Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Referat marts 2021

Alle dokumenter vedrørende mødet den 23. marts

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

 

Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 15:00-17.30 i A24

Mødereferat

Til stede: Anders Thorup, Kim Skindbjerg, Mette Wilgaard, Preben Olund Kirkegaard, Lasse Taagaard Jensen, Mette Wilgaard, Julie Rosenberg, Axel Aaes Christensen, Søren Hindsholm, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

 

Afbud: Helle Frederiksen

Partner og statsautoriseret revisor ved PwC Line Borregaard deltager for at medvirke til punkt 2.

 

Dagsorden

1.     Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger

 

2.     Godkendelse af årsberetning og -regnskab for 2020. Revisor og partner ved PwC Line Borregaard deltager i dette punkt. Under forudsætning af årsregnskabets godkendelse bemyndiger bestyrelsen økonomichef Allan Tinning til at signere og indberette regnskabet til UVM, se venligst bilagene 1 og 2 fra PwC og vores ledsagende dokumenter (vedhæftede).

PWC godkender regnskabet uden væsentlige anmærkninger. 2020 var budgetteret negativt, men resultatet er bedre end forventet om end stadig negativt. Statstilskuddet er faldet med ca. 6% pga. faldende elevtal. Der er reduceret ca. med 1,7% på omkostninger, så denne forskel er medvirkende til at forklare underskuddet. Det er svært at sammenligne 2020 med 2019 pga. den særlige situation med Covid19. Der er både ekstra tilskud til diverse udgifter vedrørende rengøring og hygiejne. På den anden side er der sparet på f.eks. studierejser og andre poster, som ikke er blevet realiseret pga. nedlukningen.

Resultatet før ekstraordinære poster er et minus på 865.000. Til gengæld er der ekstraordinære poster til omlægning af lån og hjemtagning af lån, så der samlet er et underskud på ca. 3,5 mio.

Vores egenkapital er stadig positiv og det er godt. De indefrosne feriemidler er også betalt og det var en væsentlig del af planen for lånomlægningen.

Næste år skal vi afdrage ca. 1,8 mio. kr. og derfor skal skolen have minimum 600.000 kr. i overskud næste år. Sigtet er et overskud på 900.000 kr. Den kortfristede gæld på ca. 20 mio. er uproblematisk.

Bemærkninger til revisionsprotokollatet

Forretningsgange og funktionsadskillelse er kontrolleret og dette fungerer, som det skal.

IT-miljøet er tilrettelagt på betryggende vis. Ligeledes er GDPR-forordningen, som den er implementeret på gymnasiet kontrolleret og godkendt.

De ekstraordinære tilskud til studieture og kantinen på 314.000 kr. er umiddelbart ikke foreneligt med gymnasiets formål, men ud over en bemærkning vil PWC ikke gøre mere ved dette.

PWC anbefaler, at når der foreligger en vejledning om indhold til strategi for risikostyring af lån fra UVM, at bestyrelsen igen ser på deres foreløbige udkast (udarbejdet i efteråret) til risikostyring.

Omkostninger pr. årselev er steget en lille smule. Det skyldes mest udgifter til bygningsvedligehold.

Lønomkostninger er næsten neutrale, når man sammenligner 2019 og 2020.

Årsværk pr. 100 elever er faldet fra 10,9 til 10,8. Det samme med undervisningsårsværk pr. 100 elever, som er faldet fra 9,5 til 9,4.

Skolens likviditet er samlet på ca. 9 mio. kr. og det betyder, at selv hvis der kommer en uforudset udgift vil skolens økonomi være robust nok til at modstå dette. Dette skyldes primært den store låneomlægning. At feriepengeforpligtigelsen er indfriet, betyder også, at denne forpligtigelse nu ikke længere belaster skolens regnskabsmæssige balance.

Fremadrettet vil et overskud på ca. 900.000 kr. pr år resultere i en positiv likviditet på ca. 2. mio. kr. på sigt.

Den samlede revisortjekliste udviser ingen væsentlige bemærkninger.

Der var ros fra en samlet bestyrelse til den fornuftige og gode økonomistyring, som ledelsen bedriver.

