Træffetider for studievejledning og GSK sommerferien.

Studie- og ordensregler

Gælder for årgangene 2015 og 2016

Nørresundby Gymnasium & HF's Studie- og Ordensregler bygger på Undervisningsministeriets regler, traditionen for hvordan man skal opføre sig på en gymnasieskole, og skolens vision, mål strategi og værdier.

Fra skolens vision, mål og strategi kan specielt fremhæves:

Vore elever skal
•    udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer, så de kan handle selvstændigt ud fra en klar forståelse af sig selv og deres omgivelser, fra det nære til det globale,

•    opnå en klar bevidsthed om læreprocesser og ansvar for selv at erhverve sig viden.

•    i højere grad tage medansvar for undervisningen.

Både elever og medarbejdere skal opleve skolen som et godt sted at arbejde.

Skolens værdier er: Faglighed og fællesskab i klare rammer

Med klare værdier, gode traditioner og mod på fremtiden arbejder vi for en rummelig skole, hvor alle i fællesskab bidrager til et:

•    Fagligt miljø, hvor vi dygtiggør os.

•    Anerkendende miljø, hvor vi respekterer hinanden.

•    Inspirerende miljø, hvor vi udvikler os.

Studie- og ordensreglerne skal hjælpe skolens elever med at nå målene med skolegangen, og de skal føre værdierne ud i livet.

Derfor indgår mål og værdier også i vurderingen af elevers opførsel.

1.    Indledning

Eleverne skal erfare at de er en del af en større helhed som de nyder godt af, og som de har medansvar for. Derfor skal eleverne tage hensyn til fællesskabet, optræde anerkendende og vise respekt for andre så de bidrager til at der på skolen bliver et klima og fagligt miljø der inspirerer alle.

2.    Chikane og mobning

Chikane og mobning strider således mod skolens mål og værdier og er derfor uacceptabelt.

Normalt gælder ordensreglerne kun for elevers adfærd på skolen, men i tilfælde hvor en elevs adfærd uden for skolen, f.eks. chikane eller mobning, påvirker andre på skolen således at skolens mål dårligere nås, eller dens værdier ikke er respekteret, kan rektor også her anvende sanktionerne i Studie- og Ordensreglernes sidste afsnit.

3.    Henstillinger fra personale

Elever skal følge de henstillinger og anvisninger som skolens personale giver dem. Hvis der opstår strid om en henstilling eller anvisning, skal eleven opsøge rektor.

4. Mødepligt

  • Der er mødepligt til undervisning og de andre aktiviteter, skolen beder eleverne deltage i.
  • Elever skal aflevere skriftlige afleveringer o.l. til tiden. Opgaverne skal være lavet af dem, der afleverer dem, og man må ikke gengive andres arbejde uden klar markering af det og en kildeangivelse.
  • Hvis en elev pga. af sygdom eller et handicap ikke kan deltage i bestemte dele af undervisningen, kan rektor fritage eleven.
  • Hvis en elev ikke kommer til undervisning og de andre aktiviteter, skal eleven seneste dagen efter skrive årsagen til fraværet ind i fraværssystemet. Hvis en elev ikke kan komme til en eksamen eller en årsprøve, skal eleven straks ringe til skolen og melde sig syg.
  • Hvis skolen vurderer, at en elev har for meget fravær eller ikke afleverer sine opgaver, vil skolen normalt både støtte med gennemførselsvejledning og stille krav, så eleven igen kan opfylde møde- og afleveringspligten; kravene kan være at man melder sig om morgen, at man skal lave afleveringer på skolen, og at man ikke får SU, før man igen passer sin skolegang.
  • Hvis en elev på stx har meget fravær, kan skolen ikke stå inde for elevens årskarakterer, og derfor vil skolen lade eleven gå til eksamen i alle eksamensfag. Skolen kan give eleven en advarsel herom først.
  • Hvis skolen vurderer at en elevs fravær er meget stort, eller bemærker det hele tiden vokser, kan skolen stoppe elevens skolegang. Selvom eleven er fyldt 18, vil rektor normalt orientere elevens forældre om denne beslutning, men eleven kan bede rektor om at lade være.
  • Fravær på grund af sygdom er ikke i sig selv en gyldig grund til stort fravær. Ligesom man mister sit arbejde, hvis man er for syg til at passe et job, kan man altså også være for syg til at gå i gymnasiet og hf.

Skolen har beskrevet sin støtte-gennemførselsvejledning her [link, denne tekst skal skrives]

Læs proceduren for behandling af fravær og proceduren for behandlingen af snyd.

5.    Elever må i undervisningen kun bruge mobiltelefoner, it-udstyr m.m. til læringsformål og efter lærerens anvisninger.

6.    Udleverede bogklassesæt og andet udstyr skal behandles med omtanke så det så vidt muligt bevarer sin værdi. Se detaljer her.

7.    Alle skader, der påføres bygninger og inventar, skal straks meddeles kontoret.

Skolen har i særlige skoleregler behandlet elevers
Brug af rusmidler,
Brug af biblioteket
Adfærd på skolens område
Adfærd på studierejse og ekskursioner
Adfærd ved fester.

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder skolereglerne, kan medføre erstatningsansvar og efter rektors skøn sanktioner i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser.
Festkarantæner kan idømmes uden forudgående advarsel, men inden de øvrige sanktioner iværksættes, vil eleven ellers normalt først få en advarsel, og hvis eleven senere skal have en sanktion, vil eleven få lejlighed til at udtale sig; dog kan rektor i særlige tilfælde iværksætte en sanktion med øjeblikkelig virkning.
Sanktionerne er:
•   • Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter, herunder fester og studierejser.

• Midlertidig udelukkelse fra undervisningen, der registreres som fravær.

• Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på elevens klassetrin med samtidigt bortfald af årskarakterer.

• Fortabelse af retten til SU.

• Fortabelse af retten til at blive indstillet til eksamen i et eller flere af elevens klassetrins fag.

• Bortvisning.

*