Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Skole ABC

A

Adgang til skolen efter lukketid

Hvis nogen har brug for at opholde sig på skolen efter lukketid, skal man kontakte driftslederen (SBO) for nærmere aftale senest en uge før.

Alle elever skal mandag til torsdag have forladt skolen senest kl. 16.30 og fredag kl. 15.30.

Adresseændring

Hvis du ændrer adresse, navn eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Blanketter til dette formål udleveres på kontoret.

Aflysning af undervisning

Hvis en lærer ikke er mødt 10 min. ind i en lektion, skal klassen give kontoret besked. Husk forinden at se, om der er sket ændringer i Lectio.

Antimobbestrategi

Her kan du læse mere om skolens antimobbestrategi.

B

Bibliotek/studiecenter

Skolens bibliotek har karakter af studiecenter med fast tilsyn.

Bogudlån til elever kan ske ved henvendelse til bibliotekaren.

UDLÅNS- OG ORDENSREGLER FOR BIBLIOTEKET

1. Biblioteket er betjent af bibliotekar i åbningstiden.

2. Materialerne på biblioteket og depoterne består – dels af en præsenssamling, det vil sige materialer, som ikke er til hjemlån. Disse er mærket med blå etikette på ryggen med teksten “Ikke til hjemlån”. – dels af en udlånssamling, hvis materialer kan lånes af alle, der er registreret som låner på skolens bibliotek.

3. Låneberettigede er alle elever, studerende og ansatte på Nørresundby Gymnasium og HF. Ved misbrug kan lånerettigheden inddrages.

4. Hjemlån foregår således i bibliotekets åbningstid: Låneren henvender sig med de materialer, som ønskes hjemlånt, til bibliotekaren, som registrerer udlånet elektronisk. Der kan gives udlånskvittering.

5. Materialer, som er udlånt gennem skolens bibliotek, afleveres samme sted. Dette gælder også for materialer, som er fremskaffet fra andre biblioteker. Afleveringen registreres og låner kan på anmodning få afleveringskvittering.

6. For sent afleverede materialer som er fremskaffet fra andre biblioteker kan medføre gebyr. Gebyrets størrelse er fastsat ud fra långivende biblioteks takster + administrationsgebyr.

7. Låneren har pligt til at erstatte beskadiget, bortkommet eller ikke-afleveret materiale til den pris, som biblioteket fastsætter. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring.

8. Brug af pc’ere følger skolens regler. Ønsker brugeren at lytte til lydfiler, er det påbudt at bruge høretelefoner.

9. Højlydt og støjende adfærd er ikke tilladt. Der kan føres almindelig dæmpet tale i biblioteksrummene.

10. Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage mad og drikke under nogen form.

Biblioteksorientering

I starten af 1.g/1.hf afholdes der en kort biblioteksorientering. Desuden undervises der i søgning i bibliotekets databaser i forbindelse med opgaveskrivning i 1.hf og 1.g.

Bogudlån

Skolen udlåner bøger til undervisningsbrug gratis. Bøgerne registreres elektronisk således, at du selv kan følge med i, hvad du har fået udleveret. For udlån af undervisningsbøger gælder følgende:

 • Udlån af  undervisningsbøger registreres ved udleveringen af bøgerne, hvor du får en påmindelse om at skrive navn i de udleverede bøger.
 • Det er dit ansvar at holde øje med, at der er overensstemmelse mellem de registrerede bøger og de bøger du reelt er i besiddelse af. Du har derfor pligt til mindst én gang om måneden at kontrollere udlånslisten i Lectio. I tilfælde af uoverensstemmelser skal du henvende dig til Kasper på biblioteket.
 • Efter udlånet er det dit ansvar at behandle bøgerne ordentligt og f.eks. ikke skrive i dem. Hvis en bog bortkommer eller ødelægges, er du erstatningspligtig, jf. bogens pris i skolens registreringssystem.
 • Alle bøger skal afleveres tilbage til skolen senest ved skoleforløbets ophør. For afgangselevernes vedkommende skal bøgerne således enten afleveres eller erstattes i forbindelse med den årlige bogafleveringsperiode i juni måned. Har du lånt bøger, som ved en fejl ikke er registreret, skal de naturligvis alligevel afleveres.
 • Afgangsklasseelever får først udleveret eksamensbevis, når alle lånte bøger er afleveret eller erstattet.

 

Brand og evakuering

I tilfælde af brandalarm skal alle klasser/hold sammen med sin lærer hurtigst muligt gå samlet til sportspladsen, hvor man tager opstilling klasse- og holdvis sammen med læreren eller evt. den kommende lektions lærer.

Det anbefales at sætte sig ind i skolens brandinstruks.

Bus

Skal du bruge offentlig transport til skolen, kan du få rabat til et bus- eller togkort. Det kaldes et ungdomskort. Hvis du skal bruge et kort, skal du søge om det på www.ungdomskort.dk. Her kan du også se, hvor meget du kan få i rabat, og hvordan du søger. Du skal huske at søge i god tid, hvis trafikselskabet skal nå at sende et kort til dig, inden uddannelsens start.

C

Carpe Diem

Carpe Diem er et kreativt skriveværksted, hvor vi mødes om glæden ved at læse og skrive. Vi mødes i skolens studenterhus et par eftermiddagstimer ca. 10 gange på et skoleår. Her arbejder vi med veje ind i skriveprocessen og leger med forskellige genrer: digte, noveller og artikler. Vi deler og sparrer med hinanden og arbejder nogle gange sammen med de kreative fag om bidrag til f.eks juleafslutninger, udstillinger mm.

