Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Undervisningsmiljøvurdering

øde i UMU 5. december

Referat.
1. Lidt mere i detaljer om UMU (se bilag)

Niels gennemgik i hovedtræk forretningsorden for UMU. Herunder at der som udgangspunkt afvikles to møder om året. I efteråret er der fokus på det fysiske undervisningsmiljø og der tages udgangspunkt i undersøgelser af dette samt UMU-elevernes input. Om efteråret behandles elevtrivselsundersøgelsen (ETU).
I begge tilfælde kan/skal der udarbejdes en handlingsplan

2. Se på undersøgelsen af det fysiske undervisningsmiljø (se bilag) og eventuelle handlingspunkter
UMU gennemgik undersøgelse tabel for tabel og havde følgende kommentarer og forslag til opfølgning.
Det bør forbydes at man må medbringe mad i området i bunden af kantinen. Det er ulækkert og det virker som at en gruppe af elever så at sige får monopol på at være der. Det bør der laves om på.
UMU foreslår at den klasse der har kantinetjansen, altid spiser der i den uge. Det er både et signal til klassen med tjansen og der kan ikke sidde andre elever som ser en sport i at svine mest muligt eller som bare er ligeglade. Niels tager den med i ledelsen.
Niels foreslog at UMU står for at finde et godt navn til området, som lærerne kalder HF-garderoben. Det vil de gerne. Niels tager det med i ledelsen og melder tilbage.
Der arbejdes med varmen i hallen. Det er bekosteligt at gøre noget ved det, men der er en konkret plan som Søren Borup regner med snart kan gennemføres (store radiatorer).
UMU spurgte til bænke etc. Udenfor skolen – ovre mod sportspladsen f.eks. Søren er imod at stille dem op. Det bliver nemt et tilholdssted for udenforstående efter skoletid. I stedet bør man gøre en indsats for at eleverne benytter f.eks. kunstgården osv. Søren Borup taler med Søren Hindsholm om dette.
Toiletterne lugter rigtig meget. Dette er et problem. Ofte er der tale om et adfærdsproblem, hvor nogle elever er ligeglade med at de har lånt noget som de bør aflevere tilbage i samme stand som de modtog det. Kunne det overvejes at lave om på at toiletterne er unisex? Pigerne i UMU har en helt klar og entydig fornemmelse af det er drenge som sviner allermest. Dette tager Søren med videre.

Fysisk undervisningsmiljø