Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Referat december 2019

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

 

Tirsdag den 17. december kl. 15:30-18 i A08

 

Mødereferat

 

Tilstede: Anders Thorup, Kim Skindbjerg, Mette Wilgaard, Preben Olund Kirkegaard, Lasse Taagaard Jensen, Søren Hindsholm, Jeppe Olenius Grøn, Nicklas B. L. Aastrup, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

Fraværende: Afbud fra Helle Frederiksen

 

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt. Dog begyndte mødet med punkt 6 med Henning Ventzelsen, da han kun skulle deltage i dette punkt på dagsordenen.

 

 1. Referatet af mødet den 22. oktober 2019 og opfølgning.

Referatet blev godkendt. Resultatlønskontrakter skal udarbejdes for uddannelseslederne. Lønstatistik for ledelsen fremlagt for Anders Thorup og Kim Skindbjerg på deres møde med Søren Hindsholm om fastlæggelsen af resultatløn for skoleåret 2018-2019.

 

 1. Meddelelser

Søren Hindsholm orienterede om ansættelsen af to mentorer for HF3. Deres løn er indtægtsdækket af SPS-midler. Før havde vi to skolelærere fra VUK. Nu har vi kun en pædagog fra dem. Nu har vi vores egne ansatte mentorer. Det har den fordel, at vi ikke skal betale for det såkaldte overhead på 10% til VUK. Desuden skal pædagoger ikke have forberedelsestid, hvilket betyder, at de kan være mere sammen med eleverne i forhold til tidligere i HF3.

 

 1. Orientering om regnskabs- og budgettals aktuelle status med skøn om årets resultat, se venligst bilag 1.

Søren Hindsholm orienterede kort om, at vi ca. lander på det estimerede underskud for 2019 på en lille million. Bestyrelsen tog denne status til efterretning.

 

 1. Beslutning om Budget 2020, se bilagene 1 igen og 2. med både tal og fremstillingen af hovedpunkter og -problemer som fremlagt ved personalemøde på skolen.

Søren Hindsholm gennemgik kort budgettet. Som det ser ud nu, lander vi på et underskud på ca. 1,1 million for 2020. Bestyrelsen besluttede sig for at acceptere dette forslag til budget, da antallet af lærere på sigt falder ift. klassetallet på grund af naturlig afgang. Hvis klassetallet bliver lavere end forventet (8 stx, 2hf og 2 hf3), forventer bestyrelsen, at der sker en regulering og tilpasning til marts måned.

Selvom der skabes dette underskud, foreslog bestyrelsen, at øge bevillingen til undervisningsmidler med op til 250.000 kr. Dette vurderes og besluttes af rektor i løbet af finansåret på baggrund af behovet.

 

 1. Beslutning om eventuel ændring af låne-portefølje, til dette punkt deltager senior rådgiver Henning Ventzelsen fra vores revisor PwC.

Henning Ventzelsen gennemgik fordele og ulemper ved at omlægge skolens lån, således at vi frigør kapital til feriepengeforpligtigelse og renovering af fysikafdelingen og ventilationsanlæg samtidig med, at vi skal betale mindre i rente og mere i afdrag.

Det vil umiddelbart koste skolen mellem 550.000 og 600.000 kr. at omlægge. Til gengæld spares der 300.000 kr. om året i mange år fremover. Det kan endvidere betale sig at samle alle de – store og små – lån, vi har nu til to større lån. Samtidig kan man indfri feriepenge-forpligtigelsen på 5,5 millioner og få penge til at renovere bygningen. Skolens revisor fra PWC anbefaler indfrielsen og UVM barsler med et krav om indfrielse af feriepengeforpligtigelsen, som vi så kan være på forkant med. Det vil være bedre at finansiere indfrielsen med et billigt lån nu frem for at bruge af skolens likviditet. Hvis man har mange penge i fremtiden, kan de altid anvendes til en ekstraordinær indfrielse af lån. Gør man det etapevist – altså låner efter behov efterhånden som de opstår – vil der løbe omkostninger på hver gang. Dette anbefales ikke af PWC. Specielt ikke nu hvor markedet er så gunstigt for låntager.

PWC anbefaler at skolen kontakter Nykredit for tilbud.