Hvert år uddeles en Carpe Diem-pris, doneret af skolens “Venneforening”, til den elev, der har skabt det mest bemærkelsesværdige værk. Alle er velkomne!

Mere information om opstart og mødetidspunkter kommer ud på een af de første månedssamlinger.

Computer

Når du starter, skal du have en bærbar computer. Nærmere oplysninger følger efter første skoledag. Det er et nødvendigt arbejdsredskab for at kunne deltage i undervisningen.

E

 

Eksamen

Fælles for gymnasiet og hf

Undervisningsministeriet udtrækker fag til studentereksamen og hf-eksamen (alle fag), mens årsprøverne (gymnasiet) arrangeres af skolen. Skolen tilmelder eleverne til eksamen i de fag, som afsluttes i den klasse, eleverne går i. Dette forudsætter dog, at undervisningen er fulgt i tilfredsstillende omfang jf. skolens Studie- og Ordensregler.

Bliver man syg til eksamen, skal skolen have besked herom telefonisk på eksamensdagen inden kl. 15.00. Desuden skal der samme dag søges læge, og der skal afleveres dokumentation til kontoret.

Eleven kan herefter indstilles til sygeeksamen i august, hvis ikke sygeeksamen (kun mundtlig) kan afvikles i juni.

Skolen orienterer nærmere herom, når eksamen nærmer sig.

Beståkriteriet

Det gælder alene, at eleverne skal have mindst 2,0 i karaktergennemsnit for at bestå eksamen.

Ved udeblivelse fra eksamen kan skolen udmelde eleverne og man bliver derfor ikke student. Ved udeblivelse til årsprøve kan skole nægte eleven at rykke op.

Eksamensbeviser

Kopi af eksamensbevis

I henhold til Eksamensbekendtgørelse nr. 738, § 36 må skolen kun udstede ét originalbevis.

Er dette bortkommet, har du følgende muligheder:

Er du dimitteret i 1995 eller senere, kan du bestille en kopi af dit eksamensbevis. Ekspeditionstiden er ca. 1 uge .

Du skal sende en mail til post@nghf.dk med følgende oplysninger:

•    Navn (da du gik på Nørresundby Gymnasium og HF)

•    Cpr. nr.

•    Hvilket år du dimitterede

•    Hvilken klasse du gik i

•    Adresse hvortil kopien skal sendes.

Vi fremsender desværre ikke en kopi af gamle eksamensbeviser via mail.

Er du dimitteret før 1995, skal du kontakte Rigsarkivet.

Er dit bevis over 30 år gammelt, har vi ikke mulighed for at genskabe det. Jvf. Eksamensbekendtgørelse nr. 738, § 38.

Ekskursioner

Endagsekskursioner indgår som en naturlig del af mange fag og arrangeres af faglæreren efter behov. Eleverne har mødepligt til ekskursioner, også selvom de ligger uden for almindelig skoletid. I forbindelse med sådanne ekskursioner kan der på forhånd aftales en mindre elevbetaling, men i sådanne tilfælde skal der altid være mulighed for at vælge at udfærdige en alternativ opgave, for de elever der ikke har mulighed for at deltage.

Eleverne vil som minimum én gang få tilbudt en flerdagsekskursion i løbet af deres hf- eller gymnasieforløb. Den tilrettelægges enten som en studie- eller udvekslingsrejse. Turens indhold skal ligge i forlængelse af den daglige undervisning.

Eleverne skal selv afholde alle omkostninger i forbindelse med rejse og ophold, der kan normalt maksimalt blive tale om et beløb på 4.000 kr. for STX og 2.900 kr. for HF. Hertil kommer lommepenge og penge til kost.

Elever, der er særligt økonomisk trængte, kan søge skolens Rejsefond om et legat (se Legater).

Elevgarderober

Hver klasse tildeles en garderobe med et kode-aflåseligt skab til hver elev. Her er der plads bøger, elektronik, tasker og evt. tøj. Skolen anbefaler at låse værdier ind i skabet, når de ikke bruges.

Uanset om man bruger skabet eller ej, skal det altid være aflåst. Man må ikke låne sit skab ud til andre! Man er personligt ansvarlig for det skab, man bruger, og indholdet i det.

Henvend dig på kontoret ved evt. spørgsmål.

Elevrådet

Elevrådet er forbindelsen mellem eleverne og ledelsen. Det består af repræsentanter og suppleanter fra samtlige klasser. Elevrådet er inddelt i mindre udvalg, der er med til at sætte sit præg på skolens hverdag. Elevrådets struktur, vedtægter og opgaver kan ses på skolens hjemmeside.

Rektor Søren Hindsholm og Vicerektor Niels Magnus Christensen fungerer som elevrådskonsulenter. Elevrådet har i august måned et opstartsmøde, der har til hensigt at introducere de nye ”elevrødder” til elevrådsarbejdet.

Hver måned afvikles der et møde i Fællesudvalget mellem elevrådets forretningsudvalg og repræsentanter for lærerne og ledelsen på skolen.

Alle klasserepræsentanter deltager på lige fod i diskussionerne, som både berører eleverne og skolens dagligdag.

Elevrådet søger at opfylde elevernes krav og forventninger til deres gymnasie- og hf-tid.

Elevrådet bestræber sig på at samarbejde internationalt med andre elevråd. Det er vigtigt at have et velfungerende elevråd og endvidere at være åben for nye ideer.

