Information til nye elever

Referat oktober 2022

Mandag den 3. oktober 2022 kl. 16:00-18.30

 

Mødereferat

 

Tilstede: Mette Wilgaard, Kim Skindbjerg, Søren Valggreen Knudsen, Lasse Taagaard Jensen, Anne Mette Kanstrup, Søren Wormslev, Søren Hindsholm, Magnus Rothmann, Olivia Gregersen, Marie Juul Bjerre og Niels Magnus Christensen (referent).

 

Afbud: Lasse Frimand Jensen

 

Dagsorden

 

  1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden bemærkninger.

 

  1. Opfølgning på sidste møde og meddelelser.

Præsentation af de to medlemmer der ikke kunne deltage i juni-mødet: Anne Marie Kanstrup og Søren Wormslev. Hertil kommer to elevvalgte medlemmer: Magnus Rothmann fra 2.t og Olivia Gregersen fra 3.x.

Vi har ansat Jeannette Svendsen som økonomichef.

Vi er kommet godt i gang. Der er lidt flere elever i 1g end vi regnede med, men vi er stadig 12 elever fra de 196 elever, vi skulle have i 1g, hvis klasserne skal være helt fyldte.

 

  1. Orientering om budget- og regnskabstals aktuelle status og første drøftelse af budget 2023 på grundlag af Finanslovsforslaget. Bilag eftersendes inden weekenden.

Søren Hindsholm beklagede, at bilaget først er færdigt nu, men de sidste oplysninger, vi behøvede, kom sent fredag. Og så tager det tid for Jeannette Svendsen, fordi hun gør 2022 færdigt med Allan Tinnings systemer, inden hun opdaterer vores arbejdsgange og måder at analysere og overskue regnskaber og budgetter på. Hun er kommet godt i gang.

Statstilskuddet er næsten det samme. GS-adm-takst er noget lavere, men vi er ved at undersøge, om det er det korrekte beløb, vi har fået fra UVM. Udgifterne til løn er neutrale ift. budgettet. Under drift kan det ses, at der er stigende udgifter. Dette skyldes energiafgifter og at udgiften til Lectio er steget med 50%. Desuden er renten på den del af skolens lån, der har variabel rente steget. Samlet betyder det, at vi står med et underskud på ca. 450.000 kr. Derfor er der udmeldt et udgiftsstop til alle på skolen. Dvs. at der ikke skal bestilles nye varer, uden at Søren Hindsholm har godkendt dette.

Vi har tøvet med at forsøge at forbedre 2022-resultatet, indtil vi kendte vores kapacitet og den har været en del forsinket. Vi tøvede, fordi vi ikke ville afskedige lærere, vi måske alligevel ville få brug for, for det giver altså folk et sår at være blevet prikket ud og kaldt tilbage igen.

Søren Valggreen Knudsen spurgte til, hvorledes de ekstra udgifter er beregnet? Søren Hindsholm svarede, at det er de nuværende høje afgifter der ligger til grund for dette. De kan sagtens stige mere. Søren Wormslev spurgte til Lectio? Er der andre muligheder? Der er både KMD og Ludus, men de systemer er meget dyrere. Magnus Rothmann nævnte virtuelle dage som en mulighed for at spare strøm, varme og rengøring? Der er lavet beregninger på lukkedage. Der kan spares ca. 8000 kr på en lukkedag. Dette kommer ikke i spil endnu, men hvis det udvikler sig meget negativt, vil bestyrelsen blive orienteret om ledelsens dispositioner. Anne Marie Kanstrup spurgte om hele skolen bruges i det daglige? Svaret hertil er, at det gør den – vi kan ikke lukke fløje ned.

Bestyrelsen tog Søren Hindsholms gennemgang af regnskabet til efterretning. Referenten udsender det uddelte bilag sammen med mødereferatet.

 

  1. Beslutning af skolens kapacitet for skoleåret 2023-24 og orientering om situationen for elevfordeling i Region Nordjylland de kommende år.

Ledelsen foreslår 7 stx, 2 HF2 og 2 HF3-klasser.

Sagsfremstilling: NGHF har i mange år haft 8 klasser som stx-kapacitet og holdt fast i det. Til optaget i 2022 havde Region Nordjylland sat kapaciteten til 180 elever. I år havde vi ansøgere til lidt under 7 stx, 2 HF2 og 2 HF3-klasser. I 2021 pålagde UVM skolen et et-årigt kapacitetsloft på 7 stx-klasser. Det fik dog ingen praktisk betydning, fordi vi kun havde ansøgere til 7 klasser.

Fredag den 16.9. havde bestyrelsesformanden og rektor et videomøde med Region Nordjyllands administration (Louise Wagner og Charlotte Bisgaard). Her fik vi kun mere tekniske oplysninger, og de løftede ikke sløret for deres holdning til vores kapacitet. Vi understregede vigtigheden af, at vores HF3-ansøgere og ansøgere til klassikerstudieretningen (GR-LA) fik forrang, det vil sige kan optages uanset bopæl.

