Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Referat oktober 2019

Alle dokumenter vedrørende mødet den 22. oktober

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

 

Tirsdag den 22. oktober kl. 15:30-18 i H07

 

Mødereferat

 

Tilstede: Anders Thorup, Kim Skindbjerg, Mette Wilgaard, Preben Olund Kirkegaard, Lasse Taagaard Jensen, Helle Frederiksen, Søren Hindsholm, Nicklas B. L. Aastrup, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

Fraværende: Jeppe Olenius Grøn

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

 

 1. Opfølgning på sidste møde og meddelelser, herunder orientering om besøg af Orla Hav og Flemming Møller Mortensen, se venligst bilag 0.

Søren Hindsholm orienterede om, at skolen har sagt nej til Aalborg kommune til 10. kl.

QTI er kommet med i handlingsplanen.

Skolen har opsagt aftale om at vise film med MPLC. Det ændrer ikke på lærernes muligheder for at vise film og skolen sparer penge.

Vi har afviklet pædagogisk dag med bl.a. Steen Beck om almen dannelse.

Der er afviklet et møde med Orla Hav og Flemming Møller Mortensen om HF3. De vil gerne støtte op om det gode projekt og kontakter undervisningsministeren.

Anne Sofie Callesen, uddannelsesordfører fra RV, kommer på besøg på skolen i december for blandt andet også at høre om HF3-projektet.

 

 1. Budget- og regnskabstals aktuelle status og første drøftelse af budget 2020 på grundlag af Finanslovsforslaget, se venligst bilagene 1 og 2.

Søren Hindsholm orienterede om status for 2019. Vi regner med at holde os inden for underskuddet på 1 million kr. Det har dog krævet en yderligere opbremsning her i anden halvdel af 2019. Efter en kort drøftelse tog bestyrelsen budget for 2019 til efterretning.

2020 ser svært ud allerede nu. 2% besparelsen er væk, men pristalsreguleringen for både 2019 og 2020 er noget lavere end forventet. Desuden er vores 7 klasser ikke fyldt op. Der ”mangler” ca. 20 elever og det betyder meget, da en elev udløser 67.000 kr. for et skoleår. Det ser dog ud til, at vi får en 3-4 elever i forbindelse med studieretningsstart. Vi har lagt et budget for 2020 baseret på 8 stx-, 2 hf- og 2 hf3-klasser og som det ser ud nu, giver det et underskud på ca. 1,3 million for 2020. Samtidig ved vi, at op mod 5 lærere stopper i sommeren 2021. Ledelsen vil gerne – hvis ansøgertallet holder – fortsætte frem til 2021 uden afskedigelser. Den naturlige afgang i 2021 vil så medvirke til at løse vores problem med underskud. Samtidig deltager skolen i en fælles kampagne med de andre STX-skoler i Aalborg for at fortælle de mange gode budskaber om, hvor god STX er til at klæde elever på til f.eks. naturvidenskab. Kampagnen afvikles de næste måneder i biografer og busreklamer. Vi håber på, at det kan trække flere elever til STX. Hvis ikke vi får 8 stx+2 hf+2 hf3, skal der gribes ind og ledelsen bliver nødt til at justere antallet af lærerårsvæk. Det betyder dog ikke automatisk afskedigelser.

Efter en kort drøftelse besluttede bestyrelsen at se tiden an til marts, når ansøgertallene er kommet ind.

 

 1. Beslutning af skolens kapacitet for skoleåret 2020-21 og orientering om situationen for elevfordeling i Region Nordjylland de kommende år.

Ledelsen foreslår 8 stx, 3 hf og 2 hf3-klasse.

 Sagsfremstilling: NGHF har i mange år haft 8 klasser som stx-kapacitet og holdt fast i det. I år havde vi ansøgere til 7 stx, 2 hf og 2 hf3-klasser. I maj pålagde UVM skolen et et-årigt kapacitetsloft på 7 stx-klasser. Det fik dog ingen praktisk betydning fordi vi kun havde ansøgere til 7 klasser. Næste år er situationen svær at overskue. Regeringen har varslet hurtige ændringer i hele optagesystemet og elevfordelingen, og Danske Regioner og Danske Gymnasier diskuterer forskellige modeller: Gymnasiedistrikter, kapacitetsstyring med maksimum eller minimum, taxametre der flytter penge fra store til små skoler. Og måske flere andre. Fordi situationen lige nu er så flydende, er det ledelsens vurdering at vi holder fast ved det kendte og ser hvad der sker.