Elevrådet ønsker dialog med ledelsen, idet det er vigtigt at samarbejde, så vi får det bedst mulige resultat. Elevrådet er et forum, hvor ledelsen kan bringe nye ideer på bane, der vedrører eleverne. Vi ønsker en demokratisk skole, der accepterer alle former for livsholdninger. Vi mener, at det er vigtigt, at du via en almen uddannelse kan engagere dig i andet udover den sædvanlige skolegang og dermed udvide din horisont. Sidst men ikke mindst er det vigtigt at have et elevråd, der kan varetage ca. mere end 800 elevers interesser.

E-mail til lærere eller medarbejdere

For at skrive en email til en lærer eller medarbejder på Nørresundby Gymnasium & HF skal du i adressefeltet skrive lærerens eller medarbejderens initialer efterfulgt af @nghf.dk

Man kan også skrive til en lærer via intranettet Lectio.

Evaluering

Undervisningen i gymnasiet og på hf skal løbende evalueres efter skolens evalueringsplan, så lærere, elever og ledelsen informeres om udbyttet af arbejdet og skolegangen.

Endvidere får gymnasieeleverne standpunktskarakterer eller evalueringssamtaler tre gange om året. Når karakteren afløses af en samtale skal samtalen både give eleven viden om standpunkt og udviklingspotentiale. Den sidste standpunktskarakter er årskarakteren.

Hf-eleverne får ikke standpunktskarakterer, men deres lærere vejleder med hensyn til arbejdet i faget og giver to gange årligt eleverne en vurdering af deres faglige standpunkt. Her er tutorsamtaler også en del af den løbende evaluering.

F

Ferieplaner

Findes under kontakt/ferieplaner på hjemmesidens forside.

 

Fester

Skolen og elevrådet arrangerer i alt fem fester i løbet af skoleåret.

Kun skolens elever – og for fødselsdagsfestens vedkommende også skolens dimitterede elever – kan deltage i festerne.

Der skal vises billet og studiekort for at få adgang. Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for drikkevarer til festen, og utilbørlig beruselse og optræden accepteres ikke.

Enhver form for stofmisbrug er strengt forbudt jf. skolens Studie- og Ordensregler.

Se mere om skolefesterne.

August

1.-klassesfest for de nye elever.

September
Babybal for alle elever.

November
Skolens fødselsdag er årets største fest, hvor også tidligere elever kan deltage.

Februar
Temafest

April
Forårsfest

Maj 
Gallafest for alle afgangselever. Her bliver der danset lancier og afgangselevernes forældre får mulighed for at overvære dansen.

Forsikring

Skolen dækker ikke tab som følge af tyveri, heller ikke, når det drejer sig om cykler og knallerter, som står i cykelkælderen eller på terrænet. Skolen har ikke tegnet tyveriforsikring eller kollektiv ulykkesforsikring for eleverne. Det må man ikke som statslig institution. Vi henstiller derfor til dig, at du (evt. gennem dine forældre) sørger for at være ansvars-, ulykkes- og tyveriforsikret.

Skolens kontor opbevarer gerne større pengebeløb og særlige værdigenstande i skoletiden.

Skolen har ikke noget ansvar i forbindelse med rejser, der ikke er en del af undervisningen. Skolen har heller ikke noget ansvar for elever, der befordrer sig selv til en ekskursion.

I forbindelse med udlandsrejser skal du også sørge for at have en forsikring, der dækker hjemtransport ved sygdom og evt. afbestilling.

Ifølge lov om tandpleje er alle børn og unge under 18 år omfattet af den kommunale tandpleje, også i forbindelse med ulykkestilfælde.

Forsømmelser/fravær

Skolens officielle regler for forsømmelser og fravær kan du læse om her, men nedenfor er de overordnede regler.

Du har mødepligt til al undervisning – lektioner, virtuel undervisning, fællestimer, ekskursioner osv. og du har pligt til at aflevere de opgaver dine lærere beder dig om. Skolen kan ikke give fri.

Hvis du er fraværende, skal du angive hvorfor i Lectio under Fraværsangivelse. Det bruger din studievejleder/uddannelsesleder  til at se, om du har brug for særlig hjælp og opmærksomhed. De kan nemlig hjælpe dig med at få kontakt til forskellige folk, samt tildele sygeundervisning eller pålægge dig at gå til lektieværksted.

Ved manglende skriftlig aflevering til tiden uden en aftale med din lærer, vil opgaven være tabt og indgå i vurderingen af dit fravær og dit standpunkt. Ved sygdom skal du også kontakte din lærer for at aftale et nyt afleveringstidspunkt.

Hvis dit fravær bliver for højt, kan skolen gøre nogle forskellige ting:

I første omgang vil du få en skriftlig advarsel. Samtidigt vil du få et varsel om at stoppe din SU, hvis du får SU, da SU er løn for at gå i skole. Det næste skridt for hf’erne er at miste retten til at følge undervisningen, mens gymnasieeleverne først vil komme til eksamen i alle fag (eksamen på særlige vilkår), og derefter, hvis der ikke sker forbedring, vil man miste retten til at følge undervisningen.

Hvis dit fravær pludseligt stiger, voldsomt kan du miste retten til SU og til at følge undervisningen uden skriftlig advarsel, men du vil altid få det, der hedder en partshøring. Det vil sige, at hvis vi agter at smide dig ud eller sætte dig på særlige vilkår, så vil du få mulighed for at skrive et brev til os med den information, du synes, vi skal have, inden vi træffer den endelige afgørelse.

Hvis du mister retten til at følge undervisningen/bliver smidt ud, kan du gå til eksamen som selvstuderende; dvs. som en person fra gaden. Du skal aftale dette med din studievejleder straks, hvis du bliver smidt ud.

