Information til nye elever

Rejselegat

Venneforeningens rejselegat

Venneforeningen har i 2007 oprettet et rejselegat, der uddeles ved dimissionen til en eller flere dimittender.

Læs fundatsen herunder.

Som ansøger skal du specielt være opmærksom på følgende vigtige punkter:

 • Ansøgningsfristen er 1. juni.
 • Rejseformålets studieværdi og ansøgerens seriøsitet som elev
 • Efter rejsens afslutning skal legatmodtageren afgive en beretning til Nørresundby Gymnasium og HF’s venner senest den 1. oktober året efter modtagelsen.

Fundats for Nørresundby Gymnasium og HF’s Venners Rejselegat af 1. januar 2007

 • § 1 Legatets navn er ” Nørresundby Gymnasium og HF’s Venners Rejselegat”.
 • § 2. Legatets hjemsted er Nørresundby. Legatets postadresse er Nørresundby Gymnasium og HF, Studievej 14, 9400 Nørresundby.
 • § 3. Legatets formål er at yde støtte til dimittender fra Nørresundby Gymnasium og HF som i skoleåret efter deres dimission foretager en udlandsrejse med et uddannelsessigte.
 • § 4. Venneforeningens bestyrelse fastsætter hvert år antallet af legatportioner samt størrelsen heraf. Legatbestyrelsen indkalder ansøgninger fra årets kommende dimittender med en ansøgningsfrist til den 1. juni. Herefter udpeger de modtagere(n). Ved udpegningen gælder som kriterier: rejseformålets studieværdi og ansøgerens seriøsitet som elev. Spørgsmål om adgang til at oppebære legatportioner kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af legatbestyrelsen. Legatportioner tilkommer legatmodtageren som særeje og kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditorforfølgning. Hvis rejsen ikke gennemføres, kan bestyrelsen kræve, at hele legatet tilbagebetales, og hvis rejsens uddannelsesdel afkortes, kan legatet evt. kræves tilbagebetalt forholdsvist. Efter rejsens afslutning skal legatmodtageren afgive en beretning til Nørresundby Gymnasium og HF’s venner senest den 1. oktober året efter modtagelsen.
 • § 5. Legatkapitalen består af de midler som Nørresundby Gymnasium og HF’s Venner afsætter samt gaver fra andre og renter fra denne kapital. Kapitalen forefindes som bankindestående og sikre værdipapirer.
 • § 6. Legatbestyrelsen, som hvert år udpeges af Venneforeningens bestyrelse, består af tre bestyrelsesmedlemmer. Mindst et af medlemmerne skal være en lærer på skolen eller rektor. Legatbestyrelsens børn og søskende kan ikke komme i betragtning. Legatbestyrelsen fører en protokol, hvoraf legatets økonomiske situation, antal ansøgere og modtagere af legatet fremgår. Protokollen opbevares af rektor.
 • § 8. Over legatets formue, dets indtægter og udgifter skal legatbestyrelsen hvert år aflægge regnskab ved at legatprotokollen fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 • § 9. Nærværende fundats kan kun ændres, såfremt 4/5 af Venneforeningens bestyrelsen er enige heri.