Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Referat juni 2023

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

 

Onsdag den 14. juni 2023 kl. 16:00-20.00

 

 

Mødereferat

 

Tilstede: Mette Wilgaard, Kim Skindbjerg, Lasse Taagaard Jensen, Olivia Holtebo Gregersen, Søren Wormslev, Søren Hindsholm, Magnus Rothmann, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

 

Afbud: Lasse Frimand Jensen, Anne Marie Kanstrup, Søren Valggren Knudsen

 

Dette møde er delt i to dele. Først er der et almindeligt bestyrelsesmøde, derefter er der temamøde med indbudte gæster fra kl. 17:30.

 

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden. Efter det oprindelige årshjul, se venligst bilag 1, indgår elevtrivsel i dette møde, men sådan som vi nu arbejder med kvalitetsarbejdet, er det en del af Ressourceregnskabet, som præsenteres på julemødet. Ledelsen foreslår derfor, at årshjulet ændres, så elevtrivsel indgår som en naturlig del af bestyrelsens behandling af ressourceregnskabet og så opdatering af regnskabsinstruks og finansiel strategi indgår i julemødet. Bestyrelsen bedes godkende dagsordenen og tage stilling til ledelsens forslag om ændring af årshjulet.

 

Dagsordenen blev godkendt. Punktet om elevtrivsel var der enighed om at udskyde til julemødet, fordi det passer bedre med andre punkter på dette møde. Desuden vil opdateringen af regnskabsinstruksen og finansiel strategi også blive behandlet der.

 1. Opfølgning efter sidste bestyrelsesmøde.

Jeannettes ansættelsesforhold er bragt i orden. Det samme med punktet om feriepenge til bestyrelsen.

Vi arbejder aktivt med at gøre eleverne mere bevidste om deres forbrug af alkohol. Vi deltager i et projekt som har dette som fokuspunkt. Det er Århus Universitet som står bag projektet. Der vil blive informeret om dette til Fyraftensmødet for forældre til den nye årgang i august.

Søren Hindsholm stopper som næstformand i DG til november.

Den sidste del af bygningen – B-gangen – bliver renoveret i sommerferien.

 

 

 1. Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i skoleåret 2023-24. Forslag: Torsdag d. 12.10.2023, tirsdag d. 12.12.2023, mandag d. 18.3.2024 og onsdag d. 12.6.2024. Alle møderne ligger 16-18, dog er der julefrokost efter mødet i december og juni-mødet er et temamøde som i dag. Bestyrelsen bedes beslutte, hvilke datoer den holder møde næste skoleår.

 

Bestyrelsen vedtager mødeplanen. Den vil (også) blive oprettet i Outlook.

 

  

 

 1. Orientering om budget- og regnskabstals aktuelle status, jf. bilag 2, som vedhæftes:
  Sagsfremstilling
  Gymnasiet har som altid revideret budgettet i lyset af elevoptag og -frafald. Resultatet var, at vi ville få et underskud på 0,5 mio. kr., hvis vi ikke gør noget. Årsagerne er større frafald end normalt og syge- og barsels-orlov. Ledelsen har på den baggrund været budgetterne igennem og fundet besparelser på drift og løn, jf. bilagene, så vi kommer ud af 2023 med et overskud på godt ca. 300.000 kr., se venligst bilag 3. På længere sigt er det ikke holdbart at spare så meget på driften, men gymnasiet er nu i en omstillingsproces fra en tid med 8-7 små stx-klasser til 6 fulde stx-klasser. Det vil give besparelser på lønbudgettet de kommende år. Endvidere er ledelsen ved sammen med studievejlederne at undersøge baggrunden for det øgede frafald, som især gælder hf-klasserne. Endelig vil punktet rumme en orientering om udviklingen i skolens renteudgifter til lån med variabel rente, sådan som det er foreskrevet i skolens finansielle strategi, se venligst bilag 4. Denne rente er steget, men det er skolens renteindtægter på likviderne også og derfor er budgeteffekten begrænset. Bestyrelsen bedes tage ledelsens orientering til efterretning og vedtage nødvendige budgetændringer, jf. ledelsens forslag, som den 31. maj blev forelagt SU.