Hvis du har meget fravær, skal du ALTID kontakte din studievejleder, som er der for at hjælpe dig med at komme igennem din uddannelse her.

Forældre

I forbindelse med skolestart afholdes der fyraftensmøde for forældre til  elever 1.g og 1.hf. Her gives der information om skolen og om at gå på gymnasiet.

Skolen tilbyder 1. g’s forældre en samtale om studieretningsvalget i løbet af grundforløbet. Her har forældre og elever mulighed for at få en individuel samtale med studievejlederen.

I løbet af efteråret finder et åbent-hus arrangement sted for forældre til elever i 1.hf og 1.g. Der vil ved den lejlighed blive orienteret om skolen og undervisningen, og der vil blive lejlighed til at hilse på lærerne samt at se skolen og dens faciliteter.

Forårskoncert og forårsudstilling

Ved den årlige forårskoncert og forårsudstilling for elever, lærere og familie viser eleverne, hvad de har arbejdet med i årets løb i de kreative fag.

Fraværsangivelse

Man skal ifølge skolens studie- og ordensregler angive årsag til alt fravær.

Ved længerevarende fravær skal man altid kontakte sin studievejleder. Dette gælder, hvis man ved, man vil være fraværende i fremtiden – både samlet og ved spredt fravær; fx pga. lægebesøg eller indlæggelse – og hvis man bliver syg og forventer, at det vil vare over 3 dage.

Hvis man har været fraværende, dukker de afholdte lektioner op på ens Lectio-forside, og man går her senest weekenden efter fraværet ind og angiver årsagen. Blot at skrive at man var syg, er ikke tilstrækkeligt.

Hvis man har fravær uden at angive årsag, er det en overtrædelse af skolens ordensregler, og ved vurderingen af fravær vil lektioner uden angivelse af fraværsårsag blive vurderet som pjæk.

Årsagsangivelserne bliver brugt i vurderingen af, hvorvidt I kan fortsætte på skolen, men også i samarbejdet mellem uddannelseslederne og studievejledere i forhold til at iværksætte hjælp og støtte til jer, så I kan få en god eksamen.

Fritagelse for idræt

Reglerne for deltagelse/fritagelse for idrætsundervisningen er i hovedtrækkene som beskrevet nedenfor.

 1. Du skal være til stede, hensigtsmæssigt omklædt og deltage aktivt for ikke at blive ført fraværende.
 2. Læreren kan i op til to lektioner i samme forløb give dig tilladelse til “begrænset” fysisk deltagelse i undervisningen. Derefter kræves lægelig dokumentation.
 3. Hvis du kun i begrænset omfang deltager fysisk aktivt, kan det have indflydelse på den måde du kan gå til eksamen på. Der kræves lægelig dokumentation for dette.
 4. Du kan blive fritaget for idræt (kræver lægelig dokumentation), men skal til gengæld have et ekstra valgfag.
 5. Hvis du ikke kan deltage fuldt ud i idræt i mere end 2 lektioner, skal du kontakte uddannelsesleder Bente V. Steffensen (BST) via mail eller i H3.

Frivillig undervisning/aktiviteter

Skolen har tilbud om frivillige aktiviteter, som foregår efter den almindelige undervisnings ophør.

Der er lærere tilknyttet aktiviteterne, men de afvikles i et samarbejde mellem lærer og deltagere.

Nogle aktiviteter “kører” hele skoleåret, mens andre afvikles over et begrænset antal uger.

Informationer om frivillig undervisning annonceres i frokostpausen, på Lectio eller til månedssamling.

Fællestimer

I løbet af skoleåret arrangeres der i skoletiden en række foredrag, filmforevisninger, musikalsk optræden o.l. Herigennem får eleverne mulighed for personligt at opleve, hvad der rører sig i tiden på forskellige kulturelle og politiske områder.

Der er mødepligt for elever til fællestimerne, og der føres fravær, ved at den enkelte elev skriver under på, at han/hun er til stede, inden fællestimen er slut. Man må ikke skrive under for andre.

G

Glemte sager

Mindre værdigenstande som ure, smykker, lommeregnere og lign. opbevares på kontoret og kan afhentes samme sted.

Større værdigenstande som jakker, skoletasker, træningsdragter og lign. forbliver i det lokale, hvor det er glemt, eller afleveres på kontoret.

Såfremt genstandene ikke er i lokalet eller på kontoret, kan det være, de ligger på reolen foran D5 nede i kælderen.

Ikke afhentede værdigenstande afleveres til politiet (hittegods) til efterårsferien, juleferien, vinterferien og sommerferien. Cykler efterladt på skolen frem til skolens sommerferie vil tilsvarende blive afleveret til politiet.

Vi vil kraftigt opfordre til, at den enkelte elev får sine værdigenstande mærket. Lommeregnere, mobiltelefoner og lign. har så større chance for at finde tilbage til ejeren, hvis de skulle blive glemt på skolen.

Godskrivning

I særlige tilfælde kan man godskrives fra undervisningen. Dette kan ske, hvis man er på ekskursion eller deltager i skoleaktiviteter på anden vis. Aktiviteten skal være godkendt af skolen. Se reglerne for godskrivhing her.

 

H

Hytteture og ferierejser

Skolen arrangerer hytteture i introduktionsforløbet for 1.hf. På disse skolearrangerede ture deltager flere af skolens lærere.

Enhver anden form for hytteture og lignende, som skolens elever og klasser er involveret i, er uden for skolens regi og foretages på elevernes eget ansvar.