Bestyrelsen tilsluttede sig i forlængelse af drøftelsen under punkt 3 ledelsens forslag om kapacitet for NGHF.

 

 1. Godkendelse af formandskabets forhandlingsresultater om resultatlønskontrakter (opgørelsen af kontrakten fra sidste år og forslaget til den nye kontrakt for 2019-20). Se venligst bilagene 3 og 4. Dette punkt behandles uden rektors og vicerektors tilstedeværelse.

Bestyrelsen tog opgørelsen og forslaget til kontrakt for det kommende år til efterretning. Dog vil Anders Thorup, Kim Skindbjerg og Søren Hindsholm gennemgå opgørelsen i næste uge. Desuden vil de gerne se IT-strategien. Den sender Niels Magnus Christensen til dem.

 

 1. Forslag til studieretninger og hf-pakker for elever der begynder august 2020.

Ledelsen foreslår at udbuddet af studieretninger fastholdes uændret, men at nogle studieretninger får klarere navne. Engang vidste elever og forældre hvad mat-fys eller nysproglig betød, men dels er der mange flere studieretninger, dels er nogle traditionelle navne ikke længere dækkende, for eksempel nysproglig. NGHF har indledt et samarbejde med AAU herom, og blandt andet vil nogle af de naturvidenskabelige og samfundsfaglige studieretninger måske få navne og indhold tonet i retning af bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Mette Wilgaard spurgte, om ikke skolen samarbejder med UCN? Det er også væsentligt at få elever til at vælge den type af uddannelser, som de udbyder. Søren Hindsholm svarede, at det vil skolen gerne, men at UCN er sværere at samarbejde med. De er ikke så fleksible som AAU, som er initiativtagende, fleksible og proaktive i deres tilgang til samarbejde med deres ”leverandører”. Preben Olund Kirkegaard, som er docent på UCN, vil gerne tage initiativ til at få mere brobygning i stand. Niels Magnus Christensen gjorde opmærksom på, at der kommet brobygning til UCN i stand i forhold til de obligatoriske praktikforløb, som en HF-elev skal igennem. Det var svært at få etableret, særligt i forhold til UCN, men at der nu er lavet en model, som fungerer. Mette Wilgaard var glad for at høre dette. Det er vigtigt, at vi ikke kun ”toner” i forhold til universitetet, når en væsentlig andel af vores elever i praksis tager UCN-uddannelser senere i deres liv.

Bestyrelsen tilsluttede sig efter denne drøftelse forslaget til udbud af studieretninger for 2020.

 

 1. Gennemgang af ressourceregnskabet for skoleåret 2018-19, se venligst bilag 5.

Søren Hindsholm gennemgik i hovedtræk regnskabet.

Den nye afleveringsregel om at skriftlige opgaver er tabt, hvis ikke de afleveres til tiden ser ud til at virke. Nicklas B. L. Aastrup kunne berette, at den har disciplineret eleverne og at fra at være lidt upopulær er blevet accepteret blandt eleverne.

Karakterniveauet for skriftlig eksamen er faldet. Det vil indgå som et tema til faggruppesamtaler (FUS), som skal afvikles i foråret, så vi er opmærksomme på det. Anders Thorup spurgte, om man kan lave ændringer i undervisningen for at hjælpe de mindre dygtige elever til et bedre resultat? Søren Hindsholm fortalte om, at vi afvikler flere aktiviteter under prøvelignede former for at træne eleverne under mere realistiske forhold. Kim Skindbjerg bemærkede, at der jo også er forskel på lærerne. Dette gav Søren Hindsholm ham ret i og der skal vi lære af hinanden. Lærere, der er dygtige til at få eleverne til at præstere, skal inspirere andre lærere. Kim Skindbjerg fortsatte med at sige, at for eksempel evner til at skabe positive relationer er en helt afgørende komponent i al undervisning. Samtidig er opgaven blevet sværere, fordi skolen optager mange flere elever end tidligere. Derfor er der ofte endog meget stor forskel på deres evner og kunnen. Dette gav Nicklas B. L. Aastrup ham ret i. Der er virkelig meget forskel på top og bund i en klasse. Marie Juul Bjerre bemærkede, at vi på den anden side gerne vil at elever, som ellers har alle odds imod sig, lykkes med at få en afgangseksamen hos os. Det var Helle Frederiksen helt enig i. Det understreger samtidig, at det er vigtigt, at lærerne både er klædt på og har lyst til at arbejde med alle typer elever og kan spænde over de ofte store forskelle.

