Vil du vide mere om NGHF, kan du tage en virtuel rundtur på skolen

SSO 2020

Orientering om SSO 2020 (slides fra vicerektors orientering i festsalen)

Opgaver til HF-elever

Vejledning til fagvalg i Lectio (Eksemplet er vist med SRP men du skal også vælge fag til SSO)

Tidsplan

Slides fra udlevering af SSO den 27/3

Kære elever i 2HF

I står nu over for den større skriftlige opgave (SSO). Køreplanen herfor vil også fremgå af jeres skema og månedsplanen i Lectio.

På onsdag d. 22. januar vil I blive orienteret om opgaverne ved, at jeg giver en kort orientering – så er I i gang! Aktiviteten fremgår af Lectio. Inden orienteringen forventer jeg at I har læst nedenstående samt den folder om de opgaver I skal lave henover det samlede 2-årige forløb. Jeg har vedlagt den her.

Det er lærerne i de relevante fag, der giver den egentlige faglige orientering, således at I har et kvalificeret grundlag for valg af fag, I ønsker at skrive opgaven i, og bliver bekendt med særlige forhold for det/de enkelte fag.

For de fag, der er afsluttet sidste år eller her ved juleeksamen, vil der blive afholdt en workshop for jer mandag den 3. februar kl. 13.55-16.00 i F20-F21, hvor relevante faglærere deltager. Se nederst i dette dokument.

Materiale om SSO vil også blive tilgængeligt på hjemmesiden:  tidsplan, orientering (powerpoint), link til læreplan og vejledning. I det omfang det er relevant, lægger jeg også materiale til jer i Lectio.

 

Lidt om SSO

 Den større skriftlige opgave for HF er individuel og udarbejdes inden for 1-2 fag.

Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et eller to fag. Skrives opgaven i ét fag, skal eleven enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i to fag, skal eleven følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Eleven skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, eleven har eller har fulgt i fagene.

Fag, der indgår i kultur- og samfundsfagsgruppen (Hi,re,sa) samt den naturvidenskabelige fagguppe (bi,ge,ke), er i denne sammenhæng at betragte som enkeltfag.

Du vælger selv – inden for ovenstående rammer – de(t) fag, som opgaven skrives i. Du kontakter din faglærer og vælger i samråd med denne område for opgaven.

 Omfanget af opgaven kan variere, men følgende retningslinjer gælder: opgave kan besvares på 10-15 sider egentlig tekst, heri ikke medregnet indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller, bilag mm., heller ikke selv om nogle af disse elementer indgår i teksten.

 

Forløbets faser

Ifølge bekendtgørelsen skal arbejdet med SSO placeres i 4. semester. Det er derfor nødvendigt at begynde allerede nu, da I skal kende de formelle rammer og vælge det eller de fag, I ønsker at skrive opgaven i.  I god tid inden opgaveugens start skal I have valgt område og fag, og vejlederne skal være udpeget af administrationen.

Processen begynder med en samlet orientering for årgangen medio januar. Her orienteres I om de formelle krav til opgaven, tidsplan, evalueringerne og ikke mindst de krav som stilles til dem undervejs i processen. Denne forestås af vicerektor.

I den efterfølgende periode orienterer faglærere i fag på B-niveau, som I har i 4. semester, om fagenes muligheder som SSO-fag. Hvis I ønsker at inddrage et aktuelt C-niveau – typisk valgfag – skal I selv tage initiativ til at tale med deres lærer. I sammenhæng hermed afvikles der en workshop, hvor fag, I har afsluttet tidligere, deltager. Det drejer sig om fagene i KULT: samfundsfag C, religion C og historie B. Desuden kan I høre NF-fagene geografi C, kemi C og biologi C. Endelig vil repræsentanter for matematik og de kreative/praktiske fag også deltage i workshoppen.

Inden jeres valg af fag skal I have mulighed for at ”prøve jeres tema af”. Dette vil ske i en slags uforpligtigende workshop inden vinterferien , hvor alle jeres faglærere er til stede. Efter en kort periode vælges der fag, og I tildeles vejledere. Workshoppen organiseres af ledelsen. I vælger område og fag lige inden vinterferien. Lige efter vinterferien tildeles der vejledere og det betyder, at alt er på plads inden 1. marts – hovedtema, fagvalg og vejledere.

Da forløbet bygger videre på LSO, vil de efterfølgende læringslektioner/vejledningsdage have fokus på, at I skal arbejde med de dele, I ikke mestrede i LSO. Der vil blive brugt to hele læringsdage til dette. Inden denne dag har dansklæreren hjulpet jer til at dele jeres Google Portfolio med vejleder, så disse i processen kan tale om erfaringerne fra DHO/LSO med jer.  Dagene bruges også til at finde litteratur og andet relevant materiale. For opgaver hvor eksperimentelt og andet feltarbejde indgår, forventes dette afviklet inden skrivefasen. Det er vejlederne som er tilstede denne dag.

 

Skrivefase

I skrivefasen, som begynder den 27. marts, afsættes 7 skrivedage i tiden op til den fredag den 3. april. En række læringslektioner/vejledningslektioner indgår i denne fase. Således skemalægges der mindst to dage, som foregår på skolen med tilstedeværelse af vejlederne (hvor det er muligt).

3 læringslektioner anvendes til at ”kickstarte” skrivefasen i umiddelbar forlængelse af opgaveperiodens begyndelse. Alle vejledere deltager. I skal som minimum have godkendt en individuel arbejdsplan med angivelse af milepæle for de efterfølgende arbejdsdage. Desuden skal der foreligge en disposition for opgaven, inden I går hjem denne dag. Denne præsenteres kort for deres vejleder.

Derefter skriver I selv – hjemme eller på skolen. På dag 3 og 5 skal I skrive på skolen hele dagen i 5 læringslektioner, hvor der stilles en række lokaler til rådighed. I løbet af dagen taler lærerne med jer alle og vejleder jer en eller flere gange i løbet af dagen.

Omfanget af opgaven er 10-15 sider egentlig tekst. Én side svarer til 2.400 tegn incl. mellemrum. Resumé, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, grafer, tabeller samt evt. illustrationer og tekstbilag indregnes ikke i sidetallet, heller ikke når de er placeret i tekst.

I afleverer digitalt via en centralt oprettet prøve i Netprøver.

 

 Workshop for SSO mandag den 3. februar

Workshoppen afvikles i F20-F21. Workshoppen afholdes i fagene i KULT: samfundsfag C, religion C og historie B. Desuden kan I høre om NF-fagene geografi C, kemi C og biologi C. Endelig vil repræsentanter for matematik og de kreative/praktiske fag, som I har afsluttet i 1.hf deltage:

 

Afsluttede fag:

Samfundsfag C/Idræt C
Historie
Religion C/kemi C
Geografi C
Biologi C
Matematik C
Musik/billedkunst/mediefag

Hvis du overvejer at inddrage ovenstående fag i SSO skal du møde op til workshoppen.

Bemærk at hvis du har valgt faget på B-niveau som valgfag eller det indgår i din fagpakke i 2. hf, er det i dette regí, der skal gives vejledning.

                                          

Niels Magnus

Vicerektor