Vigtig info til kommende elever. Vi glæder os til at se jer.

Elevrådets vedtægter

Elevråd- og forretningsudvalgsvedtægter NGHF.

§1 Navn og formål

Stk. 1. Organisationens navn er Nørresundby Gymnasium og HF’s Elevråd.
Stk. 2. Organisationens formål er at varetage elevernes interesser i alle henseender. Elevrådet skal skabe og deltage i debatten om den uddannelse eleverne er i gang med. Elevrådet er en tværpolitisk organisation.

§2 Elevrådet

Stk. 1. Elevrådet består 2 repræsentanter fra hver klasse samt formandskabet. Efter nytår består elevrådet yderligere af det afgående formandskab.
Stk. 2. Begge repræsentanter har mødepligt. Repræsentanterne fordeler selv arbejdsopgaver mellem sig.
Stk. 3. Begge klasserepræsentanter har stemmeret i elevrådet.
Stk. 4. Der afholdes minimum 6 møder årligt.

§3 Forretningsudvalget

Stk. 1. Forretningsudvalget udvælges blandt elevrådets medlemmer og består af 3 fra hver årgang samt formand og næstformand. Efter nytår består forretningsudvalget yderligere af det afgående formandskab.
Stk. 2. Der kan ikke sidde 2 fra samme klasse i forretningsudvalget.
Stk. 3. Alle forretningsudvalgets medlemmer har stemmeret til forretningsudvalget.
Stk. 4. Der afholdes forretningsudvalgsmøder ca. hver 4. uge.

§4 Møder

Stk. 1. Der skal af sekretæren føres protokol over fremmødet til samtlige møder.
Stk. 2. Der gives lovligt fravær til medlemmer af forretningsudvalget og elevrådet under møder.
Stk. 3. Dagsorden udarbejdes af formandskabet og skal være tilgængelig mindst 3 skoledage før mødet.
Stk. 4. Alle mødedeltagere skal have en dagsorden tilgængelig pr. mail.
Stk. 5. Alle mødedeltagere har ret til at tilføje et punkt til dagsorden. Punktet skal være formandskabet i hænde minimum dagen før.
Stk. 6. Kun formandskabet kan indkalde til møder i elevrådsregi.
Stk. 7. Sekretæren vælges ved mødets begyndelse og skriver referat til det pågældendemøde.
Stk. 8. Ved formandskabsmøder med rektor er næstformand referent.
Stk. 9. Der skal forelægge et referat senest en uge efter mødet er afholdt.
Stk. 10. Alle elevrådets medlemmer skal have et referat fra samtlige møder fra samtlige udvalg.
Stk. 11. Alle skolens elever har krav på at kunne finde dagsordener og referater på Lectio, facebook mm.
Stk. 12. Formandskabet skal komme med en mundtlig statusrapport af elevrådsarbejdet til hver morgensamling, hvis der er noget nyt at rapportere. Stk. 13. Der afholdes en til to elevrådshytteture om året. En introtur i starten af skoleåret, samt en evalueringstur i slutningen af skoleåret.

§5 Udvalg

Stk. 1. Formandskabet nedsætter fornødne udvalg efter behov. Stk. 2. Udvalgene består af formandskabet, sekretæren og af mindst 3 repræsentanter fra elevrådet.
Stk. 3. Valg af repræsentanter foretages i elevrådet mellem elevrådets medlemmer.
Stk. 4. Der skal være mindst én repræsentant fra hver årgang. Er dette ikke muligt grundet mangel på opstillede, må formandsskabet dispensere.

§6 Formandskabet

Stk. 1. Formandskabet repræsenterer elevernes interesser over for skolens forskellige organer, f.eks. ledelsen.
Stk. 2. Formandskabet er formænd for alle elevrådets udvalg og er øverstansvarlige for al elevrådsarbejdet.
Stk. 3. Formandskabet skal minimum en gang om måneden fremlægge elevrådets vedtagne forslag for rektor.
Stk. 4. Valgperioden for formandskabet er fra 1/1-31/12. Stk. 5. Valg af formand og næstformand for elevrådet holdes ordinært i begyndelsen af januar måned og sker ved skriftlig afstemning blandt skolens elevrådsmedlemmer.
Stk. 6. Alle elevrådsmedlemmer er stemmeberettigede til formandsvalget.
Stk. 7. Opstillingsberettigede er samtlige elevrådsmedlemmer fra 1. og 2.g og 1. HF.
Stk. 8. Der kan ikke opstilles i par, men 2 fra samme klasse kan godt sidde i formandskabet sammen.
Stk. 9. Optælling af stemmer ved formandskabsvalget tælles af en eller flere 3.g’ere eller 2. HF’ere og en inspektor.
Stk. 10. Ved stemmelighed mellem to kandidater, hvor der er tre eller flere opstille, vil der blive afholdt en ny valgrunde. Ved stemmelighed mellem to kandidater, vil der blive trukket lod.

§7 Valgprocedure for valg til tillidsposter

Stk. 1. Valg af repræsentanter til elevrådet foretages senest i starten af september og valget gælder for et skoleår.
Stk. 2. Afstemning til valg i klasserne foregår med hemmelig afstemning i form af stemmesedler.
Stk. 3. Valget foretages i en undervisningstime af formandskabet eller af særlige elever udpeget af formandskabet. Alle valg reporteres til formandskabet. Stk. 4. Der skal afholdes valg til forretningsudvalget på det første elevrådsmøde i det nye skoleår og valget gælder for et skoleår.
Stk. 5. Samtlige elever i elevrådet har 2 stemmer pr. årgang.
Stk. 6. Valg til forretningsudvalget skal ske senest i midten af september.
Stk. 7. Valg af én sekretær og en suppleant blandt forretningsudvalgets medlemmer jf. §2, stk 2. Stk. 8. Valg af forretningsudvalg og sekretær foregår ved håndsoprækning, medmindre et eller flere medlemmer ønsker hemmelig afstemning.
Stk. 9. Til valg af tillidsposter benyttes simpelt flertal.
Stk. 10.Ved stemmelighed til valg trækkes lod.
Stk. 11. Forretningsudvalget kan med 3/4 flertal ekskludere et medlem.
Stk. 12. Hvis et medlem af forretningsudvalget bliver valgt til formandskabet, eller et medlem ekskluderes efter §7 stk. 10, skal der vælges et nyt medlem til forretningsudvalget.

§8 Valgprocedure for afstemning ved forslag

Stk. 1. Alle forslag i elevrådet tages op til afstemning.
Stk. 2. Valget foregår ved håndsoprækning, medmindre et eller flere medlemmer ønsker hemmelig afstemning.
Stk. 3. Ved afstemninger i elevrådet og forretningsudvalget kan der stemmes for, imod eller blankt. Stk. 4. Ved afstemning benyttes simpelt flertal.
Stk. 5. Ved stemmelighed frafalder forslaget.

§9 Ændring af vedtægter

Stk. 1. Ændring af vedtægter kan ske i elevrådet ved 2/3 flertal, og de nye vedtægter træder i kraft umiddelbart efter.
Stk. 2. Der kan med 2/3 flertal gives dispensation fra vedtægterne.