Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Forsømmelsespolitik

Forsømmelse og fraværsregler
Ifølge bekendtgørelserne skal skolens Studie- og Ordensregler indeholde en beskrivelse af elevernes pligt til aktivt at deltage i undervisningen og rammerne for, hvilke foranstaltninger skolens leder kan iværksætte over for elever, der ikke følger skolens Studie- og Ordensregler. Om forsømmelser/fravær står der i skolens Studie- og Ordensregler:

”4. Mødepligt

  • Der er mødepligt til undervisning og de andre aktiviteter, skolen beder eleverne deltage i.
  • Elever skal aflevere skriftlige afleveringer o.l. til tiden. Opgaverne skal være lavet af dem, der afleverer dem, og man må ikke gengive andres arbejde uden klar markering af det og en kildeangivelse.
  • Hvis en elev pga. af sygdom eller et handicap ikke kan deltage i bestemte dele af undervisningen, kan rektor fritage eleven.
  • Hvis en elev ikke kommer til undervisning og de andre aktiviteter, skal eleven seneste dagen efter skrive årsagen til fraværet ind i fraværssystemet. Hvis en elev ikke kan komme til en eksamen eller en årsprøve, skal eleven straks ringe til skolen og melde sig syg.
  • Hvis skolen vurderer, at en elev har for meget fravær eller ikke afleverer sine opgaver, vil skolen normalt både støtte med gennemførselsvejledning og stille krav, så eleven igen kan opfylde møde- og afleveringspligten; kravene kan være at man melder sig om morgen, at man skal lave afleveringer på skolen, og at man ikke får SU, før man igen passer sin skolegang.
  • Hvis en elev på stx har meget fravær, kan skolen ikke stå inde for elevens årskarakterer, og derfor vil skolen lade eleven gå til eksamen i alle eksamensfag. Skolen kan give eleven en advarsel herom først.
  • Hvis skolen vurderer at en elevs fravær er meget stort, eller bemærker det hele tiden vokser, kan skolen stoppe elevens skolegang. Selvom eleven er fyldt 18, vil rektor normalt orientere elevens forældre om denne beslutning, men eleven kan bede rektor om at lade være.
  • Fravær på grund af sygdom er ikke i sig selv en gyldig grund til stort fravær. Ligesom man mister sit arbejde, hvis man er for syg til at passe et job, kan man altså også være for syg til at gå i gymnasiet og hf.”

Skriftlig advarsel

Hvis skolen skønner, at en elevs tilsidesættelse af mødepligtsbestemmelserne er ved at nå et omfang, der medfører henvisning til at aflægge eksamen på særlige vilkår, skal eleven have en skriftlig advarsel, som ledsages af et varsel om at man kan miste sin SU, hvis man er berrettiget. Advarslen sendes pr. brev eller mod kvittering fra eleven, og hvis eleven er undergivet forældremyndighed orienteres denne pr. brev. Tilsidesættelse af mødepligtsreglerne inden for et enkelt fag medfører normalt henvisning til at aflægge prøve på særlige vilkår i alle fag, der afsluttes med eksamen det pågældende år.

Hvis fraværet pludseligt stiger voldsomt, kan en elev efter høring miste retten til at følge undervisningen og til at få SU uden forudgående skriftlig advarsel. Dette kan ske helt frem til sidste skoledag.

Ændring af eksamensvilkår efter skriftlig advarsel i gymnasiet

Hvis en elev til trods for skriftlig advarsel ikke forbedrer sit fremmøde, kan rektor træffe beslutning om, at eleven mister retten til SU og herefter kan eleven overføres til eksamen på særlige vilkår med ret til at følge undervisningen. Særlige vilkår vil sige, at man aflægger prøve i alle fag, der afsluttes med eksamen det pågældende år – altså også efter 1.g eller 2.g. Hvis en elev, der er overført til særlige vilkår, fortsat væsentligt tilsidesætter mødepligtsreglerne, kan rektor bestemme, at eleven mister retten til at følge undervisningen. Dette kan ske helt frem til sidste skoledag.

Eleven har herefter mulighed for at gå til eksamen som selvstuderende mod betaling.

Ændring af eksamensvilkår efter skriftlig advarsel i HF

Hvis en elev til trods for skriftlig advarsel ikke forbedrer sit fremmøde, kan rektor træffe beslutning om, at eleven mister retten til at få SU og til at følge undervisningen og bortvises fra skolen. Dette kan ske helt frem til sidste skoledag.

Eleven har herefter mulighed for at gå til eksamen som selvstuderende mod betaling.

Særlige regler på Nørresundby Gymnasium & HF

Vi har her på skolen besluttet at yde eleverne mere hjælp og støtte, end det er forlangt af ministeriet, for at færrest muligt kommer til eksamen på særlige vilkår. Hvis en elev forsømmer i et problematisk omfang, er studievejlederen normalt den første, der interesserer sig for problemet. Ofte har eleven henvendt sig til sin studievejleder på eget initiativ, men det sker også, at studievejlederen henvender sig til eleven. Formålet med studievejlederens indsats er at finde ud af, hvilke problemer der eventuelt ligger bag fraværet, forsøge at løse problemerne og derved få eleven til at få et tilfredsstillende fremmøde.

Senest revideret januar 2015