Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Referat december 2022

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

 

Torsdag den 15. december 2022 kl. 16:00-18.30

Mødereferat

Til stede: Mette Wilgaard, Kim Skindbjerg, Lasse Frimand Jensen, Lasse Taagaard Jensen, Anne Mette Kanstrup, Søren Wormslev, Søren Hindsholm, Magnus Rothmann, Olivia Gregersen, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

Afbud: Søren Valggreen Knudsen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger

 

2. Referatet af mødet den 3. oktober 2022 og opfølgning.

Referatet blev godkendt med følgende bemærkning:

Søren Hindsholm orienterede om, at skolen endnu ikke har fået respons på ønsket til BUVM om, at 3 hf2-klasser veksles til 2 hf2-klasser og 2 hf3-klasser.

 

3. Meddelelser.

Søren Hindsholm og rektor på Aalborg Katedralskole Christian Warming har sammen reageret på den indstilling, som Regionen har indsendt til BUVM om, at vores to skoler skal have sænket kapaciteten med én klasse hver.  Brevet sendes til bestyrelsen til orientering.

Rådmand Morten Thiessen har været på besøg for at høre om skolens HF3-tilbud.

Vi har haft en Julepige konkurrence på Instagram. Vi har prøvet at stoppe det, men det er svært. Der findes to – en for drenge og en for piger. Der er ofte undertoner af noget seksuelt forbundet med det.

Vi har kontaktet Aalborg Kommune angående rute 12. Den stopper et stykke fra skolen, men vi vil gerne om den holder på Vangen ud for skolen, inden den fortsætter til Nørre Uttrup Nord.

Vi har mange elever med forlænget prøvetid til eksamen, det har BUVM bemærket og bedt om en forklaring på. Vi har indsendt et svar med forklaring – når vi har mange, er det fordi vi har HF3.

 

4. Orientering om regnskabs- og budgettals aktuelle status med skøn om årets resultat, se venligst bilag 1.

Søren Hindsholm orienterede om de forskellige poster i budgettet for 2022 og forklarede, hvorledes vi ender på et lille overskud. Der er en betydelig indtægtsstigning på projektmidler, det vil konkret sige Erasmus-midler. 2022 var et særligt år, og i fremtiden kan vi have overskud på 600.000-700.000 kr.

Lasse Frimand spurgte om, hvorfor vi skal have den slags overskud – skal de investeres? Ikke umiddelbart. De vil gå til at styrke egenkapitalen for på lang sigt at sikre skolens likviditet. På sigt vil den blive udfordret, hvis ikke overskuddet er ca. 700.000, fordi bygninger afskrives langsommere end lån skal afdrages.

 

5. Vedtagelse af Budget 2023.

Sagsfremstilling
Budgettet er udarbejdet af ledelsen inden for rammer, der er snævre efter to år med et optag på elever til 6,5 klasse hvert år. Særlig budget-usikkerhed knytter sig til antallet af elever i 1. klasserne næste år, fordi vi ikke kender hverken vores endelige kapacitet eller ansøgertal.
Rektor har gennemgået budgettet for SU og personalet, se venligst bilag 2.
Rektor vil gennemgå hovedpunkter fra budgetforslaget. Bestyrelsen bedes herefter forholde sig til budgettet og derpå vedtage et budget.

 

Budgettet er gennemgået af SU og præsenteret for det samlede personale (de slides, som Søren Hindsholm gennemgik her og på bestyrelsesmødet, er vedlagt). Skolens driftsleder Søren Borup har gjort et stort arbejde for at spare på energiudgifterne og har også indgået en god aftale for de priser, skolen køber el til.

Fra budgettet for 2023 fremhævede Søren Hindsholm blandt andet, at SPS-midler dækker over indtægter til HF3. De modsvares af udgifter til mentorer og studentermedhjælpere. SPS-indtægterne svinger i øvrigt en del fra år til år og vi vil meget gerne have et HF3-taksameter til helt eller delvis erstatning for disse indtægter, da der også er voldsom megen administration forbundet med at håndtere den nuværende SPS-ordning.

Desuden gennemgik han forskellige typer af lønposter, herunder lokalløn, resultatløn og merarbejde.