I

Information – Semesterplanen/ semestrets aktiviteter

Ved skoleårets begyndelse og umiddelbart før juleferien kan du i Lectio se  semestrets aktiviteter f.eks. vedrørende karaktergivning, særlige arrangementer, terminsprøver, eksaminer o.l.

Skolen informerer endvidere løbende eleverne om aktiviteter, arrangementer m.v. i frokostpausen og via Lectio. Eleverne har pligt til at være orienteret i semesterplanen og dagligt at tjekke beskeder og deres elektroniske skema i Lectio. Man kan se en oversigt ved at kigge i ‘Månedskalenderen’ i Lectio.

Introdage

Alle nye elever i 1.hf og 1.g deltager i et introduktionsforløb over tre dage.

Introduktionsforløbet har flere formål, dels at lade de nye elever få mulighed for at lære hinanden og deres lærere at kende, dels skal de gøres bekendte med skolens fysiske rammer og integreres med skolens øvrige elever.

IT

Alle elever der er startet på skolen  skal selv medbringe egen computer. Den er et nødvendigt arbejdsredskab for at deltage i undervisningen.

En af de første dage på skolen vil du få udleveret dit eget personlige brugernavn samt en adgangskode, som du skal bruge, når du logger dig ind på skolens netværk.

Brugernavnet og adgangskoden skal du passe på, da de kun er til dit eget brug og ikke bør kendes af andre. Glemmer du koden, kan du få hjælp af skolens EDB-teknikker Jesper Barløse.

Email 

Alle elever får en g-mail adresse, samt adgang til beskedsystemet i Lectio.

Skema, karakterer osv.

Der er ligeledes mulighed for at se dit eget og andres elevers eller læreres skema elektronisk og mulighed for at se din egen fraværsprocent løbende samt en lang række andre ting. Dette foregår via Lectio.

Ved skolestart får du en introduktion til systemerne og bliver forsynet med brugernavn og password.

Skolen har sin egen hjemmeside: www.nghf.dk, hvorpå du kan finde aktuelle oplysninger om bl.a. lærernes og administrationens e-mailadresser, ferieplaner, kommende aktiviteter etc.

Skolen har besluttet, at eleverne efter skolegangen skal være i besiddelse af en række kompetencer på brugerniveau. Der vil i hver af 1. klasserne i forlængelse af it-intro blive undervist  i diverse kompetencer.

K

Kantinen

Skolens kantineudsalg ligger centralt i bygningen og yder med sit store udvalg af mad, drikkevarer og lignende en god service. I frokostpauserne er der mulighed for at købe mad.

Kantineudsalget bestræber sig på at tilbyde sund og næringsrigtig mad til en rimelig pris.

Kantinen har åben:

kl. 7.30 –14.30 (fredag lukkes dog kl. 14.00)

Kopiering/printning

Eleverne har mulighed for at printe og tage kopier i begrænset omfang.

Printeren står på biblioteket. Her kan man som elev selv printe. Kopiering kan foretages på IT-kontoret.

Eleverne kan printe et begrænset antal eksemplarer.
“Loftet” er kendt af skolens it-administration, og hvis dette max. tallet nås, får den pågældende elev besked herom med henblik på en aftale om undtagelsesvist at hæve grænsen.

L

Legater

Forældrenes Indvielseslegat

Forældrenes Indvielseslegat blev oprettet i forbindelse med indvielsen af Sundby-Hvorup Gymnasium i 1965. Legatet gives til dimittender, der udover at passe deres skolegang har gjort en særlig indsats for at støtte skoleaktiviteterne uden for undervisningen.

Jubilæumslegatet

Jubilæumslegatet blev oprettet i forbindelse med Nørresundby Gymnasium og HF-kursus’ 25 års jubilæum. Legatet gives til en eller flere aktivt kundskabssøgende og for undervisningen inspirerende elever.

Nørresundby Gymnasium og HF-kursus’ Rejsefond

I forbindelse med skolens 25 års jubilæum blev der oprettet en rejsefond, som uddeler rejsetilskud til elever, der er særligt økonomisk trængte i forbindelse med deltagelse i de af skolen arrangerede studierejser eller 3-dages ekskursioner.

Ansøgningsfrist vil fremgå af opslag på administrationens opslagstavle eller spørg din rejselærer eller studievejleder. Ansøgningsblanket hertil udleveres på kontoret.

Elevstøtteforeningen

Foreningens formål er at:
1.       Yde afbestillingsforsikring ved studierejser i forbindelse med pludselig opstået sygdom eller i tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie, som ikke dækkes af elevens eller familiens rejseforsikring.
2.       Yde støtte til elever der af økonomiske grunde ikke har mulighed for at deltage i klassens studietur. Tilskud ydes efter ansøgning ved den i semesterplanen offentliggjorte termin. Rektor kan i særlige tilfælde bevilge akut efter aftale med den øvrige bestyrelse.
3.       Dække udgifterne til en erstatningsrejse for hele klassen, hvis hele klassen af en eller anden grund forhindres i at tage på en elevbetalt rejse.

Herudover er der tradition for, at skolens elever modtager legater/gaver fra nedenstående eksterne donatorer:

Nørresundby Banks Jubilæumslegat

i anledning af Nørresundby Gymnasium & HF-kursus’ 25 års jubilæum. Gives til en dimittend, der i fagene billedkunst, idræt eller musik har udvist særlig kreativitet til glæde for fagenes udøvere eller de øvrige elever på skolen.

