Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Referat oktober 2021

Alle dokumenter vedrørende mødet den 7. oktober

Bestyrelsesmøde på Nørresundby Gymnasium og HF

 

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 15:30-18.00

 

Mødereferat

 

Tilstede: Anders Thorup, Kim Skindbjerg, Mette Wilgaard, Lasse Taagaard Jensen, Julie Rosenberg, Søren Hindsholm, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

 

Afbud: Preben Olund Kirkegaard, Helle Frederiksen, Axel Aaes Christensen

 

  1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

 

  1. Opfølgning på sidste møde og meddelelser.

Søren Hindsholm orienterede kort om, at vi stadig arbejder med den finansielle strategi. Den skal behandles på et senere møde.

Søren Hindsholm takkede Anders Thorup for indstillingen til Ridderkorset og det personalemøde, hvor Anders Thorup holdt en tale og overrakte Søren Ridderkorset.

Ombygningen af fysik er ved at være færdig og bestyrelsen kan måske nå en lille rundtur senere.

Desuden orienterede Søren kort om eleven Daniel Johan Rasmussens død.

 

 

  1. Orientering om budget- og regnskabstals aktuelle status og første drøftelse af budget 2022 på grundlag af Finanslovsforslaget, se venligst bilagene 1 og 2.

Søren Hindsholm orienterede om status. Vi ender sandsynligvis med et lille positivt resultat. Vores indtægter er steget pga. ekstra penge fra GS i administrations-taxameter. Desuden fik vi en del penge fra staten i forbindelse med Covid19-testning. Skolen har på den anden side også brugt en del penge på testcenter samt social og faglig genopretning, som lærerne arbejdede med både før og efter sommerferien.

Budgettet for 2022 ser ud til at give et lille overskud. Vi skal have et overskud på omkring 700.000, når vi er helt i balance. I skrivende stund er der dog en række parametre, som ikke er helt afklarede.

 

 

  1. Beslutning af skolens kapacitet for skoleåret 2022-23 og orientering om situationen for elevfordeling i Region Nordjylland de kommende år.

Ledelsen foreslår 7 stx, 3 hf og 2 hf3-klasser.

 Sagsfremstilling: NGHF har i mange år haft 8 klasser som stx-kapacitet og holdt fast i det. I år havde vi ansøgere til lidt under 7 stx, 2 hf og 2 hf3-klasser. I maj pålagde UVM skolen et et-årigt kapacitetsloft på 7 stx-klasser. Det fik dog ingen praktisk betydning fordi vi kun havde ansøgere til 7 klasser. Næste år sker optaget efter de gamle regler, måske igen med kapacitetsnedsættelser. Det vil sige at Region Nordjylland aftaler kapaciteter og kan anmode UVM om at skoler får deres kapacitet sat ned. Hvis UVM nedsætter kapaciteten, kan kun UVM hæve den igen. Hvis en skole selv har fastsat sin kapacitet, har Fordelingsudvalget lov til at hæve kapaciteten, typisk fordi en skole har uventet mange ansøgere. Region Nordjylland ønsker at sænke kapaciteterne i Aalborg, og Aalborg-Nørresundby-gymnasierne er enedes om at forslag hvor vi sætter vores kapacitet til 210 elever, svarende til 7 klasser a 30 elever. Det er ledelsens vurdering at vi ikke får flere ansøgere, og at det vil være en fordel for NGHF at vi i tilfælde at uventet mange ansøgere lokalt sammen med Fordelingsudvalget kan hæve kapaciteten uden at spørge UVM.

 Under dette punkt vil rektor også orientere om Region Nordjyllands prognoser og beregninger. Et vigtigt punkt i dem er om Regionen vil tage hensyn til at NGHF har mange ansøgere der nok er fra Jammerbugt Kommune, men som i virkeligheden søger det nærmeste gymnasium, dvs. NGHF.

Søren Hindsholm orienterede om, at alle gymnasier i Aalborg er indstillet på at gå ned i kapacitet. Mette Wilgaard spurgte til, om der er tale om små årgange? I absolutte tal er der en nedgang og HHX trækker mange elever fra STX. Her på skolen har vi dog en relativt stor HF-afdeling, så vi stadig er en stor skole.

Region Nordjylland har lavet nogle opgørelser som viser, at det er os, der tager en relativt stor andel af eleverne fra Jammerbugt Kommune (Åbybro). Historisk har vi altid taget mange elever fra Åbybro, da byen ligger meget tættere på NGHF end på Fjerritslev Gymnasium. Der er politiske kræfter, som arbejder på at ændre dette, så de skal til Fjerritslev og det vil være et stort tab for vores skole.