 

Søren Hindsholm orienterede om tilpasningen. Overskuddet er mindre end forventet, men vi står i en omstillingsperiode og ledelsen forventer en bedre balance i de kommende år.

Magnus Rothmann spurgte til udskiftningen af skolens hjemmeside. Var der ikke tale om et påbud? Hertil svarede Niels Magnus Christensen, at vi fjerner nogle af de værste knaster med hensyn til webtilgængelighed ved den nuværende hjemmeside. Den skal udskiftes, men vi venter til det nye finansår.

Søren Hindsholm orienterede om, at vi forstærker indsatsen endnu mere i forhold til frafald. Han har holdt et møde med studievejlederne og vi gør det til et indsatsområde. Marie Juul Bjerre orienterede lidt om de problematikker, som også er medvirkende årsager til frafaldet. Det handler blandt andet om, at for nogle elever smitter faglig usikkerhed af på deres selvværd. Kim Skindbjerg inviterede vores medarbejdere fra HF3 til at komme på inspirationstur til Vodskov Skole og deres K-klasser. Dette kvitterede Marie Juul Bjerre og Søren Hindsholm for og de vil tage kontakt i det nye skoleår.

 

Bestyrelsen vedtog i forlængelse af denne drøftelse det reviderede budget.

 

 

 

 1. Orientering om optag af elever i 2023-24 og klassedannelsen.
  Skolen har haft et optag svarende til 6 stx-klasser, 2 hf2-klasser og 2 hf3-klasser. Specielt kan det nævnes, at vi fik vores kapacitet hævet, så vi kan optage 2 klasser a cirka 20 elever på hf3. Bestyrelsen bedes drøfte og tage ledelsens orientering til efterretning.

 

Vi hæver klassekvotienten på HF3 med to elever. Således kan der være op til 24 elever i klassen. Dette sker af hensyn til økonomien.

Det nye elevfordelingssystem har generelt ikke virket efter hensigten. Der er stadig tale om en stor social skævhed og mange små oplandsgymnasier er ikke blevet fyldt. Der er ikke en politisk løsning endnu på disse problemer. Kim Skindbjerg spurgte til, hvorfor princippet om lokale elever til lokale skoler ikke kan bruges? Dette skyldes primært hensynet til det frie valg, vurderede Søren Hindsholm.

Er der en løsning på vej? spurgte Olivia Holtebo Gregersen om. Det er der ikke reelt endnu.

Søren Wormslev spurgte om, hvad de små gymnasier vil gøre her i området? Dette kan potentielt blive lidt ”farligt” for os. Vi er glade for princippet om, at eleverne fordeles til den skole, som ligger tættest på. Således fastholder vi eleverne fra Aabybro, selvom de bor relativt tæt på Fjerritslev Gymnasium.

Skal skolen gøre noget i forhold til dens profil for at tiltrække og fastholde flere elever? Dette arbejder vi aktivt med. Olivia Holtebo Gregersen vurderede, at unge ofte har et fordomsfuldt billede af skolerne i Aalborg. At vi på NGHF har Åben Skole og Åbent Hus, hvor ansøgere får bekræftet, at vi er et rummeligt sted at blive voksen i, er rigtigt godt.

 

Bestyrelsen konstaterede, at vi har de elever, som vi skal have ift. kapaciteten.