Kim Skindbjerg spurgte om lokalløn? Den er overvejende baseret på funktions- og anciennitetsprincipper, svarede Søren Hindsholm. Der er dog også engangsbeløb i lokallønnen.

I 2023 regner vi med at sætte byggeriet i gang, så vi kan få renoveret den sidste del af skolen – B-gangen.

Hvis skolen ender med kun at få 6 nye STX-klasser, skal der selvfølgelig justeres ift. antallet af årsværk. Dette vil der blive taget højde for i foråret. Som noget nyt udarbejdes der en formel aktivitetsprognose; vi har dog altid haft en del data fra Region Nordjylland. Den viser, at vi ligger gunstigt ift. den demografiske udvikling i Nordjylland. Søren Wormslev spurgte, om kapacitetsproblematikker kun vedrører Nordjylland? Søren Hindsholm svarede, at det er en landsdækkende problematik.

Desuden omtalte Søren Hindsholm, at vi skal have en ny hjemmeside pga. en række nye krav om tilgængelighed.

Lasse Frimand omtalte segregeringen i folkeskolen, hvor man meget tidligt i folkeskolen bliver ledt væk fra uddannelse efter folkeskolen. Det er en kæmpe udfordring at få dem mobiliseret.

Bestyrelsen godkendte forslaget til budget for 2023.

 

6. Vedtagelse af finansiel strategi.

Sagsfremstilling
Bestyrelsen fik i 2020 udarbejdet en finansiel strategi af PwC. Den var resultatet af et grundigt arbejde, som vi fik lavet, fordi vi ville have nogle pejlemærker for vores
økonomistyring. Det var før, at staten krævede, at gymnasier havde en finansiel strategi. Siden besluttede staten, at alle gymnasier skal have en finansiel strategi og at de skal bruge en bestemt skabelon. Denne skabelon passede ikke til PwC’s finansielle strategi og derfor har vi måttet skrive den om. Vi har skrevet den om, så indholdet er bevaret. Se venligst bilag 3.
Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og vedtage en finansiel strategi for NGHF.

Søren Hindsholm forklarede baggrunden for den. Den er ret omfattende. Vi ligger lidt højt med belåning, men vi arbejder med at få en bedre soliditetsgrad. Dette kan ske ved, at vi opbygger en større egenkapital hen over de næste mange år. Lige nu er graden på 2,3%, men vi vil gerne op på 10%. Dette vil tage ca. 8 år.

Bestyrelsen vedtog strategien, som den foreligger.

 

7. Bemyndigelse til at have kreditkort.

Sagsfremstilling
Reglerne for besiddelse og brug af kreditkort er blevet strammet. BUVM skriver:
”Styrelsen indskærper, at ingen som udgangspunkt alene kan disponere over institutionens midler. For at sikre funktionalitet i hverdagen, anbefaler styrelsen, at bestyrelsen fastsætter et maksimum beløb, som den daglige leder eventuelt kan disponere over, således at for eksempel institutionens daglige leder bemyndiges til alene at foretage betalinger med institutionens Visa kort/MasterCard under denne beløbsgrænse. Konkret anbefaler styrelsen, at bestyrelsesformanden evt. en gang i kvartalet gennemgår de køb, som institutionens daglige leder har foretaget.”
Nu har skolen fire kreditkort (rektor, vicerektor, driftsleder og studiesekretær). Køb kontrolleres af regnskabschef og – for rektors vedkommende – bestyrelsesformanden.
Rektors og studiesekretærs kort bruges i praksis aldrig.

Beslutningsforslag: Vicerektor og driftsleder har hver sit kort med en beløbsgrænse på15.000 kr. Hvis man har brug for at trække mere, skal bestyrelsesformanden orienteresinden. Alle køb med kortene kontrolleres af rektor og forelægges bestyrelsesformanden hvert kvartal.

Niels Magnus Christensen spurgte, om det var muligt at få hævet hans grænse til 25.000 kr. pga. Erasmus-rejser. Dette gav bestyrelsen tilladelse til.