Kapaciteten for 2023 fastsættes af UVM, således at der først meldes såkaldt beregningstekniske kapaciteter ud, som senere kan justeres. Vi kender formodentlig en troværdig kapacitet til februar 2023, men den kan dog ændres helt frem til maj 2023, hvis ansøgertallene taler for det. Når vi får den beregningstekniske kapacitet, kan bestyrelsen kommentere den over for UVM. Det er denne kommentar, vi forbereder med dette punkt.

Søren Hindsholm orienterede bestyrelsen om UVMs udmelding af skolens beregningstekniske kapacitet. Vi er endt med 7 stx- og 3 HF2-klasser. Det er et rimeligt resultat. UVM er gået forsigtigt frem. HF3 er jo startet sådan lidt i læ, fordi vi normalt ikke har fordelt hf-elever. Derfor er de ikke meldt ind som særlige elever i 2021. Kapacitetstallene fra UVM er taget netop fra 2021 tillagt en justering for demografiske ændringer. Søren Hindsholm foreslår, at vi skriver et høringssvar, hvor vi gør opmærksom på, at vores to mindre klasser med HF3-elever normalt står som en klasse med HF2-elever, og at UVM placerer os i det nye system med 2 HF2-klasser á 28 elever og 2 HF3-klasser med ca. 20 elever. Vi har som nævnt i dagsordenen gjort regionen opmærksom på HF3-klasserne.

Mette Wilgaard vurderer, at det vil være et fornuftigt bytte at få HF3.

Bestyrelsen tilslutter sig Søren Hindsholms ønske om at veksle 3 HF2 til 2 HF2 plus 2 HF3 i et høringssvar til UVM.

 

  1. Orientering om arbejdet for at få et særligt taxameter til HF3-elever.

Af hensyn til den nye bestyrelse ridsede Søren Hindsholm kort HF3’s historie op. Herefter redegjorde han for arbejdet med at påvirke politikerne.

Lige nu er situationen den, at der er for få i klasserne og at vi må aflønne lektiehjælpere og mentorer med SPS-midler. Et meget tungt administrativt system. Vi har så prøvet at gøre forskelligt: Besøg af Flemming Møller Mortensen og Orla Hav, Danske Gymnasier har talt sagen op, Søren Hindsholm har deltaget i et foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, og der er måske nogle penge på FL 2023. Først og fremmest til ASF-klasser og måske vil undervisningsministeren finde pengene hos kommunerne om 1½ år til vores HF3. Det er en lang vej. Der er stadig brug for at påvirke FL og det ligger nok noget stille nu, fordi alle vist venter på et valg. Søren Hindsholm vil bede om, at bestyrelsen godkender, at han hurtigt kontakter de politisk udpegede medlemmer, hvis der er brug for at de gør noget. De har jo allerede skrevet et fint brev til undervisningsministeriet. Marie Juul Bjerre påpegede, at den type af tilbud vi har på skolen (HF3), er den vej det går rundt om i landet. De er også billigere end ASF-klasser. Søren Valggreen Knudsen mener også, at vi skal blive ved med at presse politikkerne centralt i systemet, da klasserne giver rigtig god mening. Kim Skindbjerg tilsluttede sig dette. Han ser som skoleleder masser af elever, som vil passe godt ind i HF3.

Søren Wormslev synes, det er en rigtig god sag at slå på tromme for. Det er vigtigt at kommunikere det mere ud til medier og organisationer, som har berøringsflader til potentielle elever med diagnoser. Anne Mette Kanstrup påpegede at i en sådan kommunikation, er det vigtigt ikke at tale andre tilbud ned – f.eks. ASF-klasser, som er et godt tilbud til nogle typer af elever. Olivia Gregersen spurgte om man kan mærke, at der flere der har brug for hjælp for at komme igennem uddannelsessystemerne? Hertil svarede både Kim Skindbjerg (folkeskolen) og Anne Mette Kanstrup (universiteter) bekræftende. De har begge mange flere elever/studerende end tidligere, som har behov for hjælp.

Bestyrelsen tog Søren Hindsholms orientering til efterretning og godkendte hans ønske om at kontakte medlemmer i bestyrelsen, der måske kan påvirke opad i systemet.

 

  1. Beslutning om godkendelse af formandskabets forhandlingsresultater om resultatlønskontrakter (opgørelsen af kontrakten fra sidste år og forslaget til den nye kontrakt for 2022-23). Forslaget til ny kontrakt vedhæftes, se venligst bilaget. Forslag til opgørelse af den gamle kontrakt for 2021-22 eftersendes. Efter en orientering om resultatlønskontrakter i gymnasiet behandles dette punkt uden rektors og vicerektors tilstedeværelse.

