Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Referat december 2020

Indkaldelse samt øvrige dokumenter vedrørende mødet den 15. december

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

Tirsdag den 15. december 2020 kl. 15:30-18 i F20/F21

Beslutningsreferat

Til stede: Anders Thorup, Kim Skindbjerg, Mette Wilgaard, Preben Olund Kirkegaard, Lasse Taagaard Jensen, Helle Frederiksen, Mette Wilgaard, Axel Aaes Christensen, Søren Hindsholm, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

Afbud: Julie Rosenberg

 

 

1.     Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

 

2.     Referatet af mødet den 6. oktober 2020 og opfølgning.

Søren Hindsholm bemærkede, at der ikke er noget nyt om elevfordelingsproblematikkerne. Måske bliver der tale om en kapacitetsbegrænsning. For vores skoles vedkommende kunne det dreje sig om en nedsættelse fra otte til syv stx-klasser.

Snusforbrug blandt eleverne, som blev drøftet på sidste møde, er svært at gøre noget ved, men vi er opmærksomme på det og vil tage emnet op med elevrådet.

Anvendelsen af QTI bliver obligatorisk for en række hold i 1g. Nu prøver vi det af og ser, hvordan det går.

Der arbejdes videre med at etablere en skaterbane eller lignende foran skolen nede mod hallen.

Ellers blev referatet godkendt uden bemærkninger.

 

3.     Meddelelser.

Vi har haft besøg af en narkohund. Den spottede tre elever rundt i nogle klasser, men ingen af dem hverken røg eller var i besiddelse af hash, så det må siges at være opmuntrende. Hunden var rundt ved alle skabe og der fandt den heller ikke noget. Axel Aaes Christensen har ikke fået reaktioner på det fra eleverne.

HF3 udbydes nu i Esbjerg efter ”Nørresundby-modellen” og det er der god grund til at være stolt af.

4.    Orientering om regnskabs- og budgettals aktuelle status med skøn om årets resultat, se venligst bilagene 1 og 2.

Søren Hindsholm orienterede kort om budgettets status for 2020. Vi har pga. faldende elevtal et mindre statstilskud end forudset. Det samme gælder salg af varer/tjenester. Til gengæld er lønomkostninger lavere. Driften er blevet dyrere, da det blandt andet har været nødvendigt at støtte kantinen. Samlet ender vi med et underskud på ca. 1,1 mio. og det flugter fint med det underskud, som i sin blev aftalt og forhåndsgodkendt af bestyrelsen.

 

5.     Beslutning om Budget 2021, se bilag 3 og 4 med både tal og fremstillingen af hovedpunkter som fremlagt ved personalemøde på skolen.

Søren Hindsholm gennemgik slides om budgettet næste år. De samme slides blev gennemgået for SU og personalet fornylig. De er vedlagt dette referat som bilag.

Udgangspunktet for budget 2020 og også for 2021 er de beslutninger, som blev truffet for finansåret 2019 med hensyn til besparelser. De blev fastholdt her i 2020 og fortsætter i 2021. Når man ser på tallene hen over perioden fra 2017 til 2021, kan man se, at besparelserne på driften samt de aftalte underskud har gjort, at vi har kunnet fastholde lærere og det er vi glade for. Fastholdelsen af lærere er også hjulpet af, at skolen modtager ca. 1 mio. i GS-tilskud, da Søren Hindsholm er GS-koordinator. Besparelsen på driften drejer sig om vedligeholdelse af bygninger, bøger, undervisningsmaterialer, IT og kompetenceudvikling. Desuden sparer vi på markedsføring, men det er lidt svært, da vi til stadighed er i en konkurrencesituation med andre skoler herunder i særdeleshed HTX og HHX. Vores optag næste gang kan måske påvirke den model, der fordeler elever i fremtiden, så alene derfor er det vigtigt at være synlige for at tiltrække nye elever.

