Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Whistleblower-procedure

Whistleblower-procedure

Nørresundby Gymnasium & Hf

 1. december 2021

Indledning

Dette er NGHFs procedure for hvordan tidligere og nuværende medarbejdere giver indberetning til skolens whistleblowerenhed. Proceduren er gjort offentlig tilgængelig på vores hjemmeside.

Whistleblowerordningen skal blandt andet forbedre mulighederne for at tidligere og nuværende medarbejdere kan pege på og udtale sig om kritiske forhold uden de behøver at frygte for negative konsekvenser.

 

Rettigheder

Whistleblowerens rettigheder

NGHF sikrer at din identitet og de oplysninger du indberetter, behandles med for­trolighed. Whistleblowerenheden er underlagt en meget streng tavshedspligt.

Hvis du indberetter til whistleblowerordningen, er du beskyttet mod negative konsekvenser i forbindelse med en indberetning afgivet i god tro. En indberetning er afgivet i god tro når du havde rimelig grund til at antage at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne var omfattet af whistleblowerordningen.

Hvis du indgiver en indberetning i ond tro, kan det få negative konsekvenser for dig, og i særlige tilfælde kan der være grundlag for politianmeldelse.

Hvis du som ansat oplever at blive mødt med ansættelsesretlige konsekvenser fordi du har benyttet whistleblowerordningen, vil vi opfordre dig til at henvende dig til whistleblowerenheden, din tillidsrepræsentant eller faglige organisation.

Indberettedes rettigheder

NGHF sikrer at identiteten på den eller de personer som er berørte af din indbe­retning, beskyttes i forbindelse med whistleblowerenhedens sagsbehandling, og at person (erne) har adgang til et effektivt forsvar, herunder ved at registrere indberet­ningen.

 

Hvad kan indberettes?

NGHFs whistleblowerordning giver mulighed for at man fortroligt kan indsende op­lysninger om alvorlige lovovertrædelser, øvrige alvorlige forhold med videre til en uvildig whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere.

Indberetninger skal indgives i god tro og kan for eksempel vedrøre:

 • strafbare forhold, for eksempel overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse med videre,
 • grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, for eksempel lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlig­hedsloven med videre,
 • grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, for eksem­pel undersøgelsesprincippet, krav om saglighed og proportionalitet med videre,
 • grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, for ek­sempel. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse med videre,
 • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, for eksempel grov chikane, også af seksuel karakter, og
 • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Ordningen omfatter som udgangspunkt ikke indberetninger vedrørende øvrige for­hold, for eksempel:

 • HR-forhold,
 • oplysninger om mindre væsentlige overtrædelser af interne retningslinjer, for eksempel om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler med videre, og
 • oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdsplad­sen, for eksempel om samarbejdsvanskeligheder, mindre uoverensstemmelser og manglende tillid mellem medarbejdere og ledere.

Der må ikke bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger gennem whi­stleblowerordningen. Indberetninger indgivet via whistleblowerordningen i ond tro kan medføre en politianmeldelse, ligesom det kan medføre negative ansættelsesretlige reaktioner.

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige eksisterende mulig­heder. Du har altid mulighed for at gå til rektor, nærmeste leder, arbejdsmiljø­repræsentanter eller tillidsrepræsentanten hvis du oplever strafbare eller andre kri­tiske alvorlige forhold på NGHF.

Det kan derfor være en god ide først at prøve følgende hvis du har en bekymring eller oplever kritiske forhold på skolen:

 • Har du talt med din nærmeste leder om din bekymring?
 • Har du talt med rektor?
 • Har du talt med arbejdsmiljørepræsentanten?
 • Har du talt med tillidsrepræsentanten?

 

Hvordan foretager du en indberetning?

Du kan indsende en indberetning ved at skrive den ned og give den til et medar­bejdervalgt medlem af arbejdsmiljøorganisationen; disse personer der er nævnt på skolens hjemmeside. Hvis du er tidligere medarbejder, kan du sende et brev uden afsender og skrive ‘til whistleblower-organisationen’ på kuverten, eller du kan selv lægge et brev i skoles postkasse. Du har også mulighed for først at tale med dem hvis du er i tvivl om noget eller ønsker et godt råd.

NGHF opfordrer dig til at benytte skolens interne ordning, men skal samtidig gøre dig opmærksom på, at du også har mulighed for at foretage din indberetning til Datatilsynets eksterne og uafhængige whistleblowerordning, se Datatilsynets hjem­meside.

NGHF skal yderligere gøre dig opmærksom på at din brug af ordningen ikke begrænser din ytringsfrihed som offentligt ansat.

 

Hvordan behandles og registreres din indberetning?

Når enheden har modtaget din indberetning, vurderer den først om der er grundlag for en egentlig behandling af sagen, det vil sige om din indberetning falder inden for ordningen eller ej. Du vil blive orienteret om sagens behandling og eventuelt udfaldet heraf. Orienteringen kan dog i visse tilfælde være begrænset af reglerne om tavshedspligt med videre.

Enheden vil holde dig løbende orienteret om behandlingen af din indberetning. Hvis der er behov for flere oplysninger fra dig, vil du blive kontaktet af enheden.

Falder din indberetning uden for ordningens anvendelsesområde, vil den blive afvist. Whistleblowerenheden vil i givet fald vejlede dig om hvem du så kan henvende dig til.

Whistleblowerenheden refererer til rektor, der træffer beslutning om det videre forløb. Hvis en indberetning omhandler rektor, overgives indberetningen til besty­relsesformanden.

Er der grundlag for videre undersøgelser og vurdering af eventuelle disciplinære sanktioner eller endog politianmeldelse, orienteres rektor endvidere med henblik på håndtering af sagen.

Både whistlebloweren og den indberettede vil som udgangspunkt modtage en orientering/underretning, når sagen er afsluttet.

Har du spørgsmål til NGHF om whistleblowerordningen, kan de rettes til de medarbejdervalgte medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.