Kim Skindbjerg spurgte, om der var en risiko for, at vi kun blev til seks klasser næste år? Hertil svarede Søren Hindsholm, at det er en reel risiko. Men vi arbejder på at udbyde en business-linje med erhvervsøkonomi. Vi afvikler desuden et Åben Skole arrangement på en lørdag i november som supplement til det traditionelle Åben Hus aften i januar. Åben Skole vil være en skoledag, hvor forældre og kommende ansøgere kan se, hvordan en ”almindelig” skoledag ser ud. Alle den slags initiativer skal ses i sammenhæng med den potentielle negative ændring i skolens geografiske optageområde. Vi vil gerne beholde vores elever og undgå at skulle nedjustere antallet af ansatte.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om 7 stx, 3 hf2 og 2 hf3-klasser.

 

  1. Beslutning om udbud af studieretninger og hf-pakker for elever der begynder august 2022.

Ledelsen foreslår uændret udbud. Under dette punkt vil rektor dog orientere om planer om studieretninger med et mere praksis-orienteret indhold: Dels prøver NGHF nu at tone fagene på studieretningen med engelsk A og samfundsfag A så den får et mere forretningsorienteret indhold, dels arbejder Danske Gymnasier sammen med Dansk Industri og Dansk Metal på at udvikle nogle praksisorienterede studieretninger med blandt andet 8 ugers praktik på virksomheder eller institutioner.

Mette Wilgaard synes, det lyder interessant med et mere praksisorienteret tilbud. Men hun har ikke hørt om det før nu.

Søren Hindsholm forklarede lidt om baggrunden for tilbuddet om mere praksisorienterede studieretninger, hvor der er indbygget praktik for eleverne som en del af et tre-årigt forløb. Både Dansk Industri og Dansk Metal støtter op om det. Der vil komme en proces på skolen (PR) og i bestyrelsen, om det er noget vores skole skal arbejde videre med. En lille risiko kunne være, at man tager nogle elever fra de mere tunge naturvidenskabelige fag.

SAENøe-retningen, som vi påtænker at tilbyde, vil måske kunne tiltrække flere drenge, specielt hvis man kunne få afsætning B, vurderede Julie Rosenberg. Vi vil undersøge muligheden for at kunne tilbyde afsætning B.

 

 

  1. Orientering og drøftelse: Gennemgang af ressourceregnskabet for skoleåret 2020-21.

Søren Hindsholm orienterede om, at dette ikke er færdigt. Der mangler et blive brudt en række tal op om årsværk for undervisning, ledelse og TAP.

Desuden vil vi gerne, at man kan se hvordan og hvor meget HF3-afdelingen udgør af skolens samlede aktiviteter.

Ressourceregnskabet vil være klart til det næste bestyrelsesmøde.

 

 

  1. Beslutning om godkendelse af formandskabets forhandlingsresultater om resultatlønskontrakter (opgørelsen af kontrakten fra sidste år og forslaget til den nye kontrakt for 2021-22). Bilagene eftersendes. Dette punkt behandles uden rektors og vicerektors tilstedeværelse.

Anders Thorup bad om tilladelse til, at han og Kim Skindbjerg kunne behandle den på et senere møde, da han ikke har nået at forberede dette.

Dette gav bestyrelsen grønt lys til.

 

 

  1. Indledende drøftelse om udvidelse af bestyrelsen med et medlem udpeget af Region Nordjylland. Baggrund: Da NGHF gik over til selveje, var forventningen at regionerne ville få meget lidt indflydelse som samarbejdspart. Men efter det sidste folketingsvalg og forliget om elevfordeling står det klart at Region Nordjylland bliver en mere og mere væsentlig samarbejdspart. På den baggrund kunne bestyrelsen overveje at styrke sin relation til Region Nordjylland ved at bede Regionsrådet udpeget et bestyrelsesmedlem af sin midte.

Forslaget er tænkt som noget, der begynder i næste runde for bestyrelsen – dvs. fra august 2022.

Søren Hindsholm orienterede om, at han for så vidt er glad for en lille bestyrelse. Men på den anden side kunne det at være hensigtsmæssigt med et regionsmedlem som medlem af bestyrelsen. Især i lyset af de kommende fordelingsregler. Dog har revisor sagt, at hvis bestyrelsen skal udvides, skal det være med to medlemmer, da der skal være et ulige antal stemmeberettigede medlemmer.

Vi er et af de få gymnasier, som ikke har et regionsmedlem i bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede, hvem den anden repræsentant skulle være. Der er mange muligheder og f.eks. en repræsentant fra erhvervslivet eller fagbevægelsen kunne komme på tale.

Julie Rosenberg foreslog en medarbejderrepræsentant mere. Dette er ikke tilladt svarede Anders Thorup, da der er sat et loft på hvor mange medarbejder- og elevrepræsentanter der må være i bestyrelsen.

Søren Hindsholm vil spørge UVM om vi må være en lige antal, så vi kan nøjes med en. Alternativt foreslog Julie Rosenberg, at vi ser på hvor vores elever søger hen efter endt uddannelse og finder en repræsentant herfra.

Bestyrelsen arbejder videre med dette punkt på de næste møder.

 

  1. Eventuelt.

Intet

 

Referent: Niels Magnus Christensen