Information til nye elever

Vedtægter

VENNEFORENINGENS VEDTÆGTER

 

 • 1 – NAVN

Foreningens navn er “Nørresundby Gymnasium og HF-kursus’ Venner” med hjemsted i Nørresundby.

 

 • 2 – FORMÅL

Foreningens formål er:

 • at virke som bindeled mellem medlemmerne og skolen
 • at yde økonomisk støtte til skolen og/eller den enkelte elev inden for områder, hvor det offentlige ikke eller kun i utilstrækkelig grad yder støtte.

 

 • 3 – MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages enhver virksomhed eller person, der interesserer sig for skolens arbejde.

 

 • 4 – ØKONOMI

Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingent, gaver og tilskud.

Kontingents størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

 • 5 – GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling holdes hvert år i perioden fra 1.februar til 30.april i forbindelse med et

selskabeligt arrangement på skolen, hvortil foreningens medlemmer er indbudt.

Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden.

På dagsordenen skal altid optræde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning, afholdt af formanden. herunder bestyrelsens varetagelse af foreningens formål
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

 

Indkomne forslag skal normalt være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

Såfremt mindst to bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt anmoder om det,

skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 

Ved alle generalforsamlingsafgørelse bruges der simpelt flertal bortset fra vedtægtsændringer,

hvor der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte.

 

 • 6 – BESTYRELSE

Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer:

 

Skolens rektor (født medlem).

To af skolens ansatte, hvoraf én er valgt af pædagogisk råd for to skoleår ad gangen.

Op til seks medlemmer, valgt på den årlige generalforsamling for to år og således, at 2-3 er på valg

hvert år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

 • 7 – REGNSKAB

Foreningens regnskab følger kalenderåret gældende fra 1/1-2004.

Regnskabet skal påtegnes af en på generalforsamlingen valgt revisor.

Revisor vælges for 1 år ad gangen.

 

 • 8 – OPLØSNING

Til opløsning af foreningen kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte på to på hinanden følgende

generalforsamlinger.

De to generalforsamlinger skal holdes med mindst fire ugers mellemrum.

 

Ved foreningens opløsning skal foreningens midler anvendes i overensstemmelse med vedtægternes § 2

 

 

 

Således vedtaget 3. oktober 1987

og ændret 1. december 2003

og ændret 23. april 2024