Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver

I den daglige undervisning spiller skriftlig bioteknologi en rolle, når du skal formidle resultatet af øvelser og når du skal formulere dig skriftligt om bioteknologiske emner – f.eks. i forbindelse med oplæg eller når du besvarer skriftlige opgaver. Til eksamen vil du få brug for at have trænet begge dele.

Når du formidler resultatet af en øvelse, vil du enten skrive en journal eller en rapport. En journal er en samling velordnede og gennemarbejdede noter. Den omfatter fx. måleresultater eller noget man så i et mikroskop. En rapport vil normalt skulle indeholde:

 1. Et sidehoved
 2. Formål/problemformulering – evt. hypotese
 3. Teori – en kort teoretisk baggrund for forsøget.
 4. Materialer – herunder overvejelser om sikkerhed, hvis det er relevant for øvelsen
 5. Fremgangsmåde – princippet for forsøget.
 6. Resultater gerne præsenteret i et skema
 7. Resultatbehandling
 8. Diskussion/svar på spørgsmål
 9. Fejlkilder
 10. Konklusion
 11. perspektivering

Din lærer kan i opgaveformuleringen have stillet særlige krav.

 

Skriftligt arbejde

Der står følgende i læreplanen for STX bioteknologi A:

Skriftlighed i bioteknologi A omfatter arbejde med fagets forskellige skriftlige genrer med sigte på læreproces og faglig formidling. Det skriftlige arbejde omfatter blandt andet følgende:
̶ journaler og rapporter over eksperimentelt arbejde
̶ forskellige opgavetyper, blandt andet med henblik på træning af faglige elementer og samspil med andre fag
̶ besvarelse af opgaver, der tydeliggør kravene ved den skriftlig prøve
̶ andre produkter som f.eks. præsentationer og video.

 

Det skriftlige arbejde i bioteknologi A skal give eleverne mulighed for at fordybe sig i bioteknologiske problemstillinger og styrke tilegnelsen af fagets viden, tankegang og arbejdsmetoder. Det skriftlige arbejde tilrettelægges, så der er progression i fagets skriftlighed og sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag som bidrag til udviklingen af den enkelte elevs skriftlige kompetencer.

 

I ”Lærerens hæfte til digitale skriftlige opgaver i bioteknologi S stx” står der:

Hvad er et digitalt opgavesæt?

Et digitalt opgavesæt er opbygget som en webside. Filerne, som tilsammen udgør webstedet med et opgavesæt, bliver hentet af eleverne via Netprøver.dk. Det er vigtigt at orientere sig i hvilke browsere, som kan benyttes, og på hvilke platforme, da man ellers ikke kan være sikker på, at opgavesættets websider fungerer efter hensigten.

 

De digitale prøver er uden netadgang, hvilket begrænser de digitale elementer, som kan anvendes.

 • Videoer

o Videoer kan vise en metode eller elementer fra et eksperimentelt arbejde.

 • Større datafiler

o Større datamængder kan inddrages ved analyser, f.eks. af eksperimentelle data.

o Data leveres som Excel-filer oprettet med dansk decimalkomma.1

 • Filer til kemiske tegneprogrammer

o Filer med kemiske strukturformler eller reaktionsskemaer kan gives, så eleverne kan bearbejde disse materialer direkte i et kemisk tegneprogram.

o De anvendte programmer er ChemSketch 2018 og MarvinSketch 19.xx2.

 • Filer, der kan læses af aligmentprogrammer

o Tekstfiler med ikke-ordnede DNA-, RNA- eller aminosyresekvenser kan gives, som eleverne kan arrangere og analysere i et alignmentprogram.

o Programmer der kan anvendes, skal kunne læse filer i fasta-formatet, og skal kunne anvende algoritmen ’Clustal2’ til at lave alignments. Anbefalede programmer er ClustalX

2.1 og UGENE 1.31.1.

 • Andre it-redskaber

o Databehandlings-, tekstbehandlings- og tegneprogrammer anvendes på en måde, der svarer til elevernes daglige arbejdsform.