Anders Thorup spurgte ind til, hvad vurderingskriterierne vil være for dem? Er skolen kreditværdig? Vi er trods alt ikke staten, men selvejende. Hertil svarede Henning Ventzelsen, at vi er meget kreditværdige. Vi er ikke staten, men næsten! Skolens placering og de demografiske prognoser for området er med til at gøre os til attraktive kunder for realkreditvirksomheder. Lasse Jensen spurgte til ÅOP? Hvad med bidragssatsen, som skal betales hvert år? Lige nu er den på 0,55%, men den kan måske forhandles ned, svarede Henning Ventzelsen.

Opsummerende rundede Henning Ventzelsen sit oplæg af med nøgletallene i låneomlægningen: Ydelsen vil falde samtidig med at der afdrages mere på grund af den lavere rente. Der vil samtidig kunne frigøres 10-12 millioner til at indfri feriepenge-forpligtigelsen på 5,5 million og til renovering af skolen. I 2020 vil låneomlæggelsen til gengæld generere en ekstraordinær omkostning på 3,2 millioner, som vil bidrage til underskuddet i 2020 og tære på egenkapitalen. Omkostningen opstår primært på grund af kurstabet, når man tager de nye lån hjem. Herefter forlod Henning Ventzelsen mødet for at lade bestyrelsen drøfte videre alene.

Anders Thorup vurderede, at det er et godt og fornuftigt forslag, der udviser rettidig omhu, men at det bliver en stor opgave at forklare medarbejderne omkostningen på 3,2 millioner og den tilsvarende udhuling af egenkapitalen alene på grund af omlægningen. Dertil skal lægges det underskud i det ordinære budget, som omtales under punkt 5. Til gengæld vil skolen have en likviditet, som kan rumme feriepenge-forpligtigelsen og renoveringer. Marie Juul Bjerre spurgte, hvorledes medarbejdere og elever vil kunne mærke det? Hertil svarede Søren Hindsholm, at der ikke ville være nogen forskel på, om man omlagde eller ej. På sigt vil der være en positiv effekt på grund af de faldende finansielle omkostninger. Kun hvis vi får færre ansøgere, end vi forudsætter i budgettet for 2020, vil der skulle ske en regulering af medarbejderstaben. Men den er altså uafhængig af låneomlægningen.

Bestyrelsen besluttede sig for låneomlægning. Beløbsrammen er op til 60 millioner. Dette fastlægges endeligt af rektor, bestyrelsens formand og næstformand, som er tegningsberettigede, på et ekstraordinært møde i starten af det nye år. Rektor bemyndiges til at opsige de gamle lån inden den 30. januar. Det vil i første omgang være Nykredit, der kontaktes for lånetilbud. Årsagen er, at PwC vurderer, at Nykredit vil kunne give det bedste tilbud, hvis Nykredit får muligheden alene i første omgang.

 

 

 1. Orientering om Region Nordjyllands planer om at fastsætte kapacitet og fordele ansøgere til foråret.

Søren Hindsholm orienterede om regionens bekymringer for specielt de små gymnasier ude på landet. De laver nok nogle kapacitetsfastsættelser for STX med virkning for det nye skoleår. Dette afventer vi.

Anders Thorup spurgte, om det er muligt at bruge de demografiske data og prognoser til noget? Søren Hindsholm vurderer, at det er svært. Søgemønstrene for elever til ungdomsuddannelser følger ikke dem. Generelt er det svært at gøre noget for f.eks. Fjerritslev Gymnasium og en drastisk sænkelse af kapaciteten på de store Aalborgskoler vil skabe megen ballade og uro.

Bestyrelsen tog derefter orienteringen til efterretning.

 

 1. Orientering om NGHF’s bestræbelser for at sikre søgningen til gymnasiet og hf.

Søren Hindsholm orienterede om diverse tiltag og aktiviteter. På det generelle plan arbejder vi hele tiden på det vigtigste:

At holde en god skole, som eleverne kan lide fordi de lærer noget og udvikler sig.

At skabe og vedligeholde de gode relationer til lokalområdet og det gode omdømme, som vi ved, skolen har. I det perspektiv kan HF3 fremhæves som en aktivitet, der møder stor anerkendelse.

Vi forsøger også at udbygge de gode relationer, vi har med de skoler, hvor vores elever kommer fra – både de lokale og skoler i oplandet. Både via brobygning, tilbud om undervisning ude på skolerne og hos os lokalt samt møder med skolevejledere og ledere fra skolerne.

Lige nu afvikler vi en stor kampagne henvendt til ansøgere i samarbejde med de andre store skoler i Storaalborg. Den afvikles både i biografer og i busreklamer.

