Information til nye elever

Referat december 2021

Alle dokumenter vedrørende mødet den 15. december

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

Onsdag den 15. december 2021 kl. 16.00-18.00

 

Mødereferat

 

Til stede: Anders Thorup, Mette Wilgaard, Lasse Taagaard Jensen, Julie Rosenberg, Søren Hindsholm, Marie Juul Bjerre, Preben Olund Kirkegaard, Helle Frederiksen, Axel Aaes Christensen og Niels Magnus Christensen (referent).

Afbud: Kim Skindbjerg

 

1.     Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden anmærkninger.

 

2.     Referatet af mødet den 6. oktober 2021 og opfølgning.

Godkendt uden anmærkninger.

Søren Hindsholm orienterede i forlængelse af referatet om at den finansielle strategi er på vej. Bestyrelsen må gerne udvide med blot et ekstra medlem.

 

3.     Meddelelser.

Søren Hindsholm er genvalgt som næstformand for Danske Gymnasier.

Søren Hindsholm takkede endvidere for opgørelsen af resultatlønskontrakten.

Revisor har været på besøg og der var ingen problemer.

Orientering om regnskabs- og budgettals aktuelle status med skøn om årets resultat, se venligst bilagene 1 og 2.

Søren Hindsholm orienterede med udgangspunkt i vedlagte slides om resultat for 2021. Vi ender med et overskud på ca 300.000, som er lidt større end vi regnede med. På baggrund af de mange ubekendte faktorer i finansåret må det siges at være tilfredsstillende. Egenkapitalen vurderes til at lande på ca. en million, konstaterede Anders Thorup.

 

5.     Vedtagelse af Budget 2022, se venligst bilagene 3 og 4 med fremlæggelse fra personaleorientering og udvidet talmateriale.
Rektor vil gennemgå hovedpunkter fra budgetforslaget. Bestyrelsen bedes herefter forholde sig til budgettet og derpå vedtage et budget.

Søren Hindsholm orienterede videre om budget 2022. Igen med udgangspunkt i vedlagte slides.

Taxametret er nogenlunde uændret. Vi regner og håber ikke på et Coronatilskud i 2022. Vi får et relativt stort pædagogikumtilskud. Som noget nyt er SPS midler anført. Det betyder en del, da mange medarbejdere på skolen er ansat for disse midler – studiehjælpere og mentorer.

Mette Wilgaard spurgte til, om der er regnet med en elevtilbagegang i tallene? Dette kunne Søren Hindsholm svare bekræftende på. Taxameterindtægten er beregnet ud fra en statistisk vurdering af elevtallet.

Lønmidlerne falder, da udgifterne til lærerløn falder pga. aktivitetstilpasning og at kolleger med høj løn er gået på pension. Det betyder en del.

Den store arbejdsgiverbetalte pension er også med og dette tal er stort uændret.

Anders Thorup spurgte til, om et klassetal på 6 og ikke 7 nye 1g-klasser vil betyde noget for lærerantallet. Søren Hindsholm svarede, at der naturligvis skal tilpasses, hvis vi mod forventning i budgettet for 2022 ikke bliver 7 1g-klasser.

Driftsomkostningerne vil fra 2022 blive ført delvist tilbage til tiden før besparelserne i perioden fra 2016-2020. Det gælder især bygningsvedligeholdelse, undervisningsmateriale og kompetenceudvikling. Det forventede overskud er på 123.000. HF3 har været stærkt medvirkende til at fastholde op til 10 lærere og det er vi glade for.

Anders Thorup vurderede, at 123.000 måske er for lidt? Det kan gå begge veje. Hvor skal ledelsen finde penge – en halv million f.eks.? Her pegede Søren på lærerne, undervisningsmaterialer og bygningen.

Anders Thorup mener, at den vigtige beslutning for 2022 ligger til marts, når vi kender klasse- og elevtallet for 2022-årgangen.

Julie Rosenberg spurgte til ledelsens forventninger til ansøgninger? Søren Hindsholm svarede, at Åben Skole arrangement, samfundslinje med business og måske et tilbud om afsætning B kunne tiltrække nogen.

Bestyrelsen godkendte efter denne debat budgettet med et relativt lavt overskud. Til gengæld forventer bestyrelsen, at skolens ledelse vil tage de nødvendige ansvarlige beslutninger når vi ser ansøgertallet og det endelige antal elever/klasser, vi får lov til at have på skolen.

Søren Hindsholm orienterede i forlængelse af dette kort om en rapport, der viser, at NGHF målt på udgifter pr. elev ligger nummer et i sin klynge (gruppe af sammenlignelige skoler) hvad angår vores evne til at sende elever videre til videregående uddannelser. Dette kan vi være stolte af, bemærkede Anders Thorup.

 

6.     Gennemgang og drøftelse af ressourceregnskabet for sidste skoleår, se venligst bilag 5. Ledelsen vil gennemgå resultater og data. Herefter drøfter bestyrelsen dem og hvilke initiativer de kan give anledning til.

Søren Hindsholm fremdrog en række aspekter. Den første på s. 5 om elevtallets udvikling som viser at vi er færre end tidligere. Det andet aspekt er om tabel 3, som viser fordelingen mellem de forskellige medarbejdergrupper. Den er interessant, da den viser at lærer-elev-ratioen stort set er uændret gennem årene med besparelser.