Bestyrelsen godkender dermed regnskabet for 2020.

 

3.     Referatet og opfølgning efter mødet den 15. december 2020.

Der er ingen bemærkninger.

 

4.     Meddelelser.

Søren Hindsholm orienterede om, at vi har fået ca. 600.000 kr fra UVM til elevtrivselstiltag i lyset af nedlukningen. Det kan også være faglige tiltag som to-lærer-ordning til at styrke undervisningen i eksamensfag. Vi vil meget gerne have lov til at bruge dem næste skoleår. Dette har UVM ikke givet lov til endnu, men det arbejdes der på i Danske Gymnasier. Bestyrelsen bakker op om dette.

Der er ved at blive udarbejdet en politik for krænkelser.

Hen over sommeren skal fysik-lokaler renoveres og det er ved at være på plads, men mange byggefirmaer har meget travlt med andre projekter.

Preben Olund Kirkegaard gjorde opmærksom på, at Søren Hindsholm var medforfatter til en kronik om ny karakterskala og formativ evaluering fredag den 18. marts i Politiken.

 

5.     Orientering om skolens ansøgertal og forventede klassedannelse til næste år.

I Nordjylland ligger ansøgertallet fint med STX og stor vækst på HF. NGHF har 174 STX, så det bliver en 6-7 klasser. Vi begynder under alle omstændigheder med 7 grundforløb. Om det bliver 6 eller 7 klasser derefter, ved vi ikke endnu.

I Aalborg er der ca. 400 flere end sidste år, der tager 10. klasse i Aalborg eller på efterskoler. Måske pga. en usikkerhed om fagligt niveau. HHX og HTX er gået lidt tilbage i Aalborg. Nogle af de små gymnasier i Nordjylland har fine ansøgertal og det er godt.

Der er ca. 60, der søger de 44 pladser i HF3. Der bliver afviklet visitationssamtaler efter påske.

Fordelingsudvalget skal snart mødes (efter påske) og måske omfordeles der STX-elever. HF er ikke en del af dette. Vi har elever til to fulde HF2-klasser udover de to HF3-klasser.

Bestyrelsen tog efter en kort drøftelse dette til efterretning.

Nye centrale fordelingsregler er endnu ikke på plads.

 

6.     Orientering om skolegangen i foråret 2021 og forventninger til resten af foråret og sommereksamen.

Søren Hindsholm orienterede kort om, hvad der gjort for at få testrutiner på plads og klasserne ind på skift. Nu hvor afgangseleverne er væk, har vi fået lov til at få fortsættereleverne ind.

Dette gør vi ved at have dem inde på skift i denne uge.

HF3 har hele tiden været på skolen.

Efter påske har vi 50% fremmøde. Det bliver nok afgangsklasser samt 1hf inde sammen og 1g/2g inde sammen. Det skal besluttes snarest.

Til eksamen kan der fjernes dele af pensum, men hovedelementer må ikke fjernes. Der er afviklet møder med flere faggrupper og i langt de fleste fag kan der komme elever til eksamen.

Eksamensplanen bliver offentliggjort tidligt og så må vi hjælpe, der hvor der er problemer. Hvis det så viser sig meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at gennemføre en eksamen på forsvarlig vis, kan rektor beslutte, at der ikke skal være prøve. Årskarakterer kan så ophøjes til eksamenskarakterer på det enkelte hold.

Fortsætterhold kan få undervisning i længere tid og der er stadig årsprøver for dem.

De fire Aalborggymnasier har reserveret Kildeparken til, måske, at afvikle en stor fest den 23. juni for alle Aalborgs STX- og HF-studenter.

 

7.     Beslutningsforslag om at bemyndige formandskabet til eventuelt at godkende merarbejde når rektors resultatlønskontrakt skal vurderes til august.