Den digitale skriftlige prøve er af 5 timers varighed, og udlevering af prøvesæt og aflevering af prøvebesvarelse foregår via Netprøver.dk. Et prøvesæt består af fire opgaver, som hver indeholder 4-5 delspørgsmål. Af de fire opgaver er opgave 1 og 2 obligatoriske, mens kun en af opgaverne 3 og 4 skal besvares.

 

Ofte forekommende faglige områder og opgavetyper

Ved de skriftlige prøver kan der stilles opgaver i hele kernestoffet og problemstillinger i tilknytning hertil. Der er dog nogle faglige områder og typer af opgaver, der ofte optræder, som vist i eksemplerne nedenfor. Vær opmærksom på at listen ikke er udtømmende.

Eksempler på ofte forekommende faglige områder og opgavetyper:
– Angivelse af reaktionstype
– Angivelse af enzymtype
– Angivelse af funktionelle grupper og stofklasser
– Angivelse af oxidationstal
– Angivelse af isomeritype
– Mængdeberegning
– pH-beregninger og anvendelse af bjerrumdiagram
– Opskrivning og analyse af ligevægtsudtryk
– Redegørelse for intermolekylære bindinger
– Redegørelse for immunologiske metoder
– Redegørelse for påvirkninger af hormonelle og neurologiske systemer
– Eftervisning af Michaelis-Menten kinetik og bestemmelse af KM og vmax
– Eftervisning af Lambert Beers lov og anvendelse af regression til bestemmelse af koncentration
– Konstruktion og anvendelse af alignments
– Analyse af proteinstruktur
– Analyse af vækstkurver
– Analyse af stamtræer
– Forklaring af DNA-teknikker
– Diskussion af vækstfaktorer
– Diskussion af arters samspil og deres omgivende miljø
– Diskussion af forsøgsdesign og fejlkilder
– Diskussion og vurdering af bioteknologiske metoders anvendelighed

 

Typeord i skriftlige bioteknologiopgaver

Anvendelsen af typeord i delopgaverne kan ofte give en anvisning på, hvad der forventes i besvarelsen, for at den vurderes som fyldestgørende. Listen er ikke endegyldig, men vil løbende blive revideret, både med hensyn til typeord og hvordan deres anvendelse beskrives.
Ved udarbejdelsen af opgavesæt er opgavestillerne ikke bundet af kun at anvende typeord fra listen, men det tilstræbes at typeordene benyttes, hvis det er muligt.
Det kan være en fordel for eleverne at stifte bekendtskab med typeordene i løbet af undervisningen, f.eks. kan man give listen til eleverne. Det er vigtigt, at typeordenes anvendelse i en konkret opgave altid skal læses i den sammenhæng, de indgår i.

 

Afbild

Der skal udarbejdes en graf, som tydeligt besvarer det, der spørges efter.
Ved grafer er der krav om aksetitler med størrelser (eventuelt angivet med symbol) og med enhed. Grafen kan ikke stå alene. Der skal gives en kortere, men præcis omtale af, hvad grafen viser. Ved regression forventes såvel synlige datapunkter som regressionslinje i afbildningen. Synlige datapunkter er undtaget ved så store datamængder, at det ikke er muligt at se disse. Eventuel funktionsudtryk angives med enhed og korrekt antal betydende cifre.

 

Analysér

En grundig og systematisk behandling af data, figurer, spektre og/eller oplysninger i opgaven. Analysen tager udgangspunkt i en beskrivelse, men skal også indeholde en forklaring på årsagssammenhænge. Analysen afsluttes med en opsummering.

 

Afstem

Omfanget af en medfølgende tekst, som beskriver fremgangsmåden ved afstemningen, vil afhænge af reaktionstypen. Ved helt simple afstemninger, hvor der kun afstemmes med koefficienter, kan en medfølgende tekst undlades.

 

Angiv

Et kort præcist svar med brug af relevant fagsprog. Hvis der er krav om en begrundelse, vil der blive bedt om dette eksplicit.

