Information til nye elever

Skriftlig eksamen

Der står følgende i læreplanen for samfundsfag A:

Prøvens varighed er seks timer. Ved prøvens start udleveres alene opgaveformuleringer. Hvis skolens leder har bestemt, at eksaminandernes forberedende arbejde på grundlag af opgaveformuleringerne kan foregå i grupper, vælger eksaminanderne, om de vil forberede sig i gruppe på maksimalt tre eksaminander eller individuelt. Efter 40 minutter udleveres bilagsmaterialet. De resterende fem timer og 20 minutter anvendes til at udforme en individuel besvarelse ved anvendelse af samfundsfaglig viden, begreber, teorier og metoder.

 

Opgavesættet til den skriftlige prøve består af en fællesdel og af valgfrie opgaver. Fællesdelen består typisk af to mindre spørgsmål, hvor besvarelsen tilsammen højst må fylde 700 ord. Der er typisk tre valgfrie opgaver med hver to spørgsmål. I forberedelsestiden med mulighed for gruppearbejde arbejder eleverne med at afdække og repetere de færdigheder, der kræves i opgaverne, og de dele af kernestoffet, der skal anvendes. I forlængelse heraf kan de overveje, hvilken delopgave de har de bedste forudsætninger for at besvare. Ved prøvens start udleveres alene opgaveformuleringerne. Efter 40 minutter udleveres bilagsmaterialet.

 

Prøven er altså todelt, men der afleveres kun ét produkt og reglerne er de samme for alle seks timer, hvad angår internetadgang og hjælpemidler i øvrigt. Der er IKKE internetadgang og alle hjælpemidler skal på forhånd være downloadet til pc’en eller medbringes fysisk. Husk høretelefoner, da der ofte vil være videoklip som skal afspilles.

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på:

  • evne til at kunne analysere og formidle på fagets taksonomiske niveauer
  • evne til at kunne dokumentere faglige sammenhænge ved hjælp af foreliggende og supplerende materiale, herunder anvendelse af viden om metoder til kritisk at vurdere forskelligartet materiale
  • anvendelse af relevante begreber og teorier til forklaring af faglige sammenhænge og udviklingstendenser
  • evne til at sammenligne og karakterisere forskellige synspunkter og argumentationer
  • diskussion af en faglig problemstilling med brug af relevante begreber, teorier, eksempler og faglig viden
  • færdigheder i at bearbejde et talmateriale, herunder tolke statistiske mål, udføre egne beregninger og udarbejde egne diagrammer, og dermed påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser
  • logisk sammenhængende faglig argumentation og konklusion i et præcist og nuanceret sprog.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.