Sagsfremstilling

I kontrakten står der “I tilfælde af en væsentlig ændring i forudsætningerne for denne kontrakt, kan rektor foreslå formandskabet at der ydes vederlag for merarbejde.’’ Skoledriften har i skoleåret 2020-21 været så præget af Covid-19 at væsentlige dele af skolens handlingsplan ikke har kunne gennemføres; til gengæld har ledelsen haft merarbejde med at sikre undervisning, eksamen og elevers og medarbejderes sundhed under de specielle forhold. UVM’s bemyndigelse giver bestyrelsen ret til at godkende merarbejde op til 50.000 kr. Det er ikke hensigten at stille rektor bedre end normalt, men kun at kompensere for det tab Covid-19 ellers vil påføre ham.

Ved behandlingen af dette punkt deltog Søren Hindsholm ikke.

Anders Thorup orienterede kort om baggrunden for dette og spurgte bestyrelsen om deres kommentarer. Efter en kort drøftelse vedtog bestyrelsen dette beslutningsforslag.

 

8.     Evaluering af 2020’s arbejde i bestyrelse. Se venligst bilag 5.

Anders Thorup efterspurgte kommentarer til arbejdet i bestyrelsen. Mette Wilgaard var glad for den motiverede dagsorden med uddybede punkter, hvor det fremgår, hvad der skal besluttes. Det gør det mere overskueligt og effektivt.

Marie Juul Bjerre roste Anders Thorup for god mødeledelse.

 

9.     Skolens ledelse spørger jer om tema(er) I ønsker behandlet på temamødet i juni.

Anders Thorup nævnte selvevaluering for lærere som et tema. Covid19 havde vi sidste år. Lasse Jensen nævnte dog den virtuelle undervisning, som har rykket sig en del og fået et kvalitetsløft. Det er der ingen tvivl om.

Søren Hindsholm nævnte, at bestyrelsen næste år har siddet i 4 år. Hvad undrer jer og hvad skal vi gøre anderledes på skolen? Preben Olund Kirkegaard nævnte, man kan kigge på kvalitet i undervisningen og der er forskellige teknologier eller observationslister til at se på det med.

Han mener også, at den formative feedback altid kan styrkes og hvordan kan vi arbejde med det?

Anders Thorup foreslog, at man kunne tale om lærernes undervisning. Hvad er rammerne og i hvilken grad er man en fri fugl inden for de rammer, der er? Og hvordan kan man udvikle undervisningen? Marie Juul Bjerre nævnte i den forbindelse, at hun ser frem til forhåbentlig at skulle til Spanien på udveksling i forbindelse med ERASMUS. Det vil bevirke, at hun skal forholde sig til egen praksis og måske virke positivt tilbage på hendes egen undervisning.

Preben Olund Kirkegaard kunne også forestille sig at man kunne arbejde med elevernes deltagelse som aktive elever og borgere. Kim Skindbjerg nævnte, at man som udgangspunkt gerne vil forstyrres. Kan man f.eks. lave jobswob med en folkeskole i en uge og virkelig få et input som kunne flytte noget?

Kim Skindbjerg nævnte også en mulighed for at skabe en mere tydelig skoleprofil? Julie Rosenberg replicerede til dette, at hun valgte NGHF, fordi der var mere plads og rummelighed og at der netop ikke er en profil, som på en eller anden måde skubber nogen væk og som ville tvinge hende til et aktivt tilvalg. Hun holdt af ideen om, at hun valgte et alment gymnasium og ikke et profilgymnasium.

Mette Wilgaard var enig og bemærkede, at der en gruppe unge mennesker som ikke ønsker at skulle tage et aktivt valg af et profilgymnasium Det har altså en værdi, at der er plads til alle. Hvis man ikke lige er en ”skæv” personlighed, så er det rart at kunne vælge et ”almindeligt” gymnasium.

 

10.  Eventuelt.

Niels Magnus Christensen gjorde opmærksom på, at de to uddannelsesledere Anders Hovgesen og Bente Vork Steffensen har søgt om og fået skolen godkendt som ERASMUS-skole. Det vil bestyrelsen komme til at høre meget mere om i fremtiden. Den samlede bestyrelse var meget glade for denne nyhed og den styrkelse af skolens internationale profil som godkendelsen medfører. De ser frem til at høre om det de kommende år.

 

Referent

Niels Magnus Christensen