Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Elevrådets vedtægter

Elevråd- og forretningsudvalgsvedtægter NGHF.

§ 1 Navn og formål

Stk. 1. Organisationens navn er Nørresundby Gymnasium og HF’s Elevråd.

Stk. 2. Organisationens formål er at varetage elevernes interesser i alle henseender. Elevrådet skal skabe og deltage i debatten om den uddannelse eleverne er i gang med. Elevrådet er en tværpolitisk organisation.

 

§ 2 Elevrådet

Stk. 1. Elevrådet består 2 repræsentanter fra hver klasse samt formandskabet. Efter nytår består elevrådet yderligere af det afgående formandskab.

Stk. 2. Begge repræsentanter har mødepligt. Repræsentanterne fordeler selv arbejdsopgaver mellem sig.

Stk. 3. Begge klasserepræsentanter har stemmeret i elevrådet.

Stk. 4. Der afholdes minimum 6 møder årligt.

 

§ 3 Møder

Stk. 1. Der skal af sekretæren føres protokol over fremmødet til samtlige møder.

Stk. 2. Der gives lovligt fravær til medlemmer af forretningsudvalget og elevrådet under møder.

Stk. 3. Dagsorden udarbejdes af formandskabet og skal være tilgængelig mindst 3 skoledage før mødet.

Stk. 4. Alle mødedeltagere skal have en dagsorden tilgængelig pr. mail.

Stk. 5. Alle mødedeltagere har ret til at tilføje et punkt til dagsorden. Punktet skal være formandskabet i hænde minimum dagen før.

Stk. 6. Kun formandskabet kan indkalde til møder i elevråds regi.

Stk. 7. Sekretæren vælges ved mødets begyndelse og skriver referat til det pågældende møde.

Stk. 8. Ved formandskabsmøder med rektor er næstformand referent.

Stk. 9. Der skal foreligge et referat senest en uge efter mødet er afholdt.

Stk. 10. Alle elevrådets medlemmer skal have et referat fra samtlige møder fra samtlige udvalg.

Stk. 11. Alle skolens elever har krav på at kunne finde dagsordener og referater på Lectio, eller facebook mm.

Stk. 12. Formandskabet skal komme med en mundtlig statusrapport af elevrådsarbejdet til hver morgensamling, hvis der er noget nyt at rapportere. 

Stk. 13. Der afholdes en til to elevråd hytteture om året. En introtur i starten af skoleåret, samt en evaluerings-tur i slutningen af skoleåret.

 

§ 4 Udvalg

Stk. 1. Formandskabet nedsætter fornødne udvalg efter behov. 

Stk. 2. Udvalgene består af og af mindst 3 repræsentanter fra elevrådet.

Stk. 3. Valg af repræsentanter foretages i elevrådet mellem elevrådets medlemmer.

Stk. 4. Der skal være mindst én repræsentant fra hver årgang. Er dette ikke muligt grundet mangel på opstillede, må formandskabet dispensere.

 

§ 5 Formandskabet

Stk. 1. Formandskabet repræsenterer elevernes interesser over for skolens forskellige organer, f.eks. ledelsen.

Stk. 2. Formandskabet er formænd for alle elevrådets udvalg og er øverst ansvarlige for al elevrådsarbejdet.

Stk. 3. Formandskabet skal minimum en gang om måneden fremlægge elevrådets vedtagne forslag for rektor.

Stk. 4. Valgperioden for formandskabet er fra 1/1-31/12. 

Stk. 5. Valg af formand og næstformand for elevrådet afholdes ordinært i begyndelsen af januar måned og sker ved skriftlig afstemning blandt skolens elevrådsmedlemmer.

Stk. 6. Alle elevrådsmedlemmer er stemmeberettigede til formandsvalget.

Stk. 7. Opstillingsberettigede er samtlige elevrådsmedlemmer fra 1. og 2.g og 1. HF.

Stk. 8. Der kan ikke opstilles i par, men 2 fra samme klasse kan godt sidde i formandskabet sammen.

Stk. 9. Optælling af stemmer ved formandskabs valget tælles af en eller flere 3.g’ere eller 2. HF’ere og en inspektor.

Stk. 10. Ved stemmelighed mellem to kandidater, hvor der er tre eller flere opstille, vil der blive afholdt en ny valgrunde. Ved stemmelighed mellem to kandidater, vil der blive trukket lod.

 

§ 6 Valg af elevrådsrepræsentanter

Stk. 1. Afstemning til valg i klasserne foregår med hemmelig afstemning i form af stemmesedler eller lectio.

Stk. 2. Valget foretages i en undervisningstime af formandskabet eller af særlige elever udpeget af formandskabet. Alle valg rapporteres til formandskabet. 

Stk. 3. Samtlige elever har én stemme, det vil sige 2 pr. klasse.

Stk. 4. Til valg af elevrådsrepræsentanter benyttes simpelt flertal.

Stk. 5.Ved stemmelighed til valg trækkes lod.

 

§ 7 Valgprocedure for afstemning ved forslag

Stk. 1. Alle forslag relevante for  elevrådet tages op til afstemning.

Stk. 2. Valget foregår ved håndsoprækning, medmindre et eller flere medlemmer ønsker hemmelig afstemning.

Stk. 3. Ved afstemninger i elevrådet kan der stemmes for, imod eller blankt. 

Stk. 4. Ved afstemning benyttes simpelt flertal.

Stk. 5. Ved stemmelighed frafalder forslaget.

 

§ 8 Ændring af vedtægter

Stk. 1. Ændring af vedtægter kan ske i elevrådet ved 2/3 flertal, og de nye vedtægter træder i kraft umiddelbart efter.

Stk. 2. Der kan med 2/3 flertal gives dispensation fra vedtægterne.