Information til nye elever

Referat marts 2022

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

 

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 15:30-18.00

 

Mødereferat

 

Tilstede: Anders Thorup, Mette Wilgaard, Lasse Taagaard Jensen, Julie Rosenberg, Axel Aaes Christensen, Søren Hindsholm, Marie Juul Bjerre, og Niels Magnus Christensen (referent).

 Afbud: Helle Frederiksen, Preben Olund Kirkegaard og Kim Skindbjerg

 Partner og statsautoriseret revisor ved PwC Line Borregaard deltog for at medvirke til punkt 2.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Godkendelse af årsberetning og -regnskab for 2021.
  Revisor og partner ved PwC Line Borregaard deltager i dette punkt. Under forudsætning af årsregnskabets godkendelse bemyndiger bestyrelsen økonomichef Allan Tinning til at signere og indberette regnskabet til UVM, se venligst bilagene 1 og 2 fra PwC og vores ledsagende dokumenter (vedhæftede).
  Bestyrelsen bedes tage stilling til årsberetning og -regnskab og godkende de nødvendige bemyndigelser.

PWC afgiver en blank påtegning til skolens regnskab for 2021. Det betyder, at der ikke er nogen væsentlige bemærkninger til regnskabet.
Der er lidt flere årselever ift. 2020 svarende til ca. 2%. Omsætningen er steget med ca. 6 mio. Det skyldes stigningen i elevtallet samt at SPS-hjælp nu skal konteres under tilskud. Denne post er efterhånden meget stor, men den skal bl.a. dække mentorers og studiehjælperes løn.
Årets resultatet er på ca. 830.000. Ift. 2020 er det en forbedring på ca. 1.7 mio. Det må siges at være godt.
Der er brugt en del penge på renovering af bygningen (F-gangen). Derfor er der anvendt en stor del af skolens likvide midler som planlagt i forbindelse med optagelse af lån. Desuden er betalingen af de indefrosne feriemidler også en faktor i mindskelsen af skolens likviditet.
Egenkapitalen er steget qua årets positive resultat.
Ser man på pengestrømsregnskabet, kan man se, at skolen skal have et overskud på ca. 600.000 hvert år, for at likviditeten ikke udhules.

I Revisionsprotokollen bemærkes det, at der skal udarbejdes en ny regnskabsinstruks. Dette er drøftet med ledelsen og denne bliver opdateret i løbet af 2022. Der er ikke tale om en fuldstændig ændring af instruksen, men den skal udarbejdes.
Ellers konstateres det, at forretningsgange er fyldestgørende og forsvarlige.
Det konstateres endvidere, at formålskonteringen på skolen i al væsentlighed er korrekt.
Derudover konstateres det, at skolens finansielle strategi ikke er i overensstemmelse med den skabelon, som er udmeldt fra ministeriet. Dette skal bringes i orden.

Lønrevisionen er gennemgået og dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Skolens egenkapital er på ca. 1.7 mio. Skolens ledelse skal dog fortsat være opmærksom på at optimere forholdet mellem indtægter og udgifter og på den måde sørge for at undgå at bruge af likviditeten. Da skolen skal afdrage på sin langfristede gæld, skal der genereres et ”overskud” på ca. 600.000 hvert år i gennemsnit.

PWC har ved revisionen af gymnasiets forvaltning ikke konstateret nogen forvaltningsmæssige uregelmæssigheder.

De to forhold (regnskabsinstruks og finansiel strategi nævnt ovenfor) skal bringes i orden.

 

 1. Referatet og opfølgning efter mødet den 15. december 2021.

Godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Meddelelser.

Søren Hindsholm orienterede i forlængelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde om, at lærerne er blevet bedt om at tage særlige hensyn til elevernes faglige huller. Siden sidste møde er der kommet en politisk beslutning om, at årgangen får et særligt tilrettelagt eksamensforløb.
Han har holdt møde med det nye elevråd om blandt andet en klimastrategi og at få gang i fællestimer, som i coronatiden har ligget brak. Vi er måske lidt langsommere til at få gang i klimaaktiviteter ift. f.eks. hovedstadsområdet.
Søren Hindsholm har deltaget i et møde i Folketingets uddannelsesudvalg om forholdene for HF3. Der bliver måske tale om et særligt taxameter for den type af elever, men dette er ikke afgjort endnu.
Som det ser ud nu, flyttes der rigtig mange ansøgere væk fra Aalborg Katedralskole. De fleste kommer ud til gymnasier i yderområderne, men vi får også lidt her.