Christian Den Fjerdes Laugs Humørlegat

Christian Den Fjerdes Laug uddeler hvert år til juleafslutningen et Humørlegat. Humørlegatet er tænkt som en hilsen til en elev, der med sit gode humør, glade sind og positive indstilling har været med til at inspirere lærere og kammerater, og således får hverdagen til at fungere på en positiv og lidt mere fornøjelig måde.

Carpe Diem prisen

Gives til en elev ved dimissionen eller sidste månedssamling, der har udmærket sig særligt indenfor digtekunst eller billedkunst. Dette legat doneres af skolens “Venneforening”.

Venneforeningens rejselegat

Legatets formål er at yde støtte til dimittender fra Nørresundby Gymnasium og HF som i skoleåret efter deres dimission foretager en udlandsrejse med et uddannelsessigteEfter rejsens afslutning skal legatmodtageren afgive en beretning til Nørresundby Gymnasium og HF’s venner senest den 1. oktober året efter modtagelsen. Ansøgningsfristen er 1. juni.

Lektieværksted

Skolen giver dig mulighed for at modtage lektiehjælp og hjælp til afleveringer i naturvidenskabelige fag på åbne “lektieværksteder”. Lektieværksted fremgår øverst i skemaet i Lectio.

 

Lokaleudlån

Kontoret kan efter nærmere aftale stille lokaler til rådighed på skolen til møder og lignende.

 

Lommeregner

Køb ikke lommeregner eller ordbøger før skolestart.

 

Læse-/staveundervisning

Der er tale om undervisning, der tilsigter at løse de læse- og staveproblemer, som dansklæreren normalt ikke har tid til/mulighed for at tage sig af i den almindelige undervisning, og som på den anden side ikke kræver egentlig specialistviden – denne sidste gruppe henvises fortsat til taleinstituttet.

Skolen finder gennem dansklæreren og skolens læse-/stavevejledere frem til de elever, der måtte have behov for sådan specialundervisning. Støtten på skolen planlægges af vejlederne i samråd med eleven.

Hvis man på forhånd ved, man har handicap på dette område, bør man kontakte skolen ved optag, så vi kan have støtten klar til ved skolestart.

M

MGP  (Elev Melodi Grand Prix)

Er et populært musikalsk indslag, hvor skolens elever deltager med egne kompositioner og optræder for et medlevende og lydhørt publikum.

Til den vindende gruppe/elev er der foruden æren en mindre præmie.

Det fremgår af Lectio, hvornår arrangementet finder sted i dette skoleår.

 

Månedssamlinger

En gang om måneden samles skolen i festsalen. Her er der fællessang, underholdning og diverse fælles informationer.

N

Nyheder

Skolen bringer på hjemmesiden og på Facebook løbende nyheder fra skolens liv.

Hvis man har en brændende varm nyhed eller et arrangement, man gerne vil reklamere for, kan man kontakte Bente V. Steffensen (H3 eller pr mail bst@nghf.dk) eller Kasper Holm (Biblioteket eller pr mail kho@nghf.dk)

O

Opbevaring

Elever, der har behov for opbevaring af musikinstrumenter eller idrætsudstyr, kan få et skab stillet til rådighed. Henvendelse skal ske til kontoret.

 

Ordblind

Se Læse-stavevejledning

 

Ordbøger

Skolen stiller følgende til rådighed:

Elektronisk adgang til ordbøger (Ordbogen.com) til alle sprog inkl. dansk. Dette foregår via login på skolens server hvad enten du er hjemme eller her. Den elektroniske udgave kan også anvendes til eksamen.

Hvis du alligevel vælger at købe bøger, gælder følgende:

Dansk

Retskrivningsordbogen.

Fremmedsprog 

Skolen kan ikke stille krav om, at eleverne skal have bestemte udgaver af ordbøger, men Undervisningsministeriet forudsætter ved opgavernes udformning til eksamen, at eleverne er i besiddelse af nye udgaver.

Skolen anbefaler følgende:

Engelsk:  Gyldendals røde ordbøger, engelsk-dansk og dansk-engelsk

Tysk:      Gyldendals røde ordbøger, tysk-dansk og dansk-tysk.

Fransk:   Gads eller Gyldendals røde ordbøger, fransk-dansk og dansk-fransk.

Italiensk: Gyldendals røde ordbøger, italiensk-dansk og dansk-italiensk.

Spansk:  Munksgaard, dansk-spansk og spansk-dansk.

P

Psykologisk rådgivning

NGHF har et tilbud om psykologisk rådgivning til elever og ansatte.
Eleverne kan komme i kontakt med psykologen via skolens studievejledning.
Samtalerne foregår på skolen.

Derudover er der mulighed for at få samtaler med skolens mentor. For mere information henvend dig til din studievejleder.

R

Rejsefond

Se “Legater”

Ringetider


1.lektion kl. 8.15-9.25

2. lektion 9.40-10.50

3.lektion 1o.50-12.05

Spisepause 12.05-12.35

4. lektion 12.35-13.45

5.lektion 13.50-15.05

6.lektion 15.10-16.20

 

Rusmidler

Skolen har regler for brug af rusmidler sammen med de øvrige skoler i Aalborg. Se reglerne vedrørende rusmidler her.

 

S

Skolebusser/uddannelseskørsel

Der kører, foruden de ordinære busafgange, mange skolebusser til og fra Nørresundby Gymnasium & HF.

Ruter og tider kan findes på www.nordjyllandstrafikselskab.dk/uddannelseaalborg

Skolekomedie

Skolen tilstræber at afvikle en form for skoleteater/musical hvert år med deltagelse af interesserede elever.