 

Argumentér

På baggrund af givne informationer skal der fremføres en faglig begrundelse for en beskrevet problemstilling eller en iagttagelse i forbindelse med et eksperiment. Der kan være tale om at inddrage bioteknologisk baggrundsviden fra forskellige dele af bioteknologien og at benytte såvel kvalitative som kvantitative forhold i argumentationen. Besvarelsen skal uddybes, således at de faglige overvejelser bag svaret tydeligt fremgår.

 

Beregn

Besvarelsen skal indeholde et beregnet resultat. Beregningerne skal ledsages af forklarende tekst, delresultater, enheder, reaktionsskemaer, figurer og formler i et sådant omfang, at tankegangen er klar.
Der skal afsluttes med en tekst, der kort omtaler, hvad der er beregnet og hvilket resultat, som blev opnået.
Der vil blive lagt vægt på, om både enheder og talstørrelser er fornuftigt angivet, f.eks. i form af antal betydende cifre.

 

Beskriv

Der skal gives en uddybende beskrivelse af det, der bedes om, ud fra materialet i opgaveteksten. Materialet kan f.eks. være en figur, oplysninger i opgaven eller en film. Beskrivelsen skal inddrage relevant teori og fagbegreber, samt f.eks. de konkrete resultater og oplysninger, der er i opgaven.
Lærerens hæfte Digitale skriftlige opgavesæt til Bioteknologi A Stx 2019

 

Bestem

Besvarelsen kan typisk indeholde en kombination af aflæsning på en graf eller et spektrum kombineret med beregning eller analyse. Der skal afsluttes med en afrundende tekst, der kort omtaler, hvad der er bestemt.
Der vil blive lagt vægt på, om både enheder og talstørrelser er fornuftigt angivet, f.eks. i form af antal betydende cifre.

 

Diskuter

I svaret forholder man sig til en problemstilling ved at anvende faglig viden. Det kan f.eks. være ved at fremdrage fordele og ulemper. Inddrag forskellige betragtninger f.eks. bioteknologiske, miljømæssige eller medicinske. Afslut med en konklusion, hvis det er muligt.

 

Foreslå/ Giv forslag til

Et eller få udvalgte forslag er normalt tilstrækkelige. Forslag skal fagligt begrundes i en kort tekst.

 

Forklar

Besvarelsen skal bygge på bioteknologisk viden og forståelse. Anvend relevant teori og fagbegreber på de konkrete resultater, figurer eller oplysninger i opgaven.

 

Færdiggør

Der præsenteres et ufuldstændigt materiale, som skal afsluttes ved brug af bioteknologiske begreber og lignende. Ved besvarelsen forventes angivet de manglende kemiske forbindelser med strukturformler. Der skal ikke kun benyttes molekyleformler, bortset fra ved meget simple forbindelser.

 

Konstruer

Kan bruges i sammenhæng med alignments.

 

Opskriv

En kortfattet opskrivning af f.eks. et kemisk begreb, kemisk struktur eller reaktionsskema, som ikke behøver at blive ledsaget af en uddybende tekst.

 

Opstil

På baggrund af iagttagelser og/eller tekst anføres en bioteknologisk fagligt begrundet hypotese.

 

Redegør/Gør rede for

En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en bioteknologisk problemstilling fra forskellige dele af bioteknologien.

 

Vis

En påstand fremsættes. Der skal fremlægges passende bioteknologisk dokumentation, som viser, at påstanden er korrekt. Dokumentationen kan f.eks. inddrage beregninger, fremstilling af grafer, regression og tegning af strukturer, men det er væsentligt, at dokumentationen knyttes sammen af en tekst, som efterviser påstanden.

 

Vurder

På baggrund af bioteknologisk viden og eventuelt en analyse af eksperimentelle resultater foretages en afvejning af forskellige muligheder eller synspunkter i forhold til en bioteknologisk relevant problemstilling.
Der afsluttes med en konklusion.