Information til nye elever

Handlingsplan 2019-20

Handlingsplan 2019-20

Nørresundby Gymnasium og Hf

Version 4 d. 17.6.2019

 

Handlingsplanen for 2019–20 fortsætter og udvikler to af områderne fra sidste års handlingsplan: Formativ evaluering og Elevernes sundhedsprofil. Hertil kommer som et nyt stort område bedre skolegang for eleverne så de herved bliver mere motiverede for at gå i skolen, og som tre supplerende emner stx og hfs profil, tydeligere studieretninger og den nye it-strategi med tilhørende progressionsplan for arbejdet med it i klasserne.

 

 1. Formativ evaluering
 2. Bedre skolegang giver større motivation
 3. Hvad er særligt for alment gymnasium og hf?
 4. Klarere studieretninger
 5. It-strategi og -progressionsplan
 6. Sundere elevmiljø

 

 

 1. Formativ evaluering

NGHF deltager i UVM’s forsøg med formativ evaluering, og på baggrund af de erfaringer vi har gjort hér, skal formativ evaluering nu udbredes til alle klasser jævnfør skolens nye plan for kvalitetsarbejde.

Målene fastlægges af Pædagogisk Samarbejdsudvalg.

Mål

 • Der gennemføres et arrangement for skolens pædagogiske personale tidligt i efterårssemesteret om arbejdet med formativ evaluering.
 • Alle på A- eller B-niveau gennemfører formative evalueringssamtaler mellem efterårsferien og juleferien i stedet for karaktergivning og karaktersamtaler.
 • Det bliver en del af alle læreres undervisningspraksis at inddrage formative evalueringselementer undervejs i et undervisningsforløb. I faggruppeudviklingssamtalerne bliver det et obligatorisk punkt at udveksle erfaringer om dette arbejde.
 • Arbejdet med formativ evaluering understøttes af skolens pædagogiske fora (PR, PÆD, PSU, faggrupper, klasseteam og studieretningsteam) ved mindst én gang i skoleåret at dagsordensætte emnet for at skabe et rum for vidensdeling og en kulturel forankring af metoden.
 • Mindst halvdelen af skolens elever angiver at de i høj eller nogen grad løbende bliver inddraget i undervisningens formål og deres eget standpunkt i forhold hertil, og at de får anvisninger til hvordan de kan forbedre sig.

 

 1. Bedre skolegang
  Handlingsplanen for 2018–19 indholdt et punkt om at resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen sidste år skulle give anledning til indsatser i 2019–20. Elevtrivselsundersøgelsen pegede på at en del elever mangler motivation. Samtidig viste den at velforberedte og dygtige elever var mere motiverede og trivedes bedre. Derfor vil NGHF de kommende år arbejde med at øge elevernes motivation ved at gøre dem dygtigere. Dette tilgang er inspireret af GL-projektet Professionel Kapital, der har som en hovedpåstand at når vores dannelse og uddannelse af de unge lykkes, vokser lærerens arbejdsglæde. Dette punkt skal ses i sammenhæng med punkt \refevaluering ovenfor.

Mål

 • Bedre skolestart for 1.g-klasserne når de endelige klasser dannes primo november
 • Klar og klog lektiegivning der tager hensyn til elevernes læseevne og tid og sikrer sammenhæng mellem lektie og lektion
 • Velorganiseret afleveringskalender i Lectio
 • Større selvtillid til elever ved at dræbe flertalsmyter som at det kun nytter noget hvis man er geni og får et højt eksamensresultat — vedholdenhed betyder nemlig mere, og de fleste uddannelser har reelt fri adgang for alle med en stx- eller hf-eksamen, eventuelt efter gymnasial supplering
 • Fortsat fokus på klasseledelse med brug af QTI-spørgsmål til nogle hold
 • Klasseteamet følger med en kort ugentlig samtale med klassen hvordan eleverne tilrettelægger arbejde og afleveringer den næste tid, og om lektiemængden er tilpas

 

 1. Hvad er særligt for det almene gymnasium og hf?

Sammenlignet med hhx og htx kan de almene gymnasiale uddannelser stx og hf fremstå med en lidt mindre tydelig profil. Hvad vil det sige at noget er alment? Hvad er almen dannelse? NGHF vil gennem arbejde i Pædagogisk Råd og faggrupperne vise og formulere hvordan stx og hf gennem fagene og gennem skolekulturen giver elever indsigt i sig selv, forståelse for deres samspil med andre mennesker og forstand på den store omverden (naturen, kulturen og samfundet). Den brede fagvifte og fagenes indhold sørger for at eleverne når disse mål. Dette mål skal nås gennem arbejdet i hver lærers fag.

Mål

 • Ved et fælles arrangement får personalet en introduktion til almen dannelse
 • Faggrupperne drøfter og finder eksempler på hvordan faget bidrager til at tematisere elevernes egne erfaringer, at forholde sig til overordnede problemstillinger i natur og samfund og at formidle temaer og stof der repræsenterer meningsfulde kulturelle udtryk der bidrager til elevens oplevelse af mening
 • Lærere bliver opmærksomme på deres fags bidrag så de kan pege på dem når de dukker op i undervisningen

 

 1. Klarere studieretninger

Engang vidste alle hvad en matematisk-fysisk eller nysproglig studentereksamen sådan cirka var. Men nu er der flere gymnasier og mange studieretninger. Derfor er der brug for at vores studieretninger fremstår klarere både ved navn og indhold.

Nogle har klare navne, for eksempel musik-studieretningen eller klassikerne. Andre kunne fremstå tydeligere som life science, klimaretning, global og så videre.

Mål

 • Alle studieretninger har klare navne
 • Alle studieretninger har nogle forløb med det indhold navnet angiver
 • NGHF forsøger at etablere samarbejder med andre instutioner og firmaer med et indhold der bidrager til studieretningens navn

 

 1. IT-strategi og -progressionsplan\labelstudieretninger

Denne plan, som vedhæftes særskilt, er forberedt i 2018–19. I 2019–20 skal de to første semestre gennemføres i 1.h og 1.g. Sidst på skoleåret evalueres planen og revideres hvis det er nødvendigt.

 

 1. Elev- og studiemiljø

Aalborg Kommunes ungdomsuddannelser har vedtaget en fælles rusmiddelpolitik, og NGHF er blevet opmærksom på at nogle elever i løbet af gymnasietiden begynder at ryge, holder op med at dyrke sport, sover mindre og dropper morgenmaden for at stå senere op.

Mål

 • Rygning på skolens matrikel og ude på Studievej stoppes
 • Festerne, fredagscaféer og studierejser følger den nye rusmiddelpolitik
 • Hver 1. klasse får besøg af ældre elever der fortæller om deres sundhedserfaringer (i samarbejde med skolens sundhedsplejerske)
 • I to nye klasser starter vi et forsøg med mentorer fra 3.g./2.h.