Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Referat juni 2022

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

 

Tirsdag den 14. juni 2022 kl. 15:30-20.00

 

Mødereferat

 

Tilstede: Mette Wilgaard, Kim Skindbjerg, Lasse Frimand Jensen, Søren Valggreen Knudsen, Lasse Taagaard Jensen, Julie Rosenberg, Søren Hindsholm, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

 Afbud: Anne Marie Kanstrup, Axel Aaes Christensen

  

Dette møde er det konstituerende møde for den nye bestyrelse og derfor vil en række gæster fortælle lidt om skolens liv set fra forskellige perspektiver.

Reglerne for bestyrelsens virke kan læses i vedtægterne og forretningsordenen som vedhæftes, 1310 Vedtægt 29.03.2022.pdf og 1310 NGHF-forretningsorden 20171214.

Bemærk at forretningsordenen ikke er ændret efter vedtægterne, som blev besluttet på den gamle bestyrelses sidste møde; den nye bestyrelse skal senere i år vedtage en ny forretningsorden.

Da Mette Wilgaard er det medlem, der har længst anciennitet i bestyrelsesarbejdet, leder hun mødet indtil en formand er valgt.

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 

 1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen præsenterede sig kort hver især.

De nye medlemmer er Lasse Frimand Jensen fra Aalborg Byråd, Søren Valggreen Knudsen fra regionen samt Anne Marie Kanstrup fra Aalborg Universitet (afbud).

 

 1. Udpegning af et medlem ved selvsupplering, jf. vedtægternes § 4, Stk. 2. Bestyrelsen er ikke forpligtet til at udpege dette medlem, men kan vælge at gøre det, for eksempel for at styrke sin tilknytning til området eller øge sine samlede kompetencer 4. Hvis bestyrelsen vælger at finde et til medlem, skal det være udpeget senest en måned efter mødedatoen i dag.

Iflg. vedtægter kan bestyrelsen selvsupplere, f.eks. hvis der mangler en formand. Vi har en måned til eventuelt at finde en. Det kunne overvejes. Hvis nogen har et forslag er det fint, men ellers er man velkommen til at foreslå en ved at kontakte Søren Hindsholm. De to foregående formænd var begge udpeget ved selvsupplering. Lasse Frimand mente, at vi er bredt repræsenteret i bestyrelsen. Men hvis en person udefra kunne supplere med en måske et lidt anderledes perspektiv på skolen er det værd at overveje.

 

 1. Valg af formand og næstformand. Kun udefrakommende medlemmer er valgbare.

Kim Skindbjerg foreslog Mette Wilgaard som formand, som det længst siddende medlem af bestyrelsen. Dette blev enstemmigt vedtaget. Kim Skindbjerg blev endvidere enstemmigt valgt til næstformand.

 

 1. Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2022-23. Forslag: Tirsdag d. 4.10.2022, torsdag d. 15.12.2022, mandag d. 27.3.2023 og onsdag d. 14.6.2023. Alle møderne ligger 15:30-18, dog er der julefrokost efter mødet i december, og juni- mødet er et temamøde som i dag.

Mødet blev foreslået flyttet fra 15.30 til 18 til 16.00 til 18.30 af hensyn til folks almindelige arbejdstid.

Datoerne blev vedtaget. Hvis der opstår problemer, kontaktes Søren ligesom afbud meldes til ham.

 

 1. Orientering om budget- og regnskabstals aktuelle status, jf. bilag 1, som vedhæftes.

Estimatet for 2022 ser ud til at blive svært at overholde. Overskuddet ser ud til at blive mindre. Det er ikke så godt, da vi helst skal have et overskud på ca. 600.000. Vi gør dog ikke noget drastisk nu, da vi for det første har et problem med indtægter for GS (administrativt taxameter). Der arbejdes på at få løst problemet med GS indeværende finansår. Skolen kan måske se frem til at få et forbedret taxameter for HF3, men dette er ikke i år.

Lasse Frimand spurgte til, om vi har lejeindtægter for f.eks. hallen og om Venneforeningen sponsorerer noget? Der er hverken lejeindtægter, da dette ikke er tilladt og Venneforeningen bidrager kun med legater og lignende.