 

 

 1. Orientering om arbejdet med at skaffe et særtaxameter til hf3-elever.
  Sagsfremstilling
  NGHF har siden hf3’s begyndelse finansieret forløbet med en kombination af almindeligt taxameter, som næppe dækker helt for klasser med ca. 20 elever, og midler til SocialPædagogiskStøtte (SPS) som hjemsøges individuelt for hver elev i en administrativt tung proces. Det er ikke hensigtsmæssigt. Derfor har vi gennem møder med lokale politikere (Orla Hav og Flemming Møller Mortensen), foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og gennem Danske Gymnasier arbejdet for at få et regulært hf3-tillægstaxameter. Rektor orienterer om de seneste initiativer og gymnasiets forventninger til dem. Bestyrelsen bedes drøfte orienteringen og tage den til efterretning.

 

Søren Hindsholm deltager som næstformand i DG på Folkemødet og skal i den forbindelse deltage i et debatmøde, hvor også et par af vores tidligere HF3-elever er med. Her vil vi forsøge at fremme dagsordenen med HF3 og ønsket om at styrke tilbuddet og gøre det mere rentabelt for skoler.

 1. Orientering om NGHF’s arbejde med at oprette en studieretning der forbereder unge til en karriere i forsvaret, primært som officerer. Punktet er en del af tema-mødet og behandles dér.

 

Dette punkt behandles under temamødet.

 

 

 1. Forslag til handlingsplan for skoleåret 2023-24, som vedhæftes, se venligst bilag 5. Bestyrelsen bedes drøfte forslaget og vedtage en handlingsplan.

 

 Søren Hindsholm motiverede de enkelte punkter i den vedlagte Handlingsplan. Elevrådet har behandlet punkterne og kommentarer herfra er indarbejdet.

Det første punkt om skriftligt arbejde blev kort drøftet. Punktet om plagiat og CHATBGT er eleverne meget optaget af. Søren Wormslev vurderede, at det bliver et stort arbejde at få defineret og opnå enighed i faggrupperne om, hvad plagiat er. Det er meget komplekst.

Det er også vigtigt at få fastlagt nogle rammer for, hvilke disciplinære konsekvenser der er for plagiat.

Indsatsen om sprog er blevet taget vel imod blandt lærerne. Magnus Rothmann mener også, at det er vigtigt, at lærerne bruger de nyeste pædagogiske metoder til indlæring og holder eleverne motiveret.   

Punktet om bæredygtighed er kommet med denne gang. Det er blevet en central del af den almene dannelse. I første omgang deltager hele skolen i en klimadag den 22. september. Desuden nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af både elever, lærere og TAP, som skal arbejde med temaet.

Mindre travlhed og stress blandt medarbejderne arbejder vi hele tiden med og næste år er det med i Handlingsplanen igen. Problemerne med dette i vores skoleverden skyldes delvist den skemastruktur, vi har med lange perioder uden skoleaktiviteter, som bevirker en højere belastning i andre perioder. Desuden er et skoleår præget en ujævn fordeling af arbejdet. Nogle af problemerne kan måske afhjælpes vha. kollektive tiltag, andre skyldes mere individuelle årsager. Det er specielt den kollektive del, vi har fokus på. Magnus Rothmann mener, at de erfaringer, som erfarne lærere har, skal komme nye kolleger til gode.

Punktet om elevmiljø handler meget om at styrke fællesskaber – store som små. Symposion skal hjælpes til at kommunikere bedre. Der vil fortsat være fokus på udvikling af elevrådet. De frikvartersaktiviteter, som uformelt er vokset frem de seneste par år, vil vi gerne styrke (fodbold).

De øvrige indsatser (som står sidst i Handlingsplanen) er også vigtige, mener Søren Valggren. Særlig punktet om frafald og plan for kvalitetsarbejdet er centrale. Søren Wormslev understregede, at det er vigtigt, at der ikke er for mange punkter i en Handlingsplan. Så udvandes den. Niels Magnus Christensen pointerede, at Handlingsplanen ikke er arbejdsplan for ledelsen, men at til de store punkter i handleplanen er det vigtigt, at få et input til fra bestyrelsen. Det er også bestyrelsen, som skal vedtage den. 

 

Bestyrelsen vedtog Handlingsplanen, som den forelå.