Projekterne har hidtil været lærerstyret det ene år og elevstyret det andet.
Der øves det meste af efteråret og der er som regel præmiere i februar.

Skoleregler for adfærd på skolens område

Ordensreglerne lægger op til almindelig tolerance og til elevernes erfaring af, at de er led i en større helhed, som de nyder godt af, og som de har indflydelse på og medansvar for.
Elevers udøvelse af chikane og mobning mod andre elever strider således mod skolens målsætning og er derfor ikke acceptabelt.

 1. Rusmidler.
  Skolens regler for elevers brug af rusmidler er bekendtgjort i ”Skolens politik vedrørende rusmidler”, der findes på skolens hjemmeside.
 2. Bibliotek og edb-faglokaler.
  Reglerne for brug af biblioteket og edb-lokalerne er bekendtgjort på skolens hjemmeside og ved opslag på biblioteket og i edb-lokalerne.
 3. Lån af lærebøger o.a.
  Udleverede bøger skal straks ved modtagelsen forsynes med navn og klasse. Der må ikke skrives i bøgerne.
  Se detaljer vedrørende bogudlån her.
  Lån af andet: I andre tilfælde hvor eleven benytter/låner skolens ting (f.eks. lån af kemikitler) skal det lånte behandles med omhu og erstattes ved bortkomst og bevidst ødelæggelse.
 4. Cykler og knallerter
  – skal parkeres i cykelkælderen.
 5. Rygning
  – er ikke tilladt på skolens område.
 6. Mad og drikkevarer
  – skal i spisefrikvartererne indtages i kantinen.
  – må ikke nydes i undervisningslokaler med mindre det er en del af en fælles aktivitet i klassen og efter aftale med læreren.
 7. Kantineorden.
  Hver klasse har pligt til oprydning og selvafrydning omkring klassens 2 borde. Af hensyn til rengøringspersonalet skal stole i kantinen altid hænges op efter brug, og for at give plads til afrydning efter spisefrikvartererne skal kantinen forlades 5 minutter, før der ringes til time.
 8. Oprydning i klasselokaler efter undervisning.
  Efter hver lektion skal stolene i klasselokalerne hænges op og lokalet skal i det hele taget efterlades, således at rengøringspersonalet kan komme til at gøre rent.
  Møbelopstillingen i lokalerne må kun ændres efter anvisning fra lærere og pedeller, der er ansvarlige for reetablering af lokalet efter brug i henhold til inventaroversigten.
 9. Brug af grønnegårdene.
  I fyringssæsonen (oktober-april) må vinduer, flugtlemme og døre i lokalerne kun kortvarigt benyttes til udluftning, da det mekaniske varme- og ventilationssystem herved hindres i at fungere.
 10. Ophold ved skolens hovedindgang.
  Trappen og repos’en oven for trappen ved hovedindgangen må ikke benyttes til ophold.
 11. Mobiltelefoner og andet elektronisk modtage- og sendeudstyr, der forstyrrer undervisningen, skal være afbrudt i undervisningslokalerne, hvis læreren ikke inddrager disse i undervisningen.
  Sendeudstyr integreret i pc’en må kun bruges ved prøver og eksamen, hvor det er en del af eksamensformen, og øvrigt udstyr der muliggør kommunikation med omverdenen må ikke medbringes ved prøver og eksamen.
 12. Alle skader, der påføres bygninger og inventar, skal straks meddeles kontoret.
 13. Overtrædelse af skolens Studie- og Ordensregler, herunder bilagene vedr. rusmidler, bibliotek og it-udstyr samt bogudlån, kan medføre erstatningsansvar og efter rektors skøn bortvisning fra undervisningen i kortere eller længere tid, i særlige tilfælde bortvisning fra skolen.

Skolen har en række muligheder for at reagere på overtrædelser. Se mere om skolens sanktionsmuligheder her.

Skolen har en række forventninger til de elever der har valgt at tage deres uddannelse her hos os. Se Skolekontrakt

Skoleårsoversigt/ringetider

Skemaet er et ugeskema som normalt begynder kl. 8.15 og slutter 15.05. I nogle perioder kan man dog opleve anvendelse af 6. lektion mellem 15.10 og 16.20. Dette varsles i god tid.

Dette betyder, at du ikke kan planlægge f.eks. erhvervsarbejde i sjette lektion. Også selvom der fra skoleårets start ikke er lagt undervisning i denne lektion.

Eleverne har pligt til dagligt at tjekke Beskeder i Lectio, samt deres elektroniske skema.

Den normale undervisning foregår i lektioner på 70 minutter.

 Se Ringetider for disse.

Skriftlige opgaver – regler herfor

Ifølge bekendtgørelsen har elever pligt til at møde og aflevere skriftlige opgaver (“Eleverne har mødepligt, dvs. pligt til at følge undervisningen og til rettidigt at aflevere de skriftlige arbejder, der forlanges…”).

I linket nedenfor kan du læse om frister, karaktergivning og aflevering af opgaver.

Skriftlige afleveringer – i praksis

Snyd

Det er ikke tilladt at aflevere andres opgaver eller kopiere materiale uden at angive kilde. Læs om konsekvenserne ved snyd her.

Fejl i registreringen

Du har pligt til at følge med i dit fravær, og mener du, at der er fejl, skal du hurtigst muligt kontakte din lærer for at få sagen afklaret. Hvis det er opklarende spørgsmål, kan du kontakte uddannelsesleder Bente V. Steffensen (BST) i H3 eller pr mail.