Julie Rosenberg spurgte til den relativt lave klassekvotient for HF3 og hvorfor der ikke kunne være 3 klasser? Kunne dette sættes op? Marie Juul Bjerre svarede hertil, at det nok vil blive svært, da de har særlige behov og at skolen har vurderet at 2 klasser pr. HF3-årgang er nok.

På side 6 kan det fremhæves at overgangen fra folkeskolens matematik til gymnasiets matematik er svært. Grundforløbet er ikke vurderet så godt, som det plejer.

Eksamensresultaterne er lidt specielle, da der er tale om årskarakterer for de fleste holds vedkommende.

Den professionelle kapital er den samme vi så på sidste år i bestyrelsen. Der bliver lavet en ny undersøgelse i foråret 2022.

Fraværsprocenten er lavere, men det skyldes temmelig sikkert den megen undervisning over teams.

Vi ligger generelt pænt, når det gælder overgangen til videregående uddannelse.

Lærernes fravær er meget lavt.

Bestyrelsen tog efter denne orientering ressourceregnskabet til efterretning.

 

7.     Vedtagelse af whisteblower-politik og -procedure.

Sagsfremstilling:
Alle institutioner af en vis størrelse skal per 17.12.2021 have en whistleblower-politik så udvalgte grupper kan anmelde grovere lovovertrædelser eller mistanke herom anonymt. Vedlagte forslag er udarbejdet efter Danske Gymnasiers råd, og det har SUs tilslutning. NGHFs ledelse foreslår en enkel ordning hvor nuværende og tidligere medarbejdere kan henvende sig anonymt med en nedskrevet anmeldelse. For at gøre det enkelt har vi valgt at lade sagsbehandlingen være uden it-system. Forslaget er vedhæftet som bilagene 6 og 7.
Bestyrelse bedes forholde sig forslaget og vedtage en politik og procedure.

Søren Hindsholm orienterede om, at der er tre faktorer, som skulle medtænkes:

Hvem skal have mulighed (f.eks. tidligere medarbejdere)?,

Ordning for elever?

Skal det understøttes af en IT-løsning?

Den fremlagte ordning er godkendt af skolens SU.

Den løsning vi har valgt, mener vi er den mindst krævende samtidig med, at vi sikrer os muligheden for at kunne whisteblowe. Marie Juul Bjerre vurderer ikke, at der bliver meget tryk på ordningen.

Bestyrelsen godkendte ordningen, som den fremgår af bilagene og den træder i kraft fra den 17. december.

 

 

8.     Orientering om hvordan skolen prøver at indhente det faglige efterslæb og genskabe god trivsel efter COVID-19-epidemien.

Lærerne har arbejdet en del med det faglige efterslæb og gør det til stadighed. Trivselsefterslæbet er efterhånden ved at være indhentet. Studieturen for alle fortsætterklasser i uge 41 har også betydet en del for dette aspekt. Der er ikke endnu overblik over lærere, som søger lektioner til at indhente fagligt efterslæb. Men dette er på vej.

Julie Rosenberg spurgte, om der er åbnet for begrænsninger i pensum? Det er mulighed for at pille nogle forløb ud i fag, svarede Søren Hindsholm.

Axel Aaes mener, at det er ubetvivleligt, at der et fagligt efterslæb. Hvordan dette skal håndteres, er svært at sige, men under alle omstændigheder er det en politisk beslutning.

Julie Rosenberg spurgte til, hvorvidt der kan blive lagt vægt på, at nogle af de emner, som de blev undervist i under nedlukningen, kunne blive repeteret? Søren Hindsholm lovede at lægge vægt på dette overfor lærerne i forbindelse med opstart på det sidste semester for afgangseleverne.

 

9.     Orientering om Region Nordjyllands planer om at fastsætte kapacitet og fordele ansøgere til foråret og om UVM’s arbejde med at fastlægge nye fordelingsregler med virkning fra 2022.

Der er ikke nyt i sagen. RN fastlægger kapaciteter for 2022-2023 og UVM skal gøre det fremover.

Måske skal vi vænne os til 6 stx-klasser.

Bestyrelsen afventer med spænding udfaldet af processen med kapacitetsfastsættelse.

 

10.  Orientering om hvordan grundforløbet og valget af studieretninger gik.

Niels Magnus Christensen orienterede kort om valget af studieretninger og klassedannelse. Se vedlagte bilag ”Notat til bestyrelsen”.

 

11.  Næste bestyrelse. Hvem er med?

Lasse Frimand fra Aalborg Byråd samt Anne Marie Kanstrup, som er prorektor på Aalborg Universitet. Da Anders Thorup har siddet i to perioder som selvsuppleret medlem og formand, skal han gå af og forlader bestyrelsen. Mette Wilgaard stiller gerne op som formand i rollen som selvsuppleret medlem og vil kontakte DI for at afklare en afløser herfra.

Desuden skal der findes et regionsmedlem som et ekstra medlem af bestyrelsen. Dette kræver en ændring af bestyrelsens vedtægter. Dette behandles på næste møde.

Skiftet sker fra juni-mødet. Dvs. næste møde er sidste møde for den nuværende bestyrelse.

 

12.  Drøftelse af udkast til beretning til regnskabet for skoleåret.

Bestyrelsen bemyndigede Anders Thorup og Søren Hindsholm til at gå videre med dette arbejde.

Nogle oplagte emner er HF3 som er ved at være på plads organisatorisk og coronas påvirkning af skolen.

 

13.  Eventuelt.

Intet

 

Referent: Niels Magnus Christensen