Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Hypoteser

Hypoteser

Du skal ”opstille hypoteser, der kan forklare de udviklingstræk …”. Altså forklarende hypoteser og ikke beskrivende hypoteser. En forklarende hypotese indeholder en begrundelse for en observeret udvikling/mønster i bilagsmaterialet. Den forklarende hypotese udtrykkes bedst i én sætning, hvor udviklingen/mønsteret beskrives (gerne med tal) og begrundelsen herfor angives med ord som fordi, på grund af eller da.

Skriv fx: ”Primære erhvervs andel af beskæftigelsen er faldet fra 28,3 % i 1948 til 2,9 % i 2010, fordi produktiviteten i landbruget er steget mere end i andre erhverv.”

Man skal altså ikke blot udlede, hvad en tabel viser, men opstille hypoteser, der kan forklare det, der kan udledes af tabellen.

 

Du skal udover selve hypotesen udarbejde en faglig begrundelse for hver af hypoteserne. Du skal for hver af de tre hypoteser først skrive den forklarende hypotese og derefter skrive en faglig begrundelse for hypotesen. At begrundelsen skal være faglig betyder, at den skal indeholde faglig viden. Brug altid relevante begreber, og bruge også gerne konkret viden eller teori.

 

Gode råd om arbejdet med hypoteser:

  • Start med en iagttagelse (i tabellen, figuren, teksten).
  • Bliv klar på om du skal finde forklaringer/årsager eller konsekvenser/resultater.
  • Formuler først hypotesen som en overskrift.
  • Skriv derefter den faglige begrundelse med brug af samfundsfaglig viden, begreber og teorier.
  • Lav det antal hypoteser som opgaven kræver.
  • Undgå flere hypoteser med stort set samme indhold.
  • Undgå dine egne fagligt ubegrundede holdninger.