 

 1. Forslag til resultatlønskontrakt for rektor i skoleåret 2023-24, som vedhæftes, se venligst bilag 6. Som nævnt på bestyrelsesmødet i efteråret er det kun de ret få rektorer som er tjenestemænd, der i dag har disse kontrakter. De andre rektorer har bare fået et fast tillæg. Nu forsøger DJØF at få disse kontrakter afskaffet for tjenestemændene, men det er endnu ikke lykkedes. Bestyrelsen bedes drøfte kontraktforslaget og vedtage en resultatlønskontrakt eller give formandskabet et forhandlingsmandat.

 

Niels Magnus Christensen og Søren Hindsholm forlod mødet under dette punkt.

Til referat:

Kim Skindbjerg og Mette Wilgaard har fået mandat til at færdiggøre kontrakten. Desuden ønsker bestyrelsen en løbende orientering om punkter hen over skoleåret.

 

 1. Eventuelt

 

Intet.

 1. Temapunkt: Emner som optager os på skolen.

 

Temamøde: Aktuelle emner på skolen

17.30 Studieretning der peger frem mod en karriere i Forsvaret. Både Lasse T. Jensen og Kim Hornbech har kendskab til forsvaret. De vil orientere om planerne.

 Forsvarsministeriet bakker op om initiativet og der er holdt et indledende møde med et par officerer fra Trænregimentet Hvorup.

 For forsvaret handler det om profilering og rekruttering. For os handler det også om profilering, da en forsvarslinje er en stærk historie. Vi har flyvevåbnet, hæren og flåden inden for en kort radius. Forsvaret har understreget, at de gerne ser piger i den linje. For forsvaret handler det også om fastholdelse. Som for mange andre grupper af unge studerende er der en tendens til, at de søger de større byer og derfor har forsvaret svært ved at fastholde stampersonel i yderområder. F.eks. her i Nordjylland. Mange fag kan komme i spil med forskellige temaer. Fysik, psykologi, samfundsfag, sprog, mediefag, idræt, historie og dansk.

Søren Wormslev synes, det er helt oplagt her i Aalborg, som er en gammel garnisonsby og han synes det lyder meget spændende. Kim Skindbjerg synes også, det er en god idé. Men er der ikke grænser for, hvad kan gøre for at tilpasse forløbet? Hertil svarede Søren Hindsholm, at der er ret store muligheder for at tone i fagene. Desuden kan vi indbygge f.eks. idræt B som et obligatorisk valgfag.  

Vi regner med at udbyde retningen i 24-25.

Bestyrelsen tog oplægget til efterretning og udtrykte stor begejstring for tiltaget.

 

18.00 Sprogfagenes stilling i dansk uddannelse og på NGHF. Sprog indgår i Handlingsplanen, vi har netop udnævnt en sprogkoordinator: Kristine A. Hjuler, som vil deltage i mødet sammen med Trine D. Jakobsen.

 

Oplægget ligger i forlængelse af punktet om at styrke sprogene jf. Handlingsplanen.

Alle efterspørger mere sprog. Aftagerne er mange og mulighederne for elever er store.

Initiativet med en sprogkoordinator er et forsøg på at samordne initiativer og hjælpe sprogfagene med diverse aktiviteter.

En del af problemet er måske også et manglende kendskab til, hvad moderne sprogundervisning består af. Det er vigtigt at styrke eleverne forhåndskendskab til sprog og måske nedbryde noget af den ”modstand”, der opleves.

Bestyrelsen takkede for oplægget og er glade for, at sprog er et indsatsområde. I den virkelighed som mange af de eksterne medlemmer bevæger sig i, er sprog og kulturforståelse ofte en central og afgørende faktor i mange sammenhænge. Magnus Rothmann vurderer, at valg af sprog også ofte er et valg af en fascination af et land og dets kultur.

 

 

Referent

Niels Magnus Christensen