 

 1. Beslutningsforslag: Nye vedtægter
  Sagsfremstilling: Regionen forventes at få større indflydelse på elevfordeling og udvikling af ungdomsuddannelserne. På den baggrund har bestyrelsen tidligere drøftet og tilsluttet sig ønsket om at styrke kontakten til Region Nordjylland ved at anmode Regionsrådet om at udpege et medlem til bestyrelsen. Derfor er rektor skrevet et forslag til vedtægtsændringer. Samtidig er vedtægten opdateret efter Børne- og Undervisningsministeriets skabelon. Der er ingen væsentlige ændringer ud over ændringen i bestyrelsens sammensætning, men bemærk dog at kravene til forretningsorden (§ 14) er formuleret på en ny måde. Rektor vil efter vedtagelse af en ny vedtægt gennem forretningsordenen for at se om den fortsat er dækkende formuleret. Se venligst bilag 3; slettet tekst står i […], tilføjelser i <…>.
  Bestyrelsen bedes forholde sig til forslaget og vedtage en ny vedtægt.

 

Søren Hindsholm gennemgik de ændringer, paradigmet for bestyrelser på gymnasier har undergået og som afspejler sig i det foreliggende forslag.
Det drejer sig om muligheden for at delegere roller i bestyrelsen, tilføjelsen af bestyrelsens forpligtigelse til også at se på løn- og personalepolitik. Desuden retningslinjer for hvordan man fremskaffer og ikke kun sikre sig nødvendig dokumentation til revisionen. Desuden er der også tilføjet noget om målsætning og strategi.

Bestyrelsen godkender forslaget og vedtager den nye vedtægt. Bestyrelsen skrev under på de nye vedtægter. Der vil blive taget hånd om at få fremskaffet underskrifter fra de fraværende bestyrelsesmedlemmer.

 

 1. Orientering om skolens ansøgertal og forventede klassedannelse til næste år.

På HF3 begynder der ca. 44 i 2 klasser. På HF2 er der ca. 54, så de skal nok blive fyldt op til to klasser. Der er lige nu 172 STX-ansøgere og vi får nok lidt flere, så vi kommer op på 180 elever. Vi laver 7 klasser, selvom de bliver relativt små. På sigt skal vi have flere ansøgere og derfor skal vi arbejde endnu mere for at tiltrække ansøgere.
Julie Rosenberg foreslog afsætning B som en mulighed for at tiltrække elever, som ellers ønsker handelsskolen.
Bestyrelsen drøftede, hvad der kunne gøre en forskel ift. at tiltrække elever. Det er meget svært at gøre noget ved, da det handler om nogle dybe strømninger i de unges liv og identitetsdannelse.
Anders Thorup mente, at vi skal arbejde med skolens brand. ”Produktet” er jo det samme som andre mere populære gymnasier, så det må handle om noget andet. Søren Hindsholm ser på de vigende ansøgertal som et indsatsområde, som skal tænkes ind i de næste års handleplaner.

 

 1. Den nye bestyrelse.
  Orientering om de nye medlemmer. De afgående bestyrelses forslag til introduktion af den nye bestyrelse.

Mette Wilgaard er blevet genudnævnt af Dansk Industri, Lasse Frimand er udnævnt for Aalborg Byråd, Prorektor Anne Marie Kanstrup fra AAU er ligeledes udnævnt. Desuden fortsætter Kim Skindbjerg som repræsentant for folkeskolerne. Lasse Jensen og Marie Juul Bjerre er genvalgt som lærerrepræsentanter. Der skal vælges nye elevrepræsentanter, da Axel Aaes og Julie Rosenberg begge dimitterer til sommer.  Mette Wilgaard har sagt ja til at stille op som formand.
Søren Hindsholm taler med elevrådet om muligt valg af elevrepræsentanter til bestyrelsen inden sommerferien således, at de kan være med til sommermødet.

Den nye bestyrelse skal møde skolens lærere og måske overvære undervisningen. Skolens revisor kunne fortælle noget om vedtægter og økonomiske grundvilkår. Desuden et oplæg om de basale grundvilkår som bestyrelsesmedlem herunder muligheder og grænser for ens virke. Et oplæg om gymnasiets opbygning med HF, HF3 og STX samt en fysisk rundvisning på skolen.

 

 1. Eventuelt

Søren Hindsholm takkede for den afgående bestyrelses arbejde. Herunder i særdeleshed Anders Thorup som takkede af efter 15 år. De sidste 8 år som formand.
Derfor holdt Søren Hindsholm en lille tale for Anders Thorup og kom ind på nogle episoder, som viste noget om hans egenskaber som menneske og som en meget dygtig og engageret bestyrelsesformand.
Anders Thorup takkede for talen og de mange års gode og spændende samarbejde.

Referent Niels Magnus Christensen