Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Diskutér

Diskutér

Eksempel 1: Diskutér, hvilke positive og negative konsekvenser det ændrede mediebillede har for individets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet (bilag C2), og du skal anvende sociologiske teorier. (2015 Magt (net): Delopgave C: Medier og socialisering.)

Eksempel 2: Diskutér, hvorvidt Dansk Folkeparti vil opnå øget politisk indflydelse ved at indgå i en regering. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A5, og du skal anvende viden om partiadfærd. (2015 Regeringsmagten. Delopgave A: Regeringsmagten.)

Diskussion = modstilling af faglige argumenter om det, der spørges som. I Eksempel 1 skal du modstille positive og negative konsekvenser for individets identitetsdannelse. I Eksempel 2 skal du modstille faglige argumenter for og imod, at DF vil opnå øget politisk indflydelse ved at indgå i en regering.

Argumenterne i diskussionen skal være faglige = du skal anvende relevante begreber, teorier og konkret viden. I opgaveformuleringen indgår typisk krav om, at der skal anvendes bestemte typer begreber, viden eller teori. I Eksempel 1 skal du fx anvende sociologiske teorier. Ud over den viden, der kræves i spørgsmålet, kan du med fordel desuden anvende anden relevant faglig viden. I Eksempel 1 kan man ud over de sociologiske teorier fx også anvende begreber om medier og socialisering.

Du skal strukturere diskussionen som en modstilling af faglige argumenter med inddragelse af relevante begreber og teorier. Du kan med fordel – så vidt det er muligt – anvende forskellige, modsatrettede teorier. Du skal tage udgangspunkt i et eller flere bilag, dvs. at bilagets synspunkter eller data bruges som afsæt for diskussionen. Du skal redegøre for et eller flere synspunkter i bilaget og modstille disse med andre synspunkter. Bilag kan være tekst, statistik og/eller videoklip.

Eksempler på hvordan modstillede synspunkter, om det der spørges om, kan underbygges med faglige argumenter i form af forskellige teorier, begreber og konkret viden:

– I Eksempel 1 kan et positivt og et negativt synspunkt underbygges med hver sin sociologiske teori. Skriv fx: ”Ud fra Giddens teori om senmodernitet kan man argumentere for at … … (fx ½ sides argumentation). I modsætning hertil kan man ud fra narcissismeteori argumentere for at … … (fx ½ sides argumentation).”
– I Eksempel 2 kan man uddybe argumenter for og imod DF’s regeringsdeltagelse med begreber fra modeller om partiadfærd.

– Ud fra to forskellige, modsatrettede økonomiske teorier kan man argumentere uddybende for og imod en bestemt økonomisk politik.

– Ud fra teorierne idealisme og realisme kan man argumentere uddybende for hver sin udenrigspolitik fx i forhold til en bestemt konflikt.

Der er ofte sammenhæng mellem delopgavens spørgsmål to og tre, og i så fald kan denne sammenhæng udnyttes i diskussionen. Argumenter eller data fra bilag til spørgsmål to kan ofte inddrages i diskussionen.

Afslut med et par sætninger, hvor du sammenfatter de vigtigste synspunkter i diskussionen.
Omfang: Ca. 2-3 sider.