 

8. Gennemgang og drøftelse af ressourceregnskabet for sidste skoleår.

Sagsfremstilling
Ledelsen samler for hvert skoleår resultater og data, som supplerer det finansielle årsregnskab for finansåret, det såkaldte ressourceregnskab, se venligst bilag 4.
Ressourceregnskabet giver et indblik i skolens faglige og pædagogiske arbejde og skolen som arbejdsplads. Uddannelsesleder Allan Andersen vil gennemgå ressourceregnskabet.
Herefter drøfter bestyrelsen ressourceregnskabet, og  hvilke initiativer det kan give anledning til.

Allan Andersen gennemgik ressourceregnskabet i hovedtræk. Ressourceregnskabet er vedlagt som bilag. Det drejer sig om karaktergennemsnit, fysisk og skriftligt fravær, lærerårsværk, elevtal, overgange til videre uddannelse efter NGHF for både STX og HF. Det bemærkedes, at fravær lige efter corona-nedlukningen er steget ret markant. Dette kan forklares med karantænebestemmelserne, som gjaldt for både elever og personale. Allan Andersen kan allerede se i nyere tal (som ligger efter ressourceregnskabets afslutning), at det er ved at blive normalt igen. Ligeledes var der en stigning i karakterer for årgangen, der afsluttede i 2021. Dette kan forklares med, at mange eksamenskarakterer blev konverteret fra årskarakterer pga. begrænsning i antal prøver denne sommer. Årskarakterer har historisk altid ligget højere end eksamenskarakterer.

Bestyrelsen bemærkede de relativt høje tal for, om vores elever går videre til uddannelse efter studentereksamen – det er flot for både STX og HF. Andelen af HF-elever fra skolen, som kommer videre på en erhvervsfaglig uddannelse, er mere end dobbelt så højt som landsgennemsnittet.

Bestyrelsen tog efter en kort drøftelse gennemgangen til efterretning.

 

9. Orientering om hvordan grundforløbet og valget af studieretninger gik.

Sagsfremstilling
Før efterårsferien valgte elever i 1.g studieretninger og blev placeret i nye klasser, som de skal gå i de næste to et halvt år. Elevernes valg har både uddannelsespolitisk betydning (støtter vi tilgangen til sprog og STEM – Science Technology Engineering Mathematics?) og konsekvenser for, hvilke stillinger skolen skal have.
Vicerektor vil gennemgå elevernes valg og oprettelsen af klasser.

Niels Magnus Christensen gennemgik slides om klassedannelse og studieretninger – som er vedlagt. De er tidligere blevet gennemgået på PR-møde for skolens lærere. Bestyrelsen fandt vores arbejde med at klæde eleverne på til studieretningsvalget grundigt og godt og de mener, at det var positivt at så mange havde valgt sproglige retninger samtidig med at der også er to naturvidenskabelige klasser og en musikklasse.

 

10. Drøftelse af udkast til beretning for skoleåret.

Der er en række krav fra UVM, som skal indgå. Desuden vil en række indikatorer fra Ressourceregnskabet, regnskabet, studieretningsvalget, vores arbejde med fællesskaber og trivsel blandt elever være naturlige at inddrage.

Søren Wormslev synes, at de mange gode historier om skolen burde nyde fremme ift. til en større offentlighed. Måske i form af artikler og indlæg i medierne. Dette arbejder ledelsen hele tiden med og alt, hvad der kan bidrage til den gode historie om skolen, skal være velkommen.

 

11. Eventuelt.

Lasse Frimand gjorde opmærksom på, at NGHF bør være offensive ift. den nye skole på Stigsborg Brygge. Der er tale om ca. 1000 elever, som vi selvfølgelig skal have fat i. Dette var alle enige i.

Skolens ledelse vil være meget opmærksomme på det i de kommende år, hvor området skal udvikles og skolen vil vokse. I sammenhæng med dette talte Søren Hindsholm, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen om, hvorledes brobygning opleves af skolen. Vi har f.eks. rigtig megen brobygning fra især efterskoler. Det er vi selvfølgelig glade for, men som oftest er det elever, som ikke kommer fra de områder og byer, vi får vores elever fra. Her i efteråret var kun ca. 5% af eleverne, som var på brobygningshold her på skolen fra skoler, som vi får vores elever fra. Lasse Frimand vil tage problematikken med sig og bede skoleforvaltningen i Aalborg Kommune om baggrunden for, hvorfor fordelingen af brobygningseleverne ser ud, som den gør.

Referent

Niels Magnus Christensen