Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Undersøge

Undersøge

Eksempel 1: Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 kan udledes om, hvordan unges politiske holdninger og politiske deltagelse adskiller sig fra resten af befolkningens. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.
Eksempel 2: Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (tabel 1, tabel 2, tabel 3 og tabel 4) kan udledes om den offentlige sektors indtægter og udgifter. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om den universelle velfærdsmodel.

 

I en undersøgelse skal du alene udlede om det, der spørges om i opgaveformuleringen. På den måde bliver besvarelsen fokuseret. Du skal altså ikke referere alt, som kan udledes af de enkelte tabeller/figurer. Men man skal udlede noget fra alle tabeller/figurer om det, der spørges om.

Understøt din bearbejdning af materialet med anvendelse af relevante begreber. I eksempel 1 kan man fx understøtte sine udledninger med begreberne fordelingspolitik og værdipolitik. Ofte vil der som i Eksempel 2 og 3 i spørgsmålet direkte stå, hvilken faglig viden du skal anvende i undersøgelsen.

Man skal undersøge, om der er faglige sammenhænge mellem oplysningerne i de forskellige tabeller/figurer. Oplysninger i én tabel kan være årsag til forhold i en anden tabel. Disse sammenhænge skal påvises, og på den måde kan faglig viden bringes i spil. I eksempel 1 ovenfor kan man bruge begreber om politik, og i eksempel 2 skal man anvende viden om den universelle velfærdsmodel.

Du skal strukturere ud fra spørgsmålets formulering og ikke ud fra bilagenes rækkefølge. Altså ikke automatisk Tabel 1, Tabel 2 osv. Hvis der i opgaveformuleringen er nævnt to forhold, der skal undersøges, kan du med fordel strukturere ud fra disse to forhold. Skriv i så fald to overskrifter for at fremhæve din struktur. I Eksempel 1 skal man ud fra materialet først skrive om a) unges politiske holdninger og dernæst om b) unges politiske adfærd. Hvis nogle af tabellerne/figurerne handler om det samme emne, kan der med fordel struktureres dérudfra, dvs. at disse tabeller/figurer behandles samlet.

Undersøgelsen skal typisk understøttes af relevante beregninger og kan også indeholde krav om et eller flere diagrammer. Se ovenfor under opgavetypen ”Hvad kan der udledes” om, hvilke krav til beregninger og diagram der kan være tale om.

Eksempel 3: Undersøg, hvorvidt påstandene i bilag C1 om mønsterbrydere og behovet for uddan­nelse kan understøttes af materialet i bilag C2.

Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende sociologi­ske begreber.

En undersøgelse kan også bestå i, at man skal undersøge, om nogle påstande i et bilag kan understøttes af bilagsmateriale. Man kan med fordel først skrive, hvilke påstande der nævnes i bilaget, og dernæst påstand for påstand undersøge, om de kan understøttes af bilagsmaterialet. I denne undersøgelse skal der anvendes sociologiske begreber som fx social mobilitet, social arv, habitus, kapitaler eller socialisering.

 

Eksempel 4: Undersøg, hvad der på baggrund af bilag C1 (figur 1, figur 2, figur 3), bilag C2 og videoklippet i bilag C3 kan udledes om unges adfærd på de sociale medier og de sociale mediers betydning for identitetsdannelsen.

Du skal anvende sociologiske begreber, og du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag C1, C2 og C3. (2018 Vejledende opgavesæt 1. Delopgave C: Sociale medier og identitetsdannelse.)

Bilagsmaterialet til en undersøgelse kan som ovenfor nævnt alene indeholde statistisk materiale, men kan også indeholde både kvantitative data (C1) og kvalitative data (C2 og C3). Der kan desuden være krav om en metodisk vurdering af anvendelsen af de konkrete kvantitative og kvalitative data.

Hvis der både er kvantitative og kvalitative data, skal man undersøge, hvad der kan udledes af de enkelte bilag, og om der er sammenhæng imellem dem. Et eller flere interviews kan fx indeholde en mulig forklaring på en tendens eller sammenhæng, som fremgår af en tabel/figur. Kvalitative data med interviews kan være i form af artikler (C2) og/eller videoklip (C3).

Den metodiske vurdering kan fx bestå i at vurdere styrker og svagheder ved at anvende de konkrete kvalitative og kvantitative data til den givne undersøgelse.

Afslut med et par sætninger, hvor du sammenfatter, hvad der kan udledes, om det der spørges om.

Omfang: Ca. 2-3 sider.