Skriftlige opgaver

Skriftlige opgaver

I den daglige undervisning spiller skriftlig biologi en rolle, når du skal formidle resultatet af øvelser og når du skal formulere dig skriftligt om biologiske emner – f.eks i forbindelse med oplæg eller når du besvarer skriftlige opgaver. Til eksamen vil du få brug for at have trænet begge dele.

Når du formidler resultatet af en øvelse vil du enten skrive en journal eller en rapport. En journal er en samling velordnede og gennemarbejdede noter. Den omfatter fx. måleresultater eller noget man så i et mikroskop. En rapport vil normalt skulle indeholde:

1. Forside

2. Indledning

3. Problemformulering/formål – evt. hypotese

4. Teori – en kort teoretisk baggrund for forsøget, herunder evt. hypotese

5. Materialer – herunder overvejelser om sikkerhed, hvis det er relevant for øvelsen

6. Fremgangsmåde (felt- og forsøgsudførelse)

7. Resultater

8. Resultatbehandling

9. Vurdering/diskussion/svar på spørgsmål – herunder fejlkilder

10. Evt. perspektivering

11. Konklusion

Din lærer kan i opgaveformuleringen have stillet særlige krav.

 

 

Når du besvarer skriftlige opgaver vil der optræde typeord. Herunder kan du se, hvad de betyder.

Afbild: Grafisk fremstilling af data med en relevant valgt diagramtype. Aksetitler og enheder angives.

Analysér: En grundig og systematisk behandling af data, figurer eller oplysninger i opgaven. Analysen kan indeholde en forklaring på årsagssammenhænge. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt.

Angiv: Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi. Svaret begrundes.

Baggrund, på baggrund af: Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller lignende, der henvises til.

Begrund: Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser og argumenter, der ligger bag dit svar.

Beregn: Besvarelsen skal indeholde et beregnet resultat. Beregningerne skal ledsages af forklarende tekst og delresultater i et sådant omfang, at din tankegang er klar. Angiv enheder og relevant antal betydende cifre.

Bestem: Ud fra data eller oplysninger i opgaven, bestemmes for eksempel en forskrift eller en værdi. Forklar kort hvordan bestemmelsen er foretaget, og angiv de forudsætninger eller antagelser, der er grundlag for bestemmelsen. Eventuelle enheder skal angives.

Beskriv: Giv en uddybende, objektiv og fokuseret beskrivelse af det, der bedes om ud fra en figur eller oplysninger i opgaven. Inddrag kvantitative aspekter, hvis muligt.

Diskuter: Belys problemstillingen ved at fremdrage forskellige sider og aspekter af den, fx miljømæssige, medicinske eller etiske. Argumentér fagligt for og imod. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt.

Forklar: Forklaringen skal angive en eller flere årsager, årsagssammenhænge, mekanismer eller processer, der kan forklare det der spørges til. Anvend relevant teori og fagbegreber på de konkrete resultater, figurer eller oplysninger i opgaven.

Forslag, giv forslag til: Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkeligt. Giv en faglig begrundelse for dit eller dine forslag i et sådant omfang at tankegangen er klar og afspejler biologisk forståelse.

…forsøg/eksperiment: Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af et relevant eksperiment, en forsøgsopstilling, en metode eller dens princip. Vis kendskab til pålideligt forsøgsdesign jf. naturvidenskabelig metode.

…hypotese: Opstil en hypotese der kan testes. I en statistisk sammenhæng skelnes der mellem en H0-hypotese og en H1-hypotese.

Inddrag: I besvarelsen skal du inddrage de figurer, data, citater og lignende der henvises til.

Skitsér: Dette kan fx være en graf med aksebetegnelser, en kort tekst eller enkel tegning, der beskriver et forsøg eller en forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser.

Skriv: Skriv en kort tekst med relevant brug af fagbegreber, der lever op til den type af tekst der bedes om, fx en konklusion eller en figurtekst.

Vis: En påstand fremsættes. Der skal fremlægges passende dokumentation og/eller argumentation, som viser at påstanden er korrekt. Dokumentationen kan for eksempel inddrage beregninger, fremstilling af graf, regressionsanalyse, vurdering af data eller tegning af struktur.

Vurder: En vurdering er en faglig begrundet stillingtagen. Vurderingen foretages på baggrund af en biologisk og evt. en matematisk eller statistisk analyse. Konkluder, når det er muligt.