejdsmiljøorganisationen om data fra skoleåret 2022-23, her­under årsvariation og sammenligning med nationale tal. Aftale om videre indsatser.
 • Samling af de enkelte medarbejderes ønsker og behov ved tids- og opgavesamtalerne i efteråret.
 • Fremlæggelse af ledelsens plan for forenklinger på SU-møde i efteråret.

Mål

 1. Møde med SU og Arbejdsmiljøorganisationen om data fra skoleåret 2022-23, herun­der årsvariation og sammenligning med nationale tal, og aftale om videre indsatser er afklaret inden efterårsferien.
 2. Samling af de enkelte medarbejderes ønsker og behov ved de normale tids- og op­gavesamtalerne i efteråret; samlingens liste fremlægges i anonymiseret form for SU og Arbejdsmiljøorganisationen og er udgangspunkt for:
 3. Fremlæggelse af ledelsens plan for forenklinger på SU-møde i efteråret.

3.5 Styrket elev-verden

Skolen og klassen er fællesskaber som NGHF kan skabe. Men elever har særlig glæde at mindre fællesskaber på 3-8 medlemmer. Dem kan NGHF ikke direkte skabe, men NGHF kan prøve at lade elever møde hinanden ved arrangementer og i undervisningen så vi hjælper disse grupper med at opstå. En af mulighederne er en hultime eller forlænget spisefrikvarter hver anden onsdag med plads til interesseaktiviteter (spil, programmering, håndarbejde, træning, møder). Arbejdet vil omfatte

 • fremme dannelsen af mindre og uformelle grupper (herunder events og udvidede faglige beskæftigelser, inkl. hultimer)
 • styrke Symposion med kommunikation
 • fortsat struktur på elevrådet: elevrådslokale, dagsordner, ledelsesdeltagelse, gennem­gang af dagsordner for klassen
 • bedre omgivelser, særligt for frikvarteraktiviteter

Mål

 1. Inden skolestart har ledelsen sammen med en medarbejdergruppe lavet en bruttoliste til et møde med elevrådet.
 2. Inden efterårsferien har en gruppe medarbejdere, elevrådet og ledelsen aftalt hvilke initiativer vi tager for at fremme dannelse af mindre og uformelle grupper (herunder events og udvidede faglige beskæftigelser, inkl. hultimer)
 3. En kommunkationsrådgiver giver Symposions bestyrelse et halvdagskursus i kom­munikation til de øvrige elever.
 4. Alle elevrådsmøder får klar struktur: dagsordner, ledelsesdeltagelse, gennemgang af dagsordner for klassen
 5. Elevrådet får sit eget lokale.
 6. Der tages efter aftale med elevrådet og driftslederen mindst 3 initiativer for til omgivelser, særligt for frikvarteraktiviteter.

4 Øvrige indsatser

Ud over handlingsplanens emner vil gymnasiet også arbejde med disse punkter i skoleåret 2023-24:

 1. Identitet — profil — image skal færdiggøres
 2. Forberedelse af ny kompetenceudviklingsplan
 3. Nedbringelse af frafaldet, særligt på hf og hf3
 4. Forberedelse af en studieretning som forbereder til en karriere i Forsvaret
 5. Udbud af studieretninger og valgfag
 6. Mundtlighed
 7. Opdatering af lønpolitik så den også omfatter mentor-gruppen
 8. Opdatering af planen for kvalitetsarbejde