Efter denne drøftelse gennemgik Søren Hindsholm siderne i rapporten og endte op med at fremhæve skolens høje tal for overgang til videregående uddannelser og medarbejdernes meget lave sygefravær.

Bestyrelsen tog derefter ressourceregnskabet til efterretning.

 

 1. Gennemgang af benchmark med 5 andre gymnasier, se venligst bilag 6.

Søren Hindsholm gennemgik i hovedtræk benchmarket. Det er endog meget svært at samle data, der er sammenlignelige og Søren gennemgik et par eksempler. F.eks. ser vi dyre ud på ledelsesiden, men vi underviser til gengæld mere. Gennemsnitligt er vi en lidt ældre skole rent personalemæssigt. Det gør selvfølgelig, at vi er lidt dyrere. Det er meningen at benchmarket skal forbedres i en løbende proces.

Bestyrelsen tog efter en drøftelse denne gennemgang til efterretning.

 

 1. Ny lønpolitik for gymnasieledelserne.

Søren Hindsholm gennemgik i hovedtræk forslaget til lønpolitik. Udspillet ligger i forlængelse af den nye cheflønsaftale med DJØF, som er faldet på plads. Heri er der friere rammer til at lave lokale aftaler, ændre på pensionsprocenter, resultatlønnens rolle og opsigelsesvarsler. Ligeledes skal det drøftes, hvorvidt vicerektor skal indplaceres i lønramme 37. I dag er uddannelseslederne og vicerektor formelt ligestillede, selvom vicerektor er ”første blandt ligemænd” (primus inter pares) i dagligdagen.

Det er ikke meningen, at ændringerne skal udløse mere i løn til ledelsen.

Mette Wilgaard mente ikke, at det vil være hensigtsmæssigt at fjerne resultatlønnen og omlægge den til en fast løndel. Den er med til at fastholde fokus og giver en vis kontrol. Dette var bestyrelsen enig i.

Bestyrelsen besluttede efter en drøftelse, at kun rektors resultatlønskontrakt fremover skal gøres op. De øvrige i ledelsen får derefter samme procentsats udbetalt.

Bestyrelsen besluttede sig for, at Kim Skindbjerg og Anders Thorup tager emnet op på deres møde om resultatløn. Herunder vil de tage lønstatistik med fra DJØF. Dette vil indgå i beslutningerne. Desuden besluttede bestyrelsen sig for, at løndata behandles fortroligt. Søren Hindsholm og Niels Magnus Christensen laver et nyt bilag.

Der samles op på punktet på næste bestyrelsesmøde og resultatet præsenteres.

Bestyrelsen vurderede, at den nuværende lønpolitik er dækkende for alle på skolen.

 

 1. Personalepolitisk status

Søren Hindsholm orienterede med udgangspunkt i en tabel for resultatet for Professionel Kapital. I tabellen indgår tal for 2019, 2017 og 2015. Vi er gået frem på mange parametre. Der er selvfølgelig plads til at arbejde med en række elementer, men overordnet er resultatet af afdækningen meget positiv, særligt set i lyset af de nedjusteringer skolen har været igennem. Det samlede indeks for professionel kapital har aldrig været højere. Vi arbejder naturligvis videre med resultatet i AMU, SU og PSU. Resultatet må ikke blive en sovepude.

En af skolens mentorer fra VUK går på pension. Nu ansætter vi en selv på pædagog-vilkår.

 

 1. Orientering om skolestart med fokus på det nye grundforløb, hf3 og valg af studieretninger i oktober måned.

Eleverne har valgt studieretninger. Alle elever har fået deres ønsker opfyldt. Der oprettes en USA-klasse, en klasse med græsk-latin retning samt en musikretning. Overgangen til studieretninger skal forbedres og eleverne skal integreres bedre i de nye klasser her fra 1. november. Det arbejder vi aktivt på.

 

 1. Eventuelt.

Intet

Referent

Niels Magnus Christensen