 

Studenterhuer og andet udstyr

Skolen støtter afgangsleverne med bestilling og udlevering af studenterhuer m.m.
På elevrådsmøde i begyndelsen af det nye kalenderår vælger elevrådet 3 elever blandt 1.hf og 2.g til et hueudvalg. Både stx og hf skal være repræsenteret i udvalget. I samarbejde med vicerektor bestemmes leverandør og aftales huebestilling etc.

Det bør også nævnes, at man udmærket kan blive student UDEN at købe alt det dyre udstyr, der tilbydes!

Studievalg Nord

Se “Vejledning om videregående uddannelse” på hjemmesidens forside.

Studiekort

Ved skolestart (i 1.g og 1.hf) skal alle elever inden den første skolefest (babyballet) have oprettet sig på www.studiz.dk og hentet app’en til telefonen. App’en fungerer som studiekort og det er også her, man vil få tilbudt billetter til skolens fester.

Studierejser

Skolen tilbyder  klasserne studierejser i 2.g/hf. Nogle studieretninger har også mulighed for at rejse i 1.g (Sprog-klassen) eller i studieretningsfag i 3.g. Studierejserne foregår i henhold til skolens studie- og ordensregler; se konkrete regler for studierejser.

Læs også under  “Ekskursioner”.

Studievejlederne

Til de nye elever i 1.g og 1.hf!

Nye kammerater, nye lærere, nye arbejdsformer og nye rammer. Spændende og dejligt er det meste af det forhåbentlig, men også forvirrende. Måske vil nogle af jer – og ikke mindst de, der kommer direkte fra folkeskolen – savne klasselæreren ind imellem.

Her kommer studievejlederen ind i billedet. Han/hun har til opgave at hjælpe jer med løsning af alle problemer med tilknytning til jeres skolegang. Arbejdet i klassen og hjemme foregår måske ikke helt på samme måde i gymnasiet og på hf, som I er vant til. Man skal vænne sig til de nye arbejdsformer, og der er en masse nye regler og ordninger, som man skal kende til.

Derefter bliver alle 1. klasseelever indbudt til en personlig samtale på studievejlederkontoret. Ved denne samtale kan man drøfte, om der er særlige problemer ved overgangen til den nye skoleform, og man kan tale om alle de emner, som du ellers måtte finde vigtige.

Det er studievejlederens opgave at medvirke til, at den enkelte elev får det bedst mulige resultat ud af sin skolegang. Du kan selv opsøge din studievejleder, hvis du har behov for det, enten i den faste træffetid eller efter aftale. Hvis du forsømmer meget, skal du henvende dig til din studievejleder. Studievejlederen vil selv tage initiativet, hvis det ser ud som om, der er problemer.

Studievejlederne orienterer også om valgfagsmulighederne på hf og valgfagene i gymnasiet, SU og meget mere. Gennem hele din gymnasie-/hf-tid vil vi være rede til at svare på spørgsmål og hjælpe med at løse eventuelle problemer.

Studievejledere:

Marie Juul Bjerre (MBJ), lokale H1

Susanne Grøn (SGR),  lokale H1

Erik Skak Jensen (ESK),  lokale H2

Rikke Gadensgaard (RGA),  lokale H2

V

Vejledning om videregående uddannelse og erhverv

Studievalg Danmark er et vejledningscenter under Undervisningsministeriet.

De har ansat vejledere, der har en bred viden om mulighederne for videregående uddannelse og erhverv i hele Danmark. Vores vejleder fra Studievalg Danmark, hedder Vita Schou. Hun har træffetid 1-2 gange om måneden. Du melder dig til elektronisk; se skolens hjemmeside under Studievejledning.

Desuden vil Studievalg Nord stå for forskellige arrangementer på skolen om uddannelser og optagelse på videregående uddannelser.

Meget vejledning og mange oplysninger af betydning for studerende er i dag at finde på internettet på forskellige hjemmesider. Der kommer ikke mere tykke bøger og hæfter om valgfag, uddannelsesbeskrivelser, uddannelsestilmeldingsskemaer mv..

Har du brug for yderligere informationer om videregående uddannelser, skal du søge på www.ug.dk.

Ø

Økonomisk støtte/ SU

Som elev i gymnasiet eller på hf kan du søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU). Se reglerne på www.su.dk

Du søger SU i minSU på www.su.dk.

Du skal have NemID for at kunne logge på (se mere herom i minSU).

En af betingelserne for at få SU er, at du skal være fyldt 18 år.

Du kan søge om SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i januar, februar eller marts, kan du få SU fra den 1. april.

Du kan få nærmere oplysninger om reglerne for støtte samt vejledning om økonomiske problemer i øvrigt hos din studievejleder.

Man er SU-berettiget, når man er studieaktiv. Manglende studie-aktivitet kan medføre bortfald af SU. Hvis eleven har et, efter rektors skøn, urimeligt højt fravær, kan rektor framelde elevens SU, indtil et acceptabelt aktivitetsniveau er nået.
Læs mere om SU og hvordan du søger.

Å

Årsprøver

Der afvikles skriftlige og mundtlige årsprøver i forlængelse af og som et naturligt led i evalueringen af undervisningen.

På grundlag af de opnåede standpunktskarakterer og prøveresultater ved skoleårets afslutning beslutter skolen om, hvorvidt den enkelte elev vil have tilstrækkeligt udbytte af at fortsætte i næste klasse. Rektor afgør, på baggrund heraf, om eleven kan fortsætte på næste klassetrin eller skal afbryde sin uddannelse på Nørresundby Gymnasium & HF.