Skolen er igen åben for afgangseleverne. Se skolens forholdsregler og anbefalinger i forbindelse med COVID-19 her.

Statistisk usikkerhed

– Statistisk usikkerhed handler om, hvor sikre vi er på, at resultaterne fra vores stikprøve gælder for hele populationen. Vi bruger altså udregningen af statistisk usikkerhed til at vurdere vores undersøgelses generaliserbarhed. Den statistiske usikkerhed angiver et interval – også kaldet et konfidensinterval – og indenfor dette interval kan vi være 95 % procent sikre på, at resultatet af vores stikprøve er gyldigt for hele populationen. På den måde kender vi altså sandsynligheden for, at vi tager fejl – nemlig 5 %. For at man kan udregne statistisk usikkerhed, så kræver det, at ens stikprøve er tilfældigt udtrukket.

Statistisk usikkerhed bruges ofte, hvis man har lavet en politisk meningsmåling, hvor man undersøger, hvad en stikprøve af danskerne vil stemme og derudfra prøver at afgøre, hvad valgresultatet vil blive. Man kan også bruge statistisk usikkerhed til at undersøge forskelle i en krydstabel. Det kunne f.eks. være en tabel med sammenhængen mellem baggrundsvariable og holdninger eller adfærd. Her ønsker man at undersøge om forskellene i tabellen er store nok til, at vi kan være 95 % sikre på, at der er en forskel i populationen. Sagt med andre ord: Om der er en signifikant forskel på holdninger/adfærden på tværs af baggrundsvariablen.

– statistiske mål, herunder lineær regression og statistisk usikkerhed Statistiske mål indebærer, at eleverne kan beregne og tolke indekstal, procentvis vækst, procentandele og mål for statistisk usikkerhed samt kan udarbejde og tolke lineær regression. Statistiske mål kan desuden omfatte almindelig deskriptiv statistik såsom gennemsnit, spredning, median, deciler og kvartiler. Eleverne lærer at udarbejde et punktdiagram med lineær regression inkl. ligning for tendenslinjen og R2 og at tolke resultaterne heraf, dvs. kunne forklare den faglige sammenhæng mellem de to variable, betydningen af hældningskoefficienten i ligningen for en tendenslinje (y = ax + b) og af forklaringsgraden R2 i sammenhæng med en tolkning af punkternes beliggenhed i diagrammet.