Søren Valggreen Knudsen spurgte om, hvorfor skolens skal have et overskud ca. 600.000 kr? Søren Hindsholm forklarede, at det er fordi vi skal afdrage en prioritetsgæld hurtigere end afskrivningsperioden, og så kan afskrivningerne ikke skabe nok likviditet til at betale gælden.

Bestyrelsen tog Sørens Hindsholms orientering til efterretning.

 

 1. Orientering om optag af elever i 2022-23 og klassedannelsen.

Skolens elevtal næste skoleår tegner pænt. Dette tog bestyrelsen til efterretning.

 

 

 1. Ansættelse af ny økonomimedarbejder.
  Skolens økonomichef gennem mange år ønsker at gå på pension per 1.9.2022. Rektor har talt med skolens revisor og skrevet et opslag som revisor har ændret lidt og godkendt, se venligst bilag 2. Bestyrelsen bedes tage stilling til opslaget, der endnu kan ændres, og se om et bestyrelsesmedlem, gerne formanden eller næstformanden kan deltage i den videre ansættelsesproces, hvori også revisor deltager.

Allan Tinning går på pension. Vi har talt med skolens revisor om dette og der er lavet et opslag, som Mette Wilgaard også har godkendt, da hun har mange års erfaringer med ansættelse af personale.

Hvem som deltager i samtaler, er ikke helt afklaret, men hvis ikke der er habilitetskonflikter deltager skolens revisor.

Ansættelsesudvalget består af bestyrelsesformanden og næstformanden, rektor, vicerektor samt evt. skolens revisor. Mette Wilgaard mener, det er rigeligt med en sådan sammensætning. Kim Skindbjerg spurgte, om ikke der også er tale om en økonomileder? Dette er ikke afgjort endnu, svarede Søren Hindsholm. Lasse Frimand mente, at det var vigtigt at f.eks. TR og/eller en sekretær kunne deltage i udvalget. Bestyrelsen indstiller til rektor, at han afsøger muligheder for at inddrage flere medarbejdere. I første omgang spørges sekretærgruppen.

 

 

 1. Forslag til handlingsplan for skoleåret 2022-23, som vedhæftes, se venligst bilag 3. Samtidig bemyndiger bestyrelsen formand og næstformand til at forhandle et forslag til resultatlønskontrakt for rektor. Kontrakten følger i hovedtrækkene handlingsplanen.

Skolen laver hvert år en handlingsplan. Denne arbejdes der med igennem hele foråret og ender op med et enighedspapir, som bliver præsenteret i bestyrelsen på sommermødet. Senere bliver det skrevet om til en resultatlønskontrakt.

Af væsentlige aspekter kan det fremhæves, at skolen er på vej til at afvikle den sidste fase af renoveringer og at ERASMUS projektet kører videre og udvides.

Derudover skal vi arbejde med at tiltrække elever. Dette skal vi gøre ved at have en klar profil og være et godt sted at være som elev.

Endelig skal vi arbejde med klarere rammer for arbejdet. Lærerne skal arbejde meget i gennemsnit om ugen. Det er et strukturelt problem. Hvad kan der gøres for at dette ikke fører til stress?

Lasse Frimand vurderer, at det internationale er væsentligt. Aalborg Kommune har profilskoler, som de faktisk har succes med. Han har nogle bud på mennesker, som kan hjælpe med måske at styrke vores profil. Mette Wilgaard understregede, at det er vigtigt, at fortællingen om NGHF også er fortællingen om, at vi et sted med plads til alle og at den almene dannelse fylder meget. Mange unge, hun taler med, vil egentlig helst bare være et sted, hvor de kan være uden den helt skarpe profil. Måske skulle man have hjælp udefra til at finde ud af og sætte ord på, hvordan folk opfatter skolen.

Søren Valggreen Knudsen mener, at både handlingsplanen og f.eks. opslaget om en ny økonomimedarbejder afspejler nogle gode værdier og det undrer ham, at vi døjer med vigende søgetal. Derudover understregede han, at det er vigtigt også at få eleverne med i dette arbejde. Desuden er punktet om stress meget vigtigt. Også det at skolen arbejder aktivt med elever med diagnoser bør også være en del af det.