Vi er pt. ved at opdatere vores hjemmeside. Den skal gøres mere lettilgængelig og skal være mere visuelt baseret primært i forhold til kommende ansøgere.

Vi arbejder desuden med Åbent Hus konceptet. Vi har fået indsigt i en større undersøgelse af unges valg og præferencer og vil bruge denne viden aktivt i forhold til de arrangementer, der skal afvikles her i januar.

Bestyrelsen tog denne orientering til efterretning.

 1. Orientering om måltal for fravær. Vi fastsatte 6,5 % på mødet sidste år i december. Vi nåede 6,6 % på stx og 11,7 % på hf.

Søren Hindsholm orienterede om status. Dette mål var måske lidt for optimistisk. Der er kommet en ny bekendtgørelse, som afskaffer forpligtigelsen til at måltallene skal offentliggøres på hjemmesiden. Bestyrelsen besluttede sig for at fastholde en målsætning: STX: 6,5% og HF: 10%. Skolens ledelse vurderer selv, om det stadig skal stå på hjemmesiden.

 

 1. Orientering om hvordan grundforløbet og valget af studieretninger gik.

Marie Juul Bjerre orienterede om overgangen fra grundforløb til studieretningsforløb og de tiltag, der er gjort for at skabe sammenhold. I forhold til sidste år, er der justeret en del da mange elever oplevede overgangen som svær og efterlyste flere ”ryste-sammen” aktiviteter. Det har vi forsøgt at gøre i år og det er helt klart gået bedre. Bl.a. var der en klasse, der cyklede i shelter en hel dag i Hammer Bakker med stor succes. Under alle omstændigheder viste evalueringen af overgangen, at eleverne fik en bedre start.

Niels Magnus Christensen orienterede om fordelingen af elever på studieretninger. Vores udgangspunkt er altid at opfylde så mange ønsker som muligt. Det er også lykkedes i år. Det betyder, at selv 3 elever med tysk-studieretningen er placeret således, at de kan få alle deres ønsker opfyldt. De samlæses i alle fagene – tysk, engelsk, og samfundsfag – med hold, som eksisterer i forvejen. Således er der dannet en sprogklasse med LAGR, TYENsa, FRENSa og SPENla med 29 elever. Det samme gælder i naturvidenskab. Her er der dannet en fællesklasse med elever, som har fysik B og kemi B og enten bioteknologi A, fysik A eller kemi A som profilfag. Men generelt er det lidt bekymrende, at færre elever valgte naturvidenskabelige retninger med matematik A. Dog blev der også oprettet en hel klasse med biologi A og kemi B.

Der blev også dannet en klasse, som skal til USA i 7 uger i 2g. Musikretningen med 13 elever blev samlæst med en anden studieretning i en klasse. Begge retninger (USA og musik) er retninger, vi prioriterer højt. USA-klassen fordi den er med til at fastholde skolens internationale profil og musik fordi den retning i allerhøjeste grad er kulturbærende og er med i mange af de arrangementer, som definerer et skoleår. Desuden blev der dannet en klasse på 30 elever med samfundsfag A og matematik A – en populær kombination, der nok er kommet for at blive. Resten af eleverne med samfundsfag A er med engelsk A. Der er således 3 klasser i alt med denne kombination.

Bestyrelsen tog disse orienteringer til efterretning

 

 1. Orientering om NGHF’s situation ved overgangen til den nye ferielov.

Sagsfremstilling: Den nye ferielov medfører dels at medarbejderes ferier skal placeres anderledes fordi ferie optjenes i løbet af ferieåret mod tidligere år før, dels at den opsparede ferie der kommer i overskud fra overgangsåret, skal indefryses til medarbejderne. Det første problem har skolens SU fundet en udgiftsneutral løsning på. Det andet problem løses enklest og billigst ved at skolen indbetaler beløbet til en særlig fond staten opretter. Da skolens likviditet er god, anbefaler ledelsen denne løsning, der ikke bare er den billigste, men også den der kræver mindst administration. Den anbefales også af vores revisor.

Bestyrelsen støtter op om den skitserede løsning.

 

 1. Drøftelse af udkast til beretning for skoleåret.

Søren Hindsholm laver et forslag til årsberetning. Dette tilsluttede bestyrelsen sig.

 

 

 1. Eventuelt

 

Referent

Niels Magnus Christensen

Alle dokumenter vedrørende mødet den 17. december