Information til nye elever

De store opgaver for STX (DHO-SRO-SRP)

Som en del af dit STX-forløb skal du lave 3 større opgaver. De skal ses i en sammenhæng, da de 2 første forbereder dig på at lave dit studieretningsprojekt (SRP) i 6. semester. Karakteren for dette projekt tæller sammen med din mundtlige fremlæggelse på dit eksamensbevis.
Brug derfor opgaverne i 1g (DHO) og 2g (SRO) til øve dig, så du er helt klar til SRP. Du samler dit arbejde med opgaverne i en elektronisk portfolio i GoogleDocs, som dine vejledere også kommunikerer i.

Formalia ved de større skriftlige opgaver

1. opgave: dansk-historieopgaven – DHO
Placering: Slutningen af 1g
Om dansk-historieopgaven står der (fra læreplanen):

”I slutningen af 1.g udarbejdes en flerfaglig opgave i dansk og historie. Som optakt til dansk-historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samarbejde mellem de to fag”

Det vil sige, at op til den individuelle opgave gennemføres et obligatorisk forløb, hvor dansk og historie i samspil arbejder med et fælles tema, hvor der indgår et grundlæggende overblik over centrale historiske og litteraturhistoriske udviklingslinjer i Danmark. Der lægges vægt på jeres udtryksfærdigheder og jeres brug af relevante metoder i fagene. Projektet skal i lighed med SRO og SRP fremlægges individuelt i den mundtlige eksamensperiode.

Det samlede forløb strækker sig over en periode op mod sidste skoledag, hvor man arbejder med emnet i dansk og historie. Som en del af forløbet skal I også arbejde med basal videnskabsteori og faglige metoder. Når I skal skrive opgaven, foregår det i en sammenhængende periode efter sidste skoledag. Undervejs er der skemalagt vejledning på skolen, så du får den hjælp, du behøver for at kunne skrive opgaven. De dage hvor der ikke er vejledning, skrives der som regel hjemme, men det er også muligt at sidde på skolen, hvis man vil det.
Besvarelsen skal normalt have et omfang på ca. 5 sider egentlig tekst.

Dine lærere vil hjælpe dig med at oprette en Portfolio i Googledocs: ”Store opgaver DHO-SRO-SRP”, som du skal dele med din historie- og dansklærer. Den vil på den måde fungere som en fælles notesbog som bruges til vejledning. Her sætter du din opgaveformulering ind og eventuelle punkter, som du aftaler med din vejleder. Din historie- og dansklærer vil sætte din evaluering og dine fokuspunkter til SRO ind her.

 

2. opgave: Studieretningsopgaven – SRO
Placering: slutningen af 2g

Studieretningsopgaven (SRO) er en opgave, som bygger videre på det, du lærte i DHO. Du skal repetere det, du lærte der om formen på store opgaver og så skal du have styr på det, du mangler; fx om argumentation og kildebrug. Som for DHO er der også her tale om et tværfagligt projekt. Men her vil det være studieretningsfag, der skal arbejde sammen. I nogle tilfælde kan dansk og historie indgå. Valget af fag foretages af administrationen, allerede inden skoleåret begynder. Et af formålene med SRO er, at I skal lære at lave en problemformulering inden for et tema. Dette tema skal I arbejde med i de valgte fag i tiden op mod sidste skoledag i maj måned. Det er lærerne, der udarbejder den endelige opgaveformulering. Undervejs skal I også arbejde videre med basal videnskabsteori – der indgår både en forelæsning og en workshop med temaet: ”Hvordan véd jeg det jeg véd?”.

Når I skal skrive opgaven, foregår det også i en sammenhængende periode efter sidste skoledag (normalt 5 skoledage). I skriveperioden er der skemalagt vejledning flere gange på skolen, så du får den hjælp, du behøver for at kunne skrive opgaven. De dage hvor der ikke er vejledning, skrives der som regel hjemme, men det er også muligt at sidde på skolen, hvis man vil det.
Omfanget af opgaven er 6-8 sider egentlig tekst.

Projektet skal i lighed med DHO og SRP fremlægges individuelt i den mundtlige eksamensperiode. Her præsenteres opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene. Der gives en samlet fremadrettet evaluering af opgaven og den mundtlige præstation. Der afsættes 30 minutter til præsentation og efterfølgende evaluering, og der gives én samlet karakter. Den mundtlige og den skriftlige præstation vægtes ligeligt. Begge vejledere deltager.

Som for DHO skal du undervejs bruge den Portfolio du lavede i 1g som et værktøj i vejledningen. Det gør du ved at dele den med dine vejledere i SRO. Du skal f.eks. tale med din vejleder om dine fokuspunkter fra DHO. Din evaluering og dine fokuspunkter til SRP sættes også ind her.

 

3. opgave: Studieretningsprojektet – SRP
Placering: fra slutningen af januar til påske i 6. semester
Studieretningsprojektet (SRP) er den store opgave, du skal skrive, som tæller på dit eksamensbevis.
Om opgaven står der:

“Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag. Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt samspil mellem to fag, eleven har eller har haft.”

I modsætning til SRO vælger du selv fagene, du vil skrive SRP i. I nogle særlige tilfælde kan SRP skrives i et fag, ligesom dansk og/eller historie også er mulige fag.

Da du selv skal vælge fagene, begynder processen allerede i slutningen af januar i 3g og du vil af flere omgange få vejledning, hvor du kan få hjælp til at afgrænse en problemstilling og få udarbejdet en individuel problemformulering. Det er dine vejledere, som laver den endelige opgaveformulering på baggrund af den problemformulering, som du har lavet.

SRP-opgaven er således en proces, som varer hele 6. semester. Den afsluttes med en skriveperiode på 10 skoledage normalt op mod påske. I skriveperioden får du skemalagt vejledning 3-4 gange.
Din Portfolio indgår som for de andre opgaver som din delte notesbog med dine vejledere.
Omfanget af opgaven er 15-20 sider egentlig tekst.

SRP skal fremlægges mundtligt i eksamensperioden. Her præsenteres opgavekonklusion samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene. Der afsættes 30 minutter til præsentation og efterfølgende evaluering og der gives én samlet karakter. Den mundtlige og den skriftlige præstation vægtes ligeligt. Kun én af dine vejledere deltager her. Til gengæld deltager en ekstern censor, da det er en del af din studentereksamen.