Søren Hindsholm forklarede baggrunden for resultatløn (RK). Det er noget vi fik i 2007, da rektorerne blev ansat under staten. Det var da New Public Management stod højt og så skulle ledere i staten have disse kontrakter. Siden er statens interesse kølnet noget og det er muligt at afskaffe dem for rektorer ansat efter overenskomst. De får så den lønforhøjelse, de er ment som, som et tillæg på lønnen. Men Søren Hindsholm er tjenestemand og så må bestyrelsen ikke konvertere RK til løn. Så vi må fortsætte med RK. Den er opbygget således, at man tager skolens handlingsplan, som er godkendt af bestyrelsen og sætter dem ind i en RK. På den måde sikres det, at RK forfølger de samme emner og mål som handlingsplanen.

Arbejdet falder så i to dele: Først vedtager bestyrelsen en RK. Så løber den et år. Og derefter bliver den gjort op. Søren Hindsholm laver et forslag til opgørelse og ud fra det fastsætter formandsskabet (formand og næstformand) resultatet, som siden skal forelægges den samlede bestyrelse. Normalt må en kontrakt ikke opfyldes ud over 90%.

Bestyrelsen har godkendt resultatlønsopgørelsen for sidste år. Opgørelsen bliver tilsendt den øvrige bestyrelse.

Formandsskabet har lige fået den nye kontrakt og den tilslutter bestyrelsen sig også.

Under bestyrelsens samtale om den kommende resultatlønskontrakt talte de om, hvor vigtigt det er, at de forskellige grupper – elever og lærere – har mulighed for at give deres besyv med og blive hørt i forbindelse med Handleplanen, som ligger til grund for RK.

 

  1. Beslutning om bestyrelseshonorarer

Bestyrelsen bedes vedtage sine honorarer, forslag: Formand 39.000 kr., næstformand 19.500 kr. og øvrige medlemmer 3.900 kr. (niveau 31. marts 2012).

Sagsfremstilling: Medlemmer der er udpeget af interesseorganisationer eller kommuner, eller hvis deltagelse indgår som et led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen, kan ikke få almindeligt honorar, men godt formands- og næstformandshonorar. Elev- og medarbejdervalgte medlemmer får heller ikke honorar. I dette forslag er valgt de højeste honorarsatser der er tilladt – de er for øvrigt ikke specielt høje.

Sagsfremstillingen er forhåbentlig udtømmende. Der er dog lige et punkt, der skal afklares med Søren Valggreen Knudsen og Anne Marie Kanstrup. Er det en del af deres hovedarbejdsopgave at deltage her? Dette skal foreligge skriftligt fra dem. Alle honorarer skal betales ud af skolens budget.

Bestyrelsen vedtog disse rammer og satser. Søren Valggreen Knudsen og Anne Mette Kanstrup får en skriftlig henvendelse angående deres status.

 

  1. Bestyrelsens besøg på skolen.

Bestyrelsen bedes om at tilpasse programmet efter sine ønsker på baggrund af rektors gennemgang:

9:00-9:20 Morgenkaffe sammen med repræsentanter for elevrådet

9:20-9:40 Morgenmøde på lærerværelset

9:40-10:45 Overværelse af undervisning

10:45-10:55 En enkel forfriskning på kontoret sammen med TAP-gruppen

11:00-12:00 Revisor Henriette Nielsen gennemgår gymnasie-økonomi for bestyrelsen, SU og den øvrige ledelse

12:05-12-35 Frokost på lærerværelset med skolens medarbejdere

 

Besøget er blevet beriget med deltagelse i morgenmøde, som er et frivilligt møde for alle medarbejdere hver 14. dag i 9:25-frikvarteret. Det er velbesøgt.

Søren Wormslev ville gerne have en lille intro, til hvordan et gymnasie er opbygget. Det blev aftalt, at medlemmer af bestyrelsen, som gerne vil vide lidt mere om dette, møder kl. 15. næste gang der er møde i bestyrelsen i december.

 

  1. Vedtagelse af årshjul

Bestyrelsen bedes vedtage sit årshjul.

Sagsfremstilling: Møderne har en fast turnus af punkter, der sikrer, at vi dækker det, der kræves. Herudover dagsordensættes der naturligvis punkter, som er aktuelle eller ønskes af bestyrelsen. Se venligst bilaget nedenfor.

Årshjulet ses som en minimumsmodel for bestyrelsens arbejde. Årshjulet blev vedtaget uden ændringer.

  

  1. Eventuelt

Magnus Rothmann spurgte til skolens misbrugskonsulent? Findes den ikke mere? Det gør den desværre ikke, da Aalborg Kommune har sparet den væk.

 

Niels Magnus Christensen den 9. oktober 2022

Referent