Julie Rosenberg vurderer, at hvis der selvsuppleres i bestyrelsen, kunne en person med baggrund i medierne være god, hvis der f.eks. skal arbejdes med ”fortællingen” om NGHF. I den sammenhæng blev Søren Wormslev, som er gammel elev fra skolen nævnt.

Måske kunne man udbyde et ”kortlægnings- og fortællingsprojekt” til Aalborg Universitet og/eller UCN? Dette undersøges nærmere.

 

 1. Eventuelt

Intet

 

 

 1. Temapunkt: Præsentation af skolen. Præsentationen er koncentreret om kerneydelsen: Dannelse og uddannelse af unge. Rektor vil senere tilbyde interesserede bestyrelsesmedlemmer en gennemgang af rammerne for gymnasiets virke og gymnasiets økonomi sådan som de er fastlagt af staten; her vil også vores arbejde med STEM, sprog og talentfulde unge mm. blive præsenteret.

 

Bilag 4: Præsentation af skolen

 Elevernes NGHF ved Magnus Rothmann og Olivia Gregersen

Magnus og Olivia orienterede lidt om, hvad der sker i elevrådet for tiden. De har en række udvalg, som er båret af interesse for de forskellige aspekter af skolens liv. Dog har de igangsat en reform, som skal gøre udvalgene mindre og mere effektive. Der sker for lidt. Desuden vil de se på om alle de nuværende udvalg skal forblive – måske er nogen af dem overflødige. Desuden er det også vigtigt, at elevrødderne er motiveret på den rigtige måde – ikke kun fordi de godskrives.

De vil også søge fonde om penge til forskellige projekter.

Kim Skindbjerg spurgte til, hvorfor tingene går i stå? Olivia vurderer, at det nok handler om at eleverne ikke ved, hvad mulighederne er og at de har svært ved at gennemskue tingene. Desuden at de er for mange i udvalgene.

Julie Rosenberg mener også, at det er vigtigt, at eleverne er motiveret af de rigtige ting – ikke hytteture og kageordninger.

Søren Valggreen synes, det var dejligt at høre engagementet blandt elevrådet. Han mener klart, at elevrådet skal være med i arbejdet med fortællingen om skolen. Umiddelbart har Magnus og Olivia mange holdninger til dette, men at de på den anden side skal have resten af elevrådet med.

Lasse Frimand pegede på vigtigheden af, at elevrådet altid skal have et konkret ”must win battle”. Altså et projekt som gennemføres og som kan spores tilbage til elevrådet. Dette var Magnus og Olivia helt enige i.

I første omgang har de meget fokus på, hvorledes processen med at vælge det nye elevråd i 22-23 foregår.

 

 1. NGHF som lærerarbejdsplads ved lektor, TR-suppleant Jacob Houkjær Jensen

Jacob talte lidt om rammer for en lærer på NGHF. Arbejdet er delt op i tre kategorier: undervisning, rettetid og øvrige opgaver. Fordelingen mellem dem er forskellig, afhængig hvilke fag og hvilke opgaver man har. Dette udmeldes i april-maj måned.

Hvis man ellers holder fri i de undervisningsfrie perioder, arbejder man i snit 44 timer om ugen. Desuden kan skoleårets afvikling betyde, at arbejdet for en gymnasielærer kan være meget skævt fordelt hen over skoleåret. F.eks. kan eksamensperioden være meget hård for nogle og mindre hård for andre.

Vi har desuden fået vintereksamen, som er placeret oveni den almindelige undervisning.

Dette gør også, at når man kortlægger arbejdsmiljøet, springer det i øjnene, at lærerne kan have svært ved at adskille arbejde og fritid og der er en del stress og søvnbesvær.

 

 1. To nye tilbud

3-årigt hf for unge med diagnoser ved lektor Pernille Østergaard Kjær

Pernille gennemgik en række slides om baggrund og historik for HF3-tilbuddet. Disse er vedlagt referatet.

Stx-business ved lektor Lasse Taagaard Jensen

Businesslinjen med eø i 2.g arbejder vi på bliver til noget. Det drejer sig om en SA-EN som skal kombineres med eø.

 

 1. Om skolen og NGHF’s og sektorens kommende år, muligheder og vanskeligheder ved Søren Hindsholm

Søren gennemgik en række slides, som er vedlagt referatet.

 

 

Niels Magnus Christensen

Referent