Bygningsbudgettet næste år er meget højt. Det skyldes, at fysik skal renoveres næste sommer.

Den nye finanslov giver os flere penge. Indtil videre drejer det sig om ca. 1,1 mio. men vi ved det ikke helt sikkert endnu. Det betyder, at vi måske kan genbesætte flere stillinger, end vi ellers regner med til sommer og at vi kan tilbageføre midler til driften jf. ovenstående.

Kim Skindbjerg spurgte til, hvorledes man kan undgå at genbesætte stillinger? Hertil svarede Søren Hindsholm, at den enkelte lærer generelt skal undervise mere i gennemsnit. Han udleverede en oversigt over, hvorledes forholdet mellem lærerårsværk og elevårsværk har udviklet sig over tid på skolen og de sidste fire år har dette forhold ikke ændret sig (bilaget Lærerårsværk 2015-2020 vedlagt referat). Anders Thorup spurgte lærerrepræsentanterne om, hvorledes de oplever det? Et er tal, et andet er vel oplevelsen? Lasse Taagaard vurderer, at der er kommet flere opgaver, der gør det mere komplekst at være lærer. Kim Skindbjerg bemærkede, at der er rigtig megen fokus på katedertiden og hvordan dette opleves på hans skole. Der er ikke så megen fokus på, hvordan man måske kan hente noget tid i forberedelsen og rettetiden. Der kan ikke, som på professionsskoler og universiteter slækkes på undervisningstimetallet. Dette medgav Preben Olund Kirkegaard, som har sin gang på UCN. Det er heller de samme krav, der stilles som tidligere. Eleverne kan måske noget andet i dag end tidligere.

Anders Thorup rundede punktet af ved at konkludere, at vi er kommet nådigt gennem en besparelsesperiode. Det skyldes ikke mindst en dygtig ledelse. Men hvad skal man bruge de ekstra midler til, som vi temmelig sikkert får? I Mette Wilsgaards optik er det er meget svært for bestyrelsen at gå ind i en specifik anbefaling af, hvordan pengene skal bruges. Anders Thorup vurderede, at for at få lidt manøvredygtighed i fremtiden, er det under alle omstændigheder nødvendigt at polstre skolens økonomi ved igen at have overskud.

Bestyrelsen vil få præsenteret et nyt budget baseret på et endeligt finanslovsudspil. Men de støtter op om, at der prioriteres pædagogikumkandidater, bygningsvedligehold samt undervisningsmidler.

 

6.     Beslutning om vedtagelse af Finansiel politik for skolen.

Baggrund: Revisor har anbefalet at skolen får en finansiel politik, det vil sige en ramme for vores finansielle dispositioner så vi bruger vores midler klogt på vores formål (dannelse og uddannelse af unge) og undgår unødvendige risici som kan skade skolen. Bestyrelsesformanden og rektor har udarbejdet vedhæftede forslag, bilag 5, sammen med senior rådgiver Henning Ventzelsen fra vores revisor PwC.
Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og træffe en beslutning om finansiel politik for skolen.

Anders Thorup indledte med en kort generel præsentation af det relativt komplicerede stof, som Finansiel Politik for skolen repræsenterer.

Søren Hindsholm redegjorde kort for processen med politikken. Strategien drejer sig om, hvorledes skolen kan beskytte sig mod konkurs. Lidt forsimplet er det størrelsen på skolens likviditet, egenkapital, overskudsgrad etc. som skolens ledelse skal sigte og styre efter i deres økonomistyring.

Helle Frederiksen vurderer, at det er et rigtig godt papir at styre efter og det skaber en gennemsigtighed for medarbejderne, når ledelsen præsenterer beslutninger, som den tager i forlængelse af de retningslinjer, som udstikkes.

Bestyrelsen vedtog Finansiel Politik for skolen i som den fremgår af bilag.

 

7.     Beslutning om vedtagelse af lønpolitik for ledelsen.

Baggrund: Revisor har anbefalet at skolen får en klarere lønpolitik for ledelsen, særligt med henblik på den situation hvor en ny rektor skal ansættes. Rektor har udarbejdet vedhæftede forslag sammen med Henriette Nielsen, vores revisor fra PwC, på grundlag af bestyrelsens drøftelser om emnet sidste år, se venligst bilag 6.
Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og træffe en beslutning om lønpolitik for ledelsen på skolen.

Søren Hindsholm orienterede om, at punktet kom i stand efter at revisionen påpegede dette som en mangel. Men allerede sidste år arbejdede vi med dette. Den lønpolitik, som PWC nu har lavet bygger på dette arbejde.

Alle i ledelsen bortset fra rektor er allerede på den nye cheflønaftale.

Bestyrelsen vedtog lønpolitik for ledelsen som den fremgår af bilag.

 

8.     Orientering om hvordan skolen prøver at få skolehverdagen til at hænge sammen under en COVID-19-epidemi.

Søren Hindsholm orienterede om, hvorledes skolen har håndteret den sidste periodes forskellige udfordringer i relation til epidemien.

Kantinen har en udfordring i form af manglende indtjening. Derfor vil skolen gerne gå ind og støtte i det omfang, det er nødvendigt. Desuden er der måske nogle muligheder for, at kantinen kan søge midler hjem fra en række støtteordninger.

Men Søren Hindsholm og Anders Thorup vil gerne have bestyrelsens opbakning til at kunne forhandle de vilkår, som gælder for kantinen, således at kantinen kan overleve.

Dette giver bestyrelsen sin opbakning til.

Skolen er lukket igen, men vi har ikke mange elever pt. som er ramt. Sårbare elever som f.eks. HF3-elever samt de fysiske eksamener afvikles dog på skolen. En del lærere har i denne periode valgt at sidde på skolen.

 

9.     Orientering om Region Nordjyllands planer om at fastsætte kapacitet og fordele ansøgere til foråret og om UVM’s arbejde med at fastlægge nye fordelingsregler med virkning fra 2022 eller?

Søren Hindsholm orienterede om, at der ikke rigtig sker noget i ministeriet for at lave et lovforslag til nye fordelingsregler. Vurderingen fra Danske Gymnasier er, at der ikke sker noget ved fordelingsreglerne i forbindelse med optaget 2021. Derfor bliver det som sidste år.

 

10.  Orientering om hvordan grundforløbet og valget af studieretninger gik.

Klassedannelsen gik fint. De er meget sammensatte. Det gælder især sproglige elever i A-klassen, som er sammensat af 4 sproglige studieretninger. B-klassen består af elever, som har valgt samfundsfag og matematik A. Der var dog så mange der valgte den, at en rest blev samlæst i Y-klassen.

E- og T-klassen er begge samfundsfag og engelsk. U-klassen består af biologer og musikelever. X-klassen er en sammensætning af naturvidenskabelige retninger med matematik, fysik og kemi. Y-klassen består foruden af SAMA-elever af skolens biotek-elever.

Den slags samlæsninger giver naturligvis mere kompleksitet for lærerne, men til gengæld oprettes også ”små” retninger, hvilket både elever og lærere er glade for.

De introaktiviteter, som skolen har til både sprog og studieretninger, har vist sig at være meget vigtige, da mange elever skifter præference for både sprog og studieretning efter disse introaktiviteter. Der gælder således at ca. 30% skifter sprogvalg og 42% skifter studieretning.

 

11.  Drøftelse af udkast til beretning for skoleåret.

Søren Hindsholm og Anders Thorup laver et udkast til beretning for skoleåret.

Temaer kunne være Covid-19, skolens økonomi og renoveringsprojektet, som der er taget indledende skridt til.

 

12.  Eventuelt.

Intet

 

Niels